GNM: PĚT BIOLOGICKÝCH ZÁKONŮ NOVÉ MEDICÍNY

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

První biologický zákon

Druhý biologický zákon

Třetí biologický zákon

Čtvrtý biologický zákon

Pátý biologický zákon

„Rozlišování mezi psychikou, mozkem a tělem je čistě akademické. Ve skutečnosti jsou jedno.“ (Ryke Geerd Hamer)

PRVNÍ BIOLOGICKÝ ZÁKON („Železné pravidlo rakoviny“)

1. Kritérium: Každá „nemoc“ – dále nazývaná Smysluplný biologický speciální program (SBS) – vzniká na základě DHS (Dirk Hamer Syndrome), což je neočekávaný, vysoce akutní a izolující konfliktní šok, který probíhá současně v psychice, mozku a na příslušném orgánu.

2. Kritérium: Obsah konfliktu určuje, který orgán bude zasažen a ze které oblasti mozku bude SBS řízen. 

3. kritérium: Každý SBS probíhá synchronně na úrovni psychiky, mozku a orgánu.

POZNÁMKA: Zkratka SBS pochází z německého „Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm“ (smysluplný biologický speciální program). Zkratky DHS a SBS jsou chráněny autorskými právy.

V terminologii GNM je DHS emocionálně stresující událost, kterou jsme nemohli předvídat a na kterou jsme nebyli připraveni. Z biologického hlediska „neočekávaná“ znamená, že nepřipravená situace by mohla být pro toho, kdo byl zaskočen, škodlivá. Aby byl organismus během nepředvídané krize podpořen, okamžitě se aktivuje Smysluplný biologický speciální program v pohotovosti právě pro tento konflikt. Význam tohoto smysluplného biologického programu přírody spočívá ve zlepšení funkce orgánu tak, aby byl jedinec schopen konflikt lépe zvládnout a případně vyřešit. Protože DHS probíhá současně v psychice, v mozku i na příslušném orgánu, hovoříme v GNM spíše o biologických konfliktech než o psychologických konfliktech.    

POZNÁMKA: Biologické konflikty jsou vždy spojeny s funkcí korelujícího orgánu. Orgány trávicího traktu se tedy vztahují ke „konfliktům sousta“ (neschopnost sousto chytit, spolknout, strávit nebo vyloučit), děloha a prostata ke konfliktům rozmnožování nebo kůže k separačním konfliktům.

Zvířata trpí biologickými konflikty v reálné podobě, například když jsou napadena protivníkem, když ztratí hnízdo nebo teritorium nebo když jsou oddělena od partnera či potomka. Právě tato zkušenost biologického konfliktu nás spojuje s veškerým životem.

Smutek nad ztrátou partnera

Protože lidé jsou schopni symbolického myšlení, jsme schopni prožívat biologické konflikty i v přeneseném smyslu. Konflikt útoku může u nás vyvolat urážlivá poznámka, konflikt teritoriální ztráty nechtěné stěhování, konflikt hladovění z důvodu ztráty příjmu, sexuální konflikt, když se náš partner „páří“ s někým jiným, konflikt sebehodnocení z důvodu zneužívání nebo konflikt strachu ze smrti z důvodu šoku z diagnózy rakoviny.

Těžká podvýživa, otrava nebo zranění mohou vyústit v dysfunkci orgánu bez DHS.

V GNM je PSYCHIKA považována za nedílnou součást biologie člověka. Je to takříkajíc „nástroj“, který ze své podstaty rozpoznává nebezpečí. V samotném případě DHS si psychika s událostí spojuje konkrétní biologické konfliktní téma, jako je „teritoriální hněv“, „obavy o hnízdo“, „opuštění smečkou“, „odloučení od partnera“, „ztráta potomka“ atd. K této asociaci dochází ve zlomku sekundy a zcela na podprahové úrovni. O tom, který speciální biologický program se aktivuje, tedy rozhoduje podvědomé čtení a subjektivní hodnocení konfliktní situace. Jak přesně však podvědomí vnímalo konkrétní konflikt, se ukáže až v okamžiku, kdy se objeví fyzické příznaky. To, zda člověka začne bolet v krku, dostane rýmu, průjem, objeví se u něj kožní onemocnění nebo určitá forma rakoviny, tedy závisí na tom, jak byl konflikt prožíván v době, kdy došlo k DHS

POZNÁMKA: Konfliktem můžeme trpět také s někým jiným nebo za někoho jiného.

Je samozřejmé, že naše minulé zkušenosti, naše sociální a kulturní podmíněnost, naše hodnoty, naše přesvědčení, naše znalosti, naše očekávání, naše zranitelnost, naše obavy a další faktory významně přispívají k vnímání konfliktní situace. Psychologické aspekty mohou nepochybně vytvářet predispozice pro biologický konflikt. Nezávisle na DHS však nejsou schopny aktivovat biologický speciální program, protože stejně jako jiné živočišné druhy reagujeme my lidé na neočekávané potíže spíše biologicky než intelektuálně nebo výhradně na psychologické úrovni.  

Když dojde k DHS, je konflikt registrován na všech třech úrovních najednou.

ÚROVEŇ MOZKU: V okamžiku DHS zasáhne konfliktní šok určitou, předem určenou oblast v mozku. Na CT mozku (počítačovém tomogramu mozku) je dopad viditelný jako soubor ostrých soustředných kroužků nebo jako půlkruh, v závislosti na místě. V GNM se taková konfigurace prstenců nazývá Hamerovo ohnisko nebo HH (z německého Hamerscher Herd). Tento termín původně vymysleli odpůrci Dr. Hamera, kteří tyto struktury posměšně nazvali „pochybná Hamerova ohniska“.

Umístění Hamerova ohniska je dáno povahou konfliktu.

Velikost Hamerova ohniska je určena intenzitou konfliktu.

Na tomto CT snímku se Hamerovo ohnisko (HH) zobrazuje v oblasti mozku, která ovládá levou ruku. Vypráví příběh levoruké ženy, která utrpěla motorický konflikt, když nečekaně přišla o milovaného přítele (nebyla schopna ho levou „partnerskou rukou“ držet). Ostrá konfigurace kruhu naznačuje, že se nachází v konfliktně aktivní fázi.

Než doktor Hamer tyto prstencové struktury v mozku objevil, radiologové je přehlíželi jako artefakty vzniklé závadou na přístroji. V roce 1989 však společnost Siemens, výrobce počítačových tomografů, potvrdila, že tyto terčovité prstence nemohou být artefakty, protože i při opakování tomografie a snímání z různých úhlů se vždy objeví stejná konfigurace na stejném místě. Kromě toho se v průběhu SBS Hamerovo ohnisko mění z konfigurace ostrého prstence (konfliktně aktivní fáze) na edematózní prstencovou strukturu (v PCL-A) až na HH s neurogliemi (v PCL-B). Pokud tedy současně probíhá několik biologických speciálních programů, je na skenu mozku viditelné více než jedno Hamerovo ohnisko a to často v různých fázích.

Tato série CT snímků mozku ukazuje skutečné prstencové artefakty. Prstence se objevují v jednotném fantomu v každé úhlové poloze. K tomu obvykle dochází, když je detektor mimo kalibraci.

V praxi GNM je CT mozku dokonalým diagnostickým nástrojem. Důkladná analýza skenu mozku umožňuje vyvodit spolehlivé závěry ohledně povahy DHS, intenzity konfliktu, který orgán je postižen, zda je SBS v konfliktně aktivní fázi nebo ve fázi hojení a jaké příznaky hojení je třeba očekávat po vyřešení konfliktu. Hamerova ohniska (mohli bychom je také nazvat „markery konfliktů“) jsou přesným důkazem toho, že psychika komunikuje se všemi orgány těla prostřednictvím mozku jako řídicí stanice, odkud jsou koordinovány Smysluplné biologické speciální programy.

POZNÁMKA: V GNM se analýza mozkového skenu zakládá na CT pořízeném bez kontrastní látky. Snímky se prohlížejí z pohledu klienta (pravá strana CT = pravá strana mozku).

Vztah psychika – mozek – orgány

V mozkovém kmeni jsou řídicí centra orgánů střevního traktu a jeho částí uspořádána do kruhu, který začíná na pravé hemisféře mozkovými relé úst a hltanu, plicních sklípků, jícnu, žaludku, jaterního parenchymu, slinivky břišní, dvanáctníku, tenkého střeva, pokračuje proti směru hodinových ručiček mozkovými relé apendixu, céka, tlustého střeva, konečníku a močového měchýře na levé straně mozkového kmene.

Mozeček vedle mozkového kmene ovládá „kůži“ (kůži korium, pohrudnice, pobřišnice, osrdečníku), která chrání tělo a životně důležité orgány, a také prsní žlázy.

V bílé hmotě velkého mozku jsou od hlavy k patě uspořádány mozkové relé lebky, rukou, ramen, obratlů (páteře), pánve, kyčlí, kolen a chodidel.

Mozková kůra je rozdělena na tzv.

POZNÁMKA: Glukózové centrum (viz schéma GNM) je řízeno z mozečku.

Hlavový mozek a „orgánový mozek“

Tato smysluplná souhra mezi psychikou, mozkem a tělem existuje již miliony let. Původně byly tyto biologické programy přežití řízeny z „orgánového mozku“ (rostliny takový orgánový mozek stále mají, biologickými konflikty trpí například působením kyselých dešťů). S rostoucí složitostí životních forem se však vyvinul „hlavový mozek“ (hlavní řídicí jednotka), odkud jsou jednotlivé biologické speciální programy koordinovány. Přechod od „orgánového mozku“ k „hlavovému mozku“ vysvětluje, proč jsou v souladu s evoluční úvahou řídicí centra v mozku uspořádána ve stejném pořadí jako orgány v těle. Buňky lidského těla jsou kvazi „prapůvodním mozkem“ s buněčnými jádry jako mikropočítači řízenými z hlavového mozku jako dozorčí domovské stanice. Hlavový mozek a buněčné „mozky“ jsou neurálně propojeny. Vibrují tedy na stejné frekvenci.

Toto pozoruhodné CT orgánů, které ukazuje Hamerovo ohnisko v oblasti 4. bederní páteře (aktivní konflikt sebehodnocení), jasně zobrazuje komunikaci mezi mozkem a orgánem.

ÚROVEŇ ORGÁNU: S dopadem konfliktu na korelující mozkové relé je DHS okamžitě sděleno příslušnému orgánu a biologický speciální program je uveden do chodu.

BIOLOGICKÁ LATERALITA

Při praktickém použití GNM je nesmírně důležité zjistit biologickou lateralitu člověka, protože pravo/levorukost určuje, zda konflikt dopadá na pravou nebo levou stranu mozku a zda se symptom (kožní vyrážka, svalová slabost, revmatická bolest, rakovina prsu) objeví na pravé nebo levé straně těla a to s ohledem na zkříženou korelaci z mozku na orgán (vztah mozek-orgán je vždy jednoznačný).

POZNÁMKA: Biologická lateralita je stanovena v okamžiku prvního buněčného dělení po početí. Proto je u jednovaječných dvojčat jedno biologicky pravák a druhé levák. Mnoho leváků bylo v raném dětství přeškoleno, aby se zařadili do světa praváků. Skutečný poměr praváků a leváků je přibližně 60:40.

Kromě toho jsou pravé a levé straně těla přiřazeny konflikty související s matkou/dítětem a partnerem (viz konflikty typu obav o hnízdo, separační konflikty, konflikty slyšení, konflikty útoku, konflikty sebehodnocení). Partner zahrnuje manžela/manželku, sourozence, příbuzné, kolegy, obchodní partnery, sousedy, spolužáky, přátele nebo nepřátele. Pro muže je jeho dítě spojeno s jeho stranou matka/dítě, pokud dítě vychovává nebo pokud jsou jeho otcovské city velmi silné, jinak je dítě považováno za partnera. Pro dítě je jeho otec prvním „partnerem“. Ze stejného důvodu může být matka vnímána jako partnerka, když dítě vyrůstalo u prarodičů nebo když se vztah matky a dítěte zhoršil. Pokud dospělý pečuje o nemocného otce stejně jako o dítě, je otec s největší pravděpodobností spojován se stranou matka/dítě. Domácí zvíře může být vnímáno jako dítě nebo jako přítel (partner). Konflikt vyvolaný partnerem, například separační konflikt, souvisí s matkou, pokud si podvědomí vytvoří spojení s matkou („To se stalo i mé matce“). V konečném důsledku záleží na tom, s kým je konflikt spojen v okamžiku DHS (srovnej s lokalizovanými konflikty).  

Snadným způsobem, jak zjistit biologickou lateralitu, je test tleskání – tleskání rukama jako potlesk v divadle. Ruka, která je nahoře, je vedoucí ruka a vypovídá o tom, zda je člověk pravák nebo levák. Také praváci začínají chůzi pravou nohou, leváci levou nohou. Leváci jsou obvykle obourucí.

Pravá ruka nahoře: pravák

Levá ruka nahoře: levák

Stejně jako je každý člověk pravák nebo levák, je i každé zvíře pravák (pravák) nebo levák (levák).

Jak je vidět na obrázku výše, jeden pes dává pravou packu, druhý levou.

Sledujte, jakou nohou vaše zvíře udělá první krok!

Princip laterality: Pravák reaguje na konflikt s matkou nebo dítětem levou stranou těla a na konflikt s partnerem pravou stranou. U leváků je to obráceně. Levoruký člověk si tedy konflikt s matkou nebo dítětem spojuje s pravou stranou těla a konflikt s partnerem s levou stranou. Toto pravidlo platí pro všechny orgány řízené z mozečku, bílé hmoty velkého mozku a mozkové kůry (s výjimkou spánkových laloků, glukózového centra a mozkových relé štítné žlázy a hltanových kanálků – viz princip pohlaví, laterality a hormonálního stavu níže). POZNÁMKA: U orgánů řízených z mozkového kmene je lateralita člověka irelevantní.

Pravačka drží dítě na levé ruce, levačka na pravé, takže dominantní ruka je volná k ovládání. Toto vrozené chování se stalo biologickým plánem pro stranu matka/dítě.

Toto video ukazuje jednovaječná dvojčata mužského pohlaví, která drží kojence. Strana, na které je dítě drženo, prozrazuje, že muž na levé straně je pravák, zatímco jeho bratr je levák (Zdroj: When your dad has an identical twin, twitter.com).

Příklad: Pokud žena na pravé straně trpí „konfliktem obav o hnízdo“ souvisejícím se zdravím svého dítěte, vznikne jí v levém prsu žlázová rakovina. Protože existuje zkřížená korelace z mozku na orgán, zobrazí se Hamerovo ohnisko na skenu mozku na pravé mozkové hemisféře v oblasti mozečku, který ovládá žlázovou tkáň levého prsu.

Pokud je žena levák, projeví se „konflikt obav o hnízdo“ související s dítětem jako rakovina v pravém prsu, což se na CT mozku projeví na levé mozkové hemisféře. Pokud je však konflikt kvůli jejímu partnerovi, vyvine se u ní rakovina prsu v levém prsu s Hamerovým ohniskem v relé prsu na pravé straně mozečku.

Biologická pravo/levorukost dokazuje, že fyzické příznaky vyplývající z DHS mají původ v biologickém konfliktu. Standardní lékařské teorie tvrdící, že „nemoci“ jsou způsobeny „slabým imunitním systémem„, nesprávnou stravou, vadnými geny, patogenními mikroby, geopatogenním stresem nebo přesvědčením („Přesvědčení mohou způsobit nemoc“ – Bruce Lipton), nejsou schopny vysvětlit, proč se konkrétní stav, jako je dermatitida, bolest kloubů, ochrnutí svalů nebo některé druhy rakoviny, vyvíjí na pravé nebo levé straně těla (nebo na obou). Ani z čistě psychologického hlediska to nedává smysl.

Centrální nebo paracentrální konflikt označuje DHS, který je prožíván současně jako konflikt související s matkou/dítětem a partnerem, zahrnující obě strany těla. Například pokud pravoruká žena vnímá své dospělé dítě převážně jako partnera, příznaky (kožní vyrážka, revmatické bolesti, bolesti kloubů) se objevují převážně na pravé straně (na straně partnera). V tomto případě se centrum Hamerova ohniska nachází na levé mozkové hemisféře (paracentrálně). U konfliktu spojeného s párovým orgánem, jako jsou prsa, má konflikt obav o hnízdo dopad na obě relé prsní žlázy, postihuje pravý i levý prs.

Tento CT mozku ukazuje dopad centrálního separačního konfliktu s Hamerovým ohniskem (HH) zasahujícím rovnoměrně do obou mozkových hemisfér; střed HH se nachází na střední linii smyslové kůry (prohlédněte si schéma GNM). Příznakem na orgánové úrovni je kožní vyrážka rovnoměrně rozložená po obou končetinách.

Lokalizovaný konflikt postihuje tu část těla, která byla s konfliktem spojena. Například úder do pravého ramene (konflikt útoku) postihuje příslušnou oblast kůže koria, nezávisle na straně matky/dítěte a partnera.

Generalizovaný konflikt se vztahuje k DHS, který ovlivňuje osobu jako celek. Následně se příznaky objevují na obou stranách těla. Generalizované konflikty (separační konflikty, konflikty sebehodnocení) se vyskytují převážně u dětí a starších osob.

PRINCIP POHLAVÍ, LATERALITY A HORMONÁLNÍHO STAVU 

S orgány a tkáněmi ovládanými z mozkové kůry, konkrétně ze spánkových laloků (průduškové svaly, sliznice průdušek, hrtanové svaly, sliznice hrtanu, koronární tepny, koronární žíly, děložní hrdlo, malé zakřivení žaludku, žlučové cesty, žlučník, pankreatické vývody, konečník, ledvinová pánvička, močovody, močový měchýř a močová trubice), premotorická smyslová kůra (kanálky štítné žlázy, hltanové kanálky) a glukózové centrum (alfa ostrůvkové buňky a beta ostrůvkové buňky slinivky břišní), musíme vzít v úvahu pohlaví, lateralitu a hormonální stav člověka. Na tom, zda se jedná o konflikt související s matkou/dítětem nebo partnerem, nezáleží.

  • Pohlaví, lateralita a hormonální stav člověka určují, zda konflikt ovlivňuje pravou nebo levou mozkovou hemisféru.
  • Hormonální status určuje, zda je konflikt prožíván mužským nebo ženským způsobem.

Produkce pohlavních hormonů, včetně estrogenu a testosteronu, probíhá především ve vaječnících a varlatech. Hladiny hormonů jsou rovněž řízeny z mozku. Stav estrogenu je řízen z LEVÉHO spánkového laloku, levé premotorické senzorické kůry (mozkové relé pravých kanálků štítné žlázy a hltanových kanálků) a levé poloviny glukózového centra (relé alfa ostrůvkových buněk); stav testosteronu je řízen ze stejných oblastí v PRAVÉ mozkové hemisféře. V GNM tedy hovoříme o ŽENSKÉ KONFLIKTNÍ OBLASTI, respektive MUŽSKÉ KONFLIKTNÍ OBLASTI.

Změna hormonálního stavu mění biologickou identitu člověka a následně i způsob vnímání konfliktů. Např: Když je žena v postmenopauze, je její hladina testosteronu relativně vyšší než hladina estrogenu; prožívá tedy konflikty stejně jako muž. U žen klesá hladina estrogenu během těhotenství a kojení, po menopauze, při nekróze obou vaječníků, při odstranění obou vaječníků a v důsledku léků snižujících hladinu estrogenu nebo antikoncepce (progesteron v antikoncepčních pilulkách potlačuje produkci estrogenu). U mužů klesá hladina testosteronu u starších mužů, při nekróze varlat v obou varlatech, když byla obě varlata odstraněna a v důsledku léků snižujících hladinu testosteronu. Po ozařování nebo chemoterapii klesá produkce pohlavních hormonů úplně.

POZNÁMKA: I když je žena po menopauze z biologického hlediska „mužem“, může stále trpět konfliktem obav o hnízdo (viz rakovina prsních žláz), protože matka se vždy cítí být matkou, a to i vůči ostatním členům rodiny, bez ohledu na svůj věk.

Při dopadu DHS v oblasti ženského konfliktu klesá hladina estrogenu úměrně stupni konfliktní aktivity. Naopak při dopadu do mužské konfliktní oblasti klesá hladina testosteronu. V GNM tomu říkáme hormonální nerovnováha související s konfliktem.

V praxi GNM umožňuje uplatnění principu pohlaví, laterality a hormonálního stavu s jistotou stanovit, jaký typ konfliktu způsobuje příznaky na příslušném orgánu.

Vezměme si jako příklad scénáře mužského konfliktu teritoriálního strachu a ženského konfliktu vyděšení a strachu souvisejícího s průduškami a hrtanem (řízeného ze spánkových laloků) – viz také příklad mužského konfliktu teritoriálního hněvu a ženského konfliktu identity.

Praváci a leváci s normálním hormonálním stavem

Pokud pravoruký muž s normálním hormonálním stavem prožívá konflikt teritoriálního strachu, konflikt dopadá na pravou mozkovou hemisféru v oblasti bronchiálního relé (mužská konfliktní oblast). U levorukého muže se konflikt přenáší do opačné mozkové hemisféry a dopadá na relé hrtanu.

POZNÁMKA: U leváků se konflikt přenáší do opačného mozkového relé v druhé mozkové hemisféře. Po vyřešení konfliktu tedy praváci a leváci reagují na stejný konflikt jiným orgánovým projevem (bronchitida nebo laryngitida). Pravý spánkový lalok řídí orgány s potenciálně závažnou fázi hojení. Přenesení konfliktů na opačnou mozkovou hemisféru slouží k posílení přežití skupiny v případě, že teritorium a smečku postihne katastrofa.

Praváci a leváci s nízkým stavem testosteronu

Muž s nízkou hladinou testosteronu již není z biologického hlediska schopen trpět teritoriální konflikty. Pokud tedy pravoruký muž s nízkou hladinou testosteronu zažije ženský konflikt vyděšení a strachu, konflikt se projeví v levé mozkové hemisféře v oblasti ženského konfliktu, přesněji v relé hrtanu. U levorukého muže se konflikt přenese na opačnou mozkovou hemisféru a zaregistruje se v relé průdušek.

Pravoruké a levoruké ženy s normálním hormonálním stavem

Pokud u pravoruké ženy s normálním hormonálním stavem dojde ke konfliktu vyděšení a strachu, dopadá konflikt v levé mozkové hemisféře na relé hrtanu (ženská konfliktní oblast). U levoruké ženy má konflikt vyděšení a strachu dopad na oblast průdušek.

Pravoruké a levoruké ženy s nízkým stavem estrogenů

Žena s nízkou hladinou estrogenu již není schopna trpět ženskými konflikty z biologického hlediska. Pokud tedy pravoruká žena s nízkým stavem estrogenu prožívá mužský konflikt teritoriálního strachu, konflikt dopadá v pravé mozkové hemisféře v mužské konfliktní oblasti, přesněji v relé průdušek. U levoruké ženy se konflikt přenáší do opačné mozkové hemisféry a je registrován v relé hrtanu.

DRUHÝ BIOLOGICKÝ ZÁKON

Každý SBS – smysluplný biologický speciální program probíhá ve dvou fázích, pokud dojde k vyřešení konfliktu.

Normotonie, sympatikotonie a vagotonie jsou pojmy, které se vztahují k autonomnímu nervovému systému, který řídí vegetativní funkce, jako je pocení, dýchání, trávení, vylučování, stahování cév a srdeční tep.

Normotonie označuje vyvážený denní a noční rytmus, kdy se sympatikotonie střídá s vagotonií. Během dne je organismus v normálním sympatikotonickém stavu stresu („bojuj nebo uteč“), během spánku v normálním vagotonickém stavu odpočinku („odpočívej a trav“). Sympatikotonická fáze trvá zhruba od 4 hodin ráno do 20 hodin večer.

Druhý biologický zákon ukazuje, že každý biologický speciální program probíhá v tomto dvoufázovém schématu. V GNM je změna vegetativního rytmu důležitým diagnostickým kritériem pro určení, zda se člověk nachází v konfliktně aktivní fázi nebo ve fázi hojení.

Konfliktně aktivní fáze (CA-fáze)

Když se objeví DHS, okamžitě se přeruší normální rytmus den-noc a autonomní nervový systém přejde do trvalé sympatikotonie a dlouhodobého stavu stresu s nervovým neklidem, zrychleným tepem, zvýšeným krevním tlakem, pomalým trávením, častým močením a malou chutí k jídlu. Protože se při stresu stahují cévy, jsou typickými příznaky konfliktní aktivity studené ruce, studený pot a třesavka. Konfliktně aktivní fázi proto nazýváme také STUDENÁ fáze.

PSYCHIKA je v režimu nutkavého myšlení. Neustálé zabývání se konfliktem způsobuje poruchy spánku (probouzení krátce po usnutí, obvykle kolem třetí hodiny ranní). Hodiny bdění navíc a celkové soustředění na konflikt slouží k tomu, aby se co nejdříve našlo řešení konfliktu.

Psychika, mozek a odpovídající orgán jsou tři úrovně JEDNOHO jednotného organismu, které vždy pracují synchronně.

ÚROVEŇ MOZKU: Biologický speciální program je řízen z mozkového relé, které odpovídá konkrétnímu konfliktu i korelujícímu orgánu.

V konfliktně aktivní fázi zůstává ostrá kruhová konfigurace Hamerova ohniska nezměněna. 

ÚROVEŇ ORGÁNU: V součinnosti s psychikou a autonomním nervovým systémem reaguje orgán související s konfliktem fyzickými změnami, které slouží biologickému účelu zlepšit funkci orgánu, aby se jedinec lépe vyrovnal s konfliktem.

Pokud je k usnadnění řešení konfliktu zapotřebí více tkáně, generuje příslušný orgán během konfliktně aktivní fáze buněčnou proliferaci. Tento proces se týká všech orgánů a tkání, které jsou řízeny mozkovým kmenem a mozečkem, jako jsou plíce, játra, slinivka, tlusté střevo, štítná žláza nebo prsní žlázy. Z embryologického hlediska tyto orgány pocházejí z endodermu nebo ze starého mezodermu (viz třetí biologický zákon).

Při dlouhotrvající konfliktní aktivitě vzniká neustálým nárůstem buněk nádor nebo rakovina. Rakovina, která vzniká ve žlázové tkáni, jako jsou prsní žlázy a nádor, který má sekreční kvalitu (viz orgány trávicího traktu), se nazývá adenokarcinom. Vzhledem k tomu, že další buňky („rakovinné buňky“) se množí úměrně intenzitě konfliktní aktivity, mají schopnost se velmi rychle množit (od původních buněk se liší i geneticky). Konvenční medicína považuje rychlou buněčnou mitózu mylně za „abnormální“ a za „buňky, které se vymykají kontrole“. Pokud rychlost dělení buněk překročí určitou mez, je nádor interpretován jako „zhoubný“ (na základě akademického konsenzu!). Objev Dr. Hamera toto paradigma zcela staví na hlavu tím, že ukazuje, že „nemoci“, jako je rakovina, nejsou, jak se předpokládalo, poruchy organismu, ale naopak Smysluplné biologické speciální programy přírody určené k podpoře jedince v nečekaných potížích. Jeho výzkum přináší vědecké důkazy o tom, že rakovinné buňky jsou ve skutečnosti specializované buňky, které se aktivně podílejí na funkci orgánu s cílem pomoci organismu v případě biologické nouzové situace. Například u rakoviny plic zlepšují dodatečné buňky kapacitu plic v reakci na konflikt strachu ze smrti, u rakoviny tlustého střeva zvyšují produkci trávicích šťáv, aby byly schopny lépe zvládnout konflikt nestravitelného sousta, u rakoviny prsu umožňují dodatečné buňky produkující mléko ženě poskytnout více mléka pro nemocného potomka v případě konfliktu obavy o hnízdo. Ve světle pěti biologických zákonů a nového chápání „nemocí“ ztrácí rozlišování mezi „zhoubnými“ a „nezhoubnými“ zcela smysl.

Dr. Hamer: „V GNM neexistuje ‚benigní‘ nebo ‚maligní‘;

stejně jako v biologii neexistuje benigní nebo maligní.“

Pokud je k usnadnění řešení konfliktu zapotřebí méně tkáně, reaguje orgán nebo tkáň úbytkem buněk. Tento proces se týká všech orgánů a tkání, které jsou řízeny z bílé hmoty velkého mozku a mozkové kůry, jako jsou kosti a klouby, vaječníky, varlata, koronární tepny, koronární žíly, děložní čípek, průdušky, hrtan a kůže. Z embryologického hlediska tyto orgány pocházejí z nového mezodermu nebo z ektodermu (viz třetí biologický zákon).

POZNÁMKA: Kosterní svaly, ostrůvkové buňky slinivky břišní (alfa ostrůvkové buňky a beta ostrůvkové buňky), vnitřní ucho (hlemýžď a vestibulární orgán), sítnice a sklivec očí a čichové nervy patří do skupiny orgánů, které reagují na související konflikt funkční ztrátou nebo hyperfunkcí (okostice nervů a thalamu).

VISÍCÍ KONFLIKT

Visící konflikt“ označuje situaci, kdy člověk zůstává v konfliktně aktivní fázi, protože konflikt nemůže být nebo ještě nebyl vyřešen.

Mnoho z nás žije s „visícími konflikty“ s malými nebo žádnými příznaky, protože příznaky ve fázi konfliktně aktivní jsou vzácné. Trvající intenzivní konfliktní aktivita však vyčerpává energii organismu, což může vést až ke smrti. Přesto člověk nikdy nemůže zemřít na rakovinu! Ti, kteří nepřežijí konfliktně aktivní fázi, umírají v důsledku ztráty energie, úbytku hmotnosti, nedostatku spánku a především kvůli strachu z „nemoci“, zejména strachu z rakoviny. Když se k emocionálnímu a psychickému strádání přidá negativní prognóza („Zbývá vám šest měsíců života!“), strach z „metastáz“ („Rakovina se šíří!“) a vysoce toxická chemoterapie, mají pacienti s rakovinou jen malou šanci na přežití. Opotřebovaní a vyčerpaní chřadnou a nakonec umírají na kachexii.

„Většina pacientů s rakovinou umírá kvůli chemoterapii, která nevyléčí rakovinu prsu, tlustého střeva ani plic. To je zdokumentováno již více než deset let, a přesto lékaři stále využívají chemoterapii v boji proti těmto nádorům.“

Allen Levin, MD, Léčba rakoviny, 1990.

V GNM zastáváme následující přístup: Pokud se intenzivní konflikt nepodaří vyřešit v daném okamžiku, je cílem konflikt zmírnit nalezením částečných řešení. Snížení úrovně konfliktu zpomaluje proliferaci buněk na příslušném orgánu a tím zmenšuje velikost nádoru, který vzniká během konfliktně aktivní fáze. S visícím konfliktem a s rakovinou můžeme žít až do vysokého věku (pro uklidnění přichází v úvahu operace).

POZOR: Za určitých okolností je nutné konflikt NEŘEŠIT, abychom předešli obtížné hojivé krizi. Pro posouzení situace je nezbytná dostatečná znalost GNM.

KONFLIKTOLÝZA (CL)

Řešení konfliktu je zlomovým bodem speciálního biologického programu.

Konflikty mají vždy původ v reálných životních okolnostech, které přinášejí například problémy s partnerem (separační konflikty), úmrtí blízké osoby (konflikty ztráty), potíže v práci nebo ve škole (teritoriální konflikty, konflikty sebehodnocení), finanční potíže (konflikty hladovění, konflikty sousta), obavy o člena rodiny (konflikty obav o hnízdo) nebo obavy o sebe sama (existenční konflikty, konflikty strachu ze smrti). Snaha najít praktické řešení je proto nejlepší, protože je nejtrvalejší. Ztrátu pracovního místa lze například řešit tím, že se začnete věnovat starému koníčku; neustálé „teritoriální hněvy“ se sousedem si mohou vyžádat přestěhování. Někdy se konflikty vyřeší samy, například když se změní životní okolnosti nebo když jiné záležitosti získají větší prioritu. Na duchovní úrovni jsou konflikty, kterým čelíme, výzvou k přehodnocení našeho postoje, k opuštění hněvu, k pohledu na situaci z jiného úhlu, ke snaze vidět širší souvislosti, k pochopení postoje zúčastněných osob a k praktikování odpuštění a milující laskavosti jako skutečného zdroje uzdravení. Z vyššího pohledu přispívá zařazení GNM do našeho každodenního života velkou měrou k našemu osobnímu růstu a rozvoji. Ne nadarmo nazývají Španělé Novou medicínu La Medicina Sagrada neboli Posvátná Medicína.

Dr. Hamer: „Své konflikty musíme řešit dvakrát. Nejprve reálně, pak duchovně.“

Naučit se GNM nám nejen umožňuje uvědomit si naše individuální konflikty jako příčinu onemocnění, ale také nás staví do šťastné pozice, kdy můžeme – beze strachu – přijmout hojivé symptomy.

FÁZE HOJENÍ (PCL = postkonfliktní fáze)

Po vyřešení konfliktu přechází autonomní nervový systém do trvalé vagotonie a dlouhodobého stavu klidu s únavou, ale dobrou chutí k jídlu. Odpočinek a chuť k jídlu dodávají organismu potřebnou energii pro uzdravení. Pokud je fáze hojení intenzivní, může být únava tak zdrcující, že člověk sotva vstane z postele. Potřeba spánku je zvláště silná během dne (v konvenční medicíně se přetrvávající únava diagnostikuje jako „chronický únavový syndrom“). Doprovodnými příznaky jsou pomalý puls a nízký krevní tlak. Během vagotonie se rozšiřují cévy, což způsobuje teplé ruce a teplou kůži. Fázi hojení proto nazýváme také TEPLÁ fáze.

PSYCHIKA je ve stavu úlevy.

PRVNÍ ČÁST FÁZE HOJENÍ (PCL-A)

ÚROVEŇ ORGÁNŮ: Během fáze hojení se obnovuje normální funkce postiženého orgánu.

Nádory, které se vyvinuly v konfliktně aktivní fázi, jako je nádor plic, tlustého střeva, jater, prostaty nebo nádor prsních žláz, okamžitě přestanou růst a přebytečné buňky, které již nejsou potřeba, se pomocí mikrobů rozloží (čtvrtý biologický zákon). To platí pro všechny orgány řízené z mozkového kmene a mozečku.

Naopak úbytek buněk, například v děložním čípku, vaječnících, varlatech, průduškách, mlékovodech nebo žlučových cestách, se doplní a obnoví novými buňkami (v konvenční medicíně jsou nové buňky nesprávně považovány za „rakovinné buňky“). To platí pro všechny orgány a tkáně řízené z bílé hmoty velkého mozku a mozkové kůry.

Ve fázi PCL-A (exsudace) se na místě vytvoří edém, který chrání oblast, která se v té době hojí. Při retenci vody v důsledku aktivního konfliktu opuštění a existenčního konfliktu (viz SYNDROM) se zadržená voda nadměrně ukládá v hojící se oblasti, což zvětšuje otok. Dalšími příznaky hojení jsou horečka a zánět v důsledku zvýšeného průtoku krve do hojící se tkáně, výtok k vyloučení vedlejších produktů procesu odstraňování buněk, svědění při postižení epitelových tkání, jako je kůže a noční pocení při výskytu plísní a bakterií TBC. Otok a zánět mohou způsobovat značnou bolest. Závažnost příznaků hojení je dána intenzitou předcházející konfliktně aktivní fáze. POZNÁMKA: Komplikace nevznikají v důsledku vysoké horečky, ale v důsledku velkého otoku mozku.

Mnoho z těchto příznaků (hnis, zánět, otok, bolest) se objevuje při hojení jakékoli rány. Hojení rakoviny probíhá úplně stejně.

Dr. Hamer: „Pokud byl pacient seznámen se všemi skutečnostmi, nemusí se již svých příznaků děsit. Nyní je může plně přijmout jako hojivé příznaky, kterými jsou – všechny dosud vyvolávaly strach a paniku. V největším počtu případů celá epizoda proběhne bez vážnějších následků.“

ÚROVEŇ MOZKU: Dopad konfliktu (DHS) v mozku způsobuje mírné poškození neuronů v rámci specifického mozkového relé. Souběžně s hojením psychiky a orgánu probíhá i proces obnovy postižených neuronů. Stejně jako na úrovni orgánů se během první části fáze hojení (PCL-A) do oblasti nasává voda a serózní tekutina, čímž se vytváří otok mozku, který v tomto období chrání mozkovou tkáň. Rozsah edému je dán intenzitou předchozího konfliktu a velikostí Hamerova ohniska vytvořeného v okamžiku DHS.

Během PCL-A se ostré terčovité kruhy (viz konfliktně aktivní fáze) ponoří do edému a na CT se zobrazí jako tmavé (hypodenzní) – srovnejte s PCL-B. Retence vody v důsledku SYNDROMU značně zvětšuje velikost edému. V konvenční medicíně může být rostoucí edém mozku chybně diagnostikován jako „nádor mozku„.

Toto CT ukazuje otok mozku v řídícím centru plicních alveolů, což prozrazuje, že konflikt strachu ze smrti byl vyřešen. Většinu konfliktů strachu ze smrti vyvolává šok z diagnózy rakoviny.

Právě otékání mozkového edému způsobuje mozkové příznaky hojení, jako jsou závratě a bolesti hlavy. Bolesti hlavy, které se objevují během PCL-A, jsou tupé tlakové bolesti hlavy. Ostré, bodavé bolesti hlavy naopak nastávají po epileptoidní krizi (během PCL-B). Po vypuzení edému mozku je mechanické tahání za mozkové pleny (blány) pociťováno jako ostrá bolest. Migrenózní bolesti hlavy začínají ve fázi hojení a jsou nejintenzivnější během Epileptoidní krize (právem se migrénám kdysi říkalo „malá epilepsie“). Postihují převážně předmotorickou senzorickou kůru. Konflikty spojené s migrénou jsou například konflikty bezmoci, konflikty frontálního strachu, konflikty vyděšení a strachu, konflikty teritoriálního strachu, konflikty zápachu nebo konflikty kousnutí. Typicky byla konfliktně aktivní fáze krátká, ale intenzivní. Opakované záchvaty migrény jsou způsobeny konfliktními recidivami („nedělní migrény“ jsou vyvolány „nedělní kolejí„).

POZNÁMKA: Ke snížení otoku pomáhá přikládání ledového obkladu na hlavu nebo studená sprcha (bodavé bolesti hlavy nereagují na ledové obklady, protože v mozku již není otok). Při ležení v posteli se doporučuje vyvýšená poloha hlavy, aby se uvolnil tlak na mozek. Příjem tekutin je třeba omezit na minimum, aby se otok nezvětšoval.  Rozhodně je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření na hlavu, návštěvám sauny a horkým koupelím.

Obecně se otoku mozku není třeba obávat. Velký otok, obvykle způsobený zadržováním vody (SYNDROM), však může vytvořit tak silný tlak, že člověk upadne do kómatu a zemře. Stejné riziko hrozí i při vícečetných edémech mozku. K náhlému úmrtí kojenců (SIDS nebo „smrt v postýlce“) dochází v důsledku velkých otoků mozku.

EPILEPTOIDNÍ KRIZE je zahájena na vrcholu fáze hojení a probíhá současně na všech třech úrovních. Na počátku této krize je celý organismus vytažen z vagotonického stavu a jedinec se dočasně nachází v konfliktně aktivním stavu stresu. Reaktivace konfliktu vyvolává neklid, nevolnost, zvýšený krevní tlak, zvýšený puls, studený pot a třesavku. Biologickým účelem sympatikotonického vzruchu je vypudit otok, který vznikl jak na orgánu, tak v korelujícím mozkovém relé (během PCL-A); vypuzování mozkového otoku je obzvláště důležité, protože uvolňuje tlak na mozek. Po epikrizi následuje močová fáze, ve které tělo vyloučí veškerou přebytečnou tekutinu. Pokud se otok nepodaří zcela vypudit kvůli SYNDROMU (zadržování vody) nebo kvůli recidivám konfliktů, zůstává zbytkový otok až do ukončení Speciálního biologického programu.

Přesný typ epileptoidní krize je určen povahou konfliktu, tím, který orgán je postižen a která část mozku je zasažena. Pokud se edém mozku nachází v oblasti motorického kortexu, krize se projevuje rytmickými křečemi (viz epileptický záchvat), svalovými křečemi nebo křečemi; v senzorickém nebo postsenzorickém kortexu vytváří závratě, krátké poruchy vědomí nebo při intenzivním konfliktu úplnou ztrátu vědomí (mdloby nebo „absenci“) v důsledku poklesu hladiny cukru v krvi. Některé epikrize mohou být nebezpečné, zejména pokud byla konfliktně aktivní fáze dlouhá a intenzivní. Týká se to například srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. Epileptoidní krize je významnou biologickou protiregulací. Dr. Hamer proto důrazně doporučuje neužívat v tomto období protikřečové nebo sedativní léky, aby nedošlo k přerušení této vysoce kritické události. Sedativa podávaná v této době by mohla způsobit, že člověk upadne do kómatu.

POZOR: Konfliktní recidivy v době epileptoidní krize zhoršují její příznaky! Proto je nanejvýš důležité neřešit konflikt ve fázi hojení, protože tím „přiložíte prst na ránu“, abychom použili slova doktora Hamera. „Čištění konfliktů“ v době, kdy je člověk už ve fázi hojení – jak to praktikují některé „alternativní terapie“ – nese pro klienta riziko vážných komplikací. Totéž platí pro psychologické terapie. Dr. Hamer: „Lékař musí rozumět psychice; psycholog musí rozumět medicíně.“

Epileptoidní krize se obvykle objevuje v období odpočinku (víkendy, svátky, dovolená), v časných ranních hodinách nebo během spánku, kdy je organismus v hluboké vagotonii. Rozsah epileptoidní krize je dán intenzitou konfliktně aktivní fáze. Proto je většinou hojivá krize zcela neškodná a projevuje se například jen jako záchvaty kašle, průjmu, krvácení z nosu nebo jako „chladné dny“ (zimnice) a nervozita.

DRUHÁ ČÁST FÁZE HOJENÍ (PCL-B)

Překonání epileptoidní krize je jako zlom. Nyní organismus vstupuje do druhé části fáze hojení neboli PCL-B (fáze skarifikace). K jizvení dochází převážně produkcí kolagenu vyráběného specializovanými buňkami, tzv. fibroblasty, které se nacházejí v pojivové tkáni v okolí hojící se oblasti. Na konci biologického speciálního programu se obnoví původní funkce orgánu a vrátí se normotonie denního a nočního rytmu.

ÚROVEŇ MOZKU: Po vytlačení otoku mozku se v místě rozmnoží gliové buňky, které dokončí proces hojení na úrovni mozku. Neuroglie („glia“ pochází z latinského slova „lepidlo“) je mozková pojivová tkáň, která izoluje a podporuje neurony. Pouze 10 % mozku tvoří nervové buňky, 90 % je tvořeno gliovými buňkami, což svědčí o jejich důležitosti. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy mozkových buněk spočívá v tom, že neurony se nedělí mitózou, zatímco gliové buňky mají schopnost se množit. Podobně jako je tomu u pojivové tkáně při hojení ran, je funkcí neuroglie opravovat poškození mozku, například po poranění mozku nebo operaci mozku. Gliové buňky také pomáhají obnovit oblast v mozku, která dostala zásah DHS. Intenzivní konfliktní aktivita i otok mozku (u PCL-A) roztahují synapse (spoje mezi nervovými buňkami) a namáhají tak izolaci kolem neuronů. Během fáze hojení gliové buňky opravují nervový plášť tím, že vytvářejí další izolační vrstvu. Tato opravná činnost je klíčová pro zajištění normální funkce orgánu, který je řízen z tohoto konkrétního mozkového relé.

Na CT mozku se proliferace gliových buněk zobrazuje jako bílá (hyperdenzní) – srovnejte s PCL-A. Na tomto snímku vidíme gliový prstenec v řídicím centru koronárních tepen, což naznačuje, že související konflikt teritoriální ztráty byl vyřešen. CT bylo pořízeno krátce poté, co osoba prodělala očekávaný srdeční infarkt (epileptoidní krizi).

POZNÁMKA: Neuroglie začíná obnovovat mozkové relé z periferie! To je v jasném rozporu se zavedenou teorií, že rakovina, včetně „rakoviny mozku“, roste díky pokračujícímu zvětšování buněk vedoucímu ke vzniku nádoru.

Tento snímek mozku ilustruje pokročilejší fázi hojení s nahromaděním neuroglie v oblasti mozku, která ovládá děložní čípek, což souvisí se sexuálním konfliktem (současně probíhá proces hojení rakoviny děložního čípku na orgánové úrovni). Vzhledem k vysoké hustotě buněk klasifikuje konvenční medicína nahromadění glie jako „gliom vysokého stupně“ se špatnou prognózou.

Po ukončení hojení se zjizvená tkáň v postiženém mozkovém relé zobrazí na CT jako vymytý útvar, který se zde zobrazuje v části mozku, která ovládá hypofýzu.

V konvenční medicíně se přirozené nahromadění neuroglie mylně považuje za „nádor mozku„, označovaný jako „gliom“, „glioblastom“ nebo „astrocytom“ (odkazující na hvězdicovitou formu gliových buněk). Klasifikace mozkových nádorů (stupeň 1 až 4) je založena na hustotě gliových buněk; stupeň 4 je považován za „nejagresivnější“ se sklonem „šířit se po celém mozku“. Pokud je v mozku nalezen více než jeden „nádor“, diagnóza zní: „mnohočetné mozkové metastázy“ (což obvykle okamžitě vyvolá novou DHS!).                   

Dr. Hamer již na počátku 80. let prokázal, že tzv. mozkové nádory nejsou rakovinou, ale naopak známkou toho, že v mozku probíhá přirozený proces hojení souběžně s hojením na příslušném orgánu (příznaky na souvisejícím orgánu nemusí být patrné, zejména pokud nedochází k zadržování vody, které by zvyšovalo otok a způsobovalo bolest). Z hlediska GNM je otok mozku a „nádor na mozku“ Hamerovo ohnisko v různých fázích biologického speciálního programu.

POZNÁMKA: Podle teorie metastáz vznikají „metastatické nádory mozku“ z rakovinných buněk (rakovina prsu, prostaty, tlustého střeva, plic atd.), které údajně putují krevním řečištěm do mozku. Je zvláštní, že toto pevné lékařské dogma zcela opomíjí hematoencefalickou bariéru, kterou tvoří tytéž gliové buňky, jež údajně vytvářejí „rakovinu mozku“. Je všeobecně známo, že hematoencefalická bariéra omezuje průchod „škodlivých látek“ z cirkulující krve do mozku. Dalo by se očekávat, že se to týká i rakovinných buněk! Současná lékařská teorie tvrdí, že metastazující buňky jsou stejného druhu jako ty v původním nádoru. Na základě tohoto tvrzení by se tedy rakovinné buňky pocházející z prsu, tlustého střeva, prostaty atd. měly nacházet v mozku. O tom však neexistují žádné důkazy! Dalším bodem, který zůstává otevřený, je otázka: proč mozkové nádory nikdy „nemetastazují“ DO těla?

Chirurgické odstranění nádoru nezastaví proces hojení. Proto se „mozkové nádory“ vracejí, pokud mrzačící operace nezasáhla daleko do zdravé tkáně. Po vyříznutí se v chirurgické dutině vytvoří cysta, která se nadměrně nafoukne okolním otokem. Opatření, jako je zavedení spojky do mozku k odvedení přebytečné tekutiny, mozek dodatečně zatěžují.

Mozková cysta vzniká také tehdy, když je fáze hojení opakovaně přerušována recidivami konfliktů. Při neustálém střídání konfliktní aktivity a hojení se otok mozku střídavě smršťuje a zvětšuje. V důsledku „harmonikového efektu“ se mozková tkáň stává tuhou a nepružnou. V jednom okamžiku tkáň praskne, což vede k vytvoření cysty naplněné tekutinou. Roztržení může způsobit krvácení do mozku (mylně považované za příčinu mozkové mrtvice). Stejný účinek má i chemoterapie. Při každé chemoterapii se proces hojení náhle zastaví a otok mozku se zmenší; po léčbě hojení pokračuje a otok se začne opět zvětšovat. Hojení ohrožuje také léčba zářením. Mozková tkáň, která byla ozářena, ztrácí pružnost potřebnou při tvorbě nových mozkových edémů v průběhu dalších fází hojení.

Mozková cysta je jakási dutá kulovitá struktura vyplněná tekutinou (srovnejte s mozkovým edémem). Na snímku mozku se proto cysta jeví jako tmavá. Podpůrnou vrstvu tvoří gliový prstenec (bílý), který cystu vystýlá. Kvůli přítomnosti glie může být mozková cysta chybně diagnostikována jako „nádor mozku„.

Toto CT představuje mozkovou cystu v oblasti mozku, která ovládá levé rameno, což souvisí s konfliktem sebehodnocení týkajícího se vztahu, protože dotyčný je levák. Časté recidivy konfliktu vedly k prasknutí mozkové tkáně s krvácením a vytvořením cysty. Při zadržování vody v důsledku SYNDROMU se přes cystu vypotí tekutina (viz bílé šipky). Dr. Hamer: „Lékařský obraz vypadá mnohem hůře, než jaký ve skutečnosti je.“ Po vstřebání tekutiny cysta ztvrdne a opouzdří se.

To, co se označuje jako „atrofie mozku„, je způsobeno opakovaným jizvením v důsledku neustálých recidiv konfliktů. Postupem času se postižené mozkové relé zmenšuje a prázdný prostor se vyplňuje mozkomíšním mokem, který je na snímku mozku viditelný jako tmavý (viz červené šipky).

Toto CT mozku ukazuje nahromadění mozkomíšního moku v mozkové kůře, přesněji v oblasti, která ovládá kanálky štítné žlázy a hltanové kanálky spojené s konfliktem bezmoci a konfliktem frontálního strachu.

VISÍCÍ HOJENÍ

Visící hojení“ označuje situaci, kdy fáze hojení nemůže být dokončena kvůli opakovaným recidivám konfliktu.

Když prožíváme DHS, naše mysl je ve stavu akutního uvědomění. Je vysoce bdělá a naše podvědomí zachycuje všechny elementy považované za relevantní v souvislosti s konfliktní situací. V GNM nazýváme otisky, které po DHS zůstávají, kolejemi (s odkazem na vlakové koleje, po kterých jezdí vlak). Koleje jsou například místo, kde se konflikt odehrál, osoba nebo domácí zvíře, které se ho účastnilo, chuť určitého jídla, specifické zvuky nebo hluky, stav počasí, určitá vůně (parfém, květiny), určitá slova, hlas, gesto atd. Nastavení na kolej může být silně emotivní. Ve skutečnosti se kolejí mohou stát samotné pocity, jako je strach nebo úzkost. Jiné koleje uložené v biologické paměti jsou jemnější, například složka potravy nebo určitý pyl. Biologickým účelem kolejí je fungovat jako varovný signál, aby se zabránilo opakovanému prožití stejného konfliktu. Ve volné přírodě jsou tyto varovné signály životně důležité pro přežití.

Speciální biologický program běží po kolejích stanovených v okamžiku DHS.

Pokud jsme ve fázi hojení a náhle se setkáme s kolejí, ať už přímým kontaktem, nebo asociací, původní konflikt se okamžitě reaktivuje. Každá recidiva konfliktu přeruší a tedy prodlouží proces hojení – na korelujícím orgánu i v odpovídajícím mozkovém relé – což vede k chronickému stavu. Přetrvávající kožní onemocnění (dermatitida, lupénka), artritida, Crohnova choroba, Parkinsonova choroba, „chronický únavový syndrom“ (prolongovaná vagotonie) nebo trvale nízký krevní tlak jsou příklady visícího hojení. Podobně jako u hojící se rány, která se znovu a znovu trhá, se při recidivách konfliktů postižený orgán hojí jen velmi pomalu. Proto bychom se měli snažit konflikt vyřešit co nejdříve. POZNÁMKA: Být neustále na koleji konfliktu způsobuje visící konflikt.  

Koleje je třeba brát v úvahu také tehdy, když se zabýváme opakujícími se stavy, jako jsou opakující se nachlazení, kožní vyrážky, průjmy, hemoroidy, „infekce“ nebo opakující se rakovina. Vracející se příznaky (prudké vzplanutí) jsou vždy známkou toho, že určité koleje spojené s určitým konfliktem jsou stále důležité, i když fáze hojení již byla ukončena. V tomto případě najetí na kolej spustí rychlé přehrání Speciálního biologického programu s tím, že příznaky hojení související s konfliktem, včetně příznaků epileptoidní krize (záchvaty kašle, astmatický záchvat, migrenózní záchvat), následují ihned po něm. Na základě GNM jsou tedy takzvané „alergie“ vždy projevy kolejí.

POZNÁMKA: K návratu stavu dochází také po vyřešení nového konfliktu stejného druhu, například opakující se Crohnova choroba způsobená novým konfliktem nestravitelného sousta.

Rozšířené koleje: Rozšířené koleje vznikají, když se nová situace spojí s kolejí, která vznikla při prvním původním konfliktu. Jako příklad lze uvést následující situaci: Chlapec má děsivý zážitek se sousedovým psem a prožívá konflikt teritoriálního strachu, který ho uvede do konstelace astmatu (viz astma bronchiale). Za předpokladu, že konflikt nebude vyřešen, bude nyní „alergický“ na tohoto psa (nebo jakéhokoli podobně vypadajícího psa) jako spouštěč astmatického záchvatu. Vezměme si scénář, že jednoho dne je chlapec venku na zahradě a jí arašídovou sušenku. Pokud právě v tomto okamžiku uvidí sousedova psa (kolej), chuť arašídů se mu spojí se stopou psa a okamžitě se přidá jako rozšířená kolej, což má za následek „alergii na arašídy“ s příznaky astmatu. Pokud navíc jeho otec při setkání se psem maluje, bude chlapec od této chvíle také „alergický“ na tento konkrétní chemický výpar. Tímto způsobem se postupem času do DHS přidávají další a další koleje a programují se do mozkového relé souvisejícího s konfliktem; v tomto případě do řídicího centra průduškového svalstva (prohlédněte si schéma GNM).

Vzhledem k významu kolejí jsou důležitými varovnými signály tzv. alergeny (zvířecí srst, pyl, potraviny). Na rozdíl od standardní teorie protilátky nebojují proti alergenu, jak se předpokládá (na základě konstrukce „imunitního systému„), ale uvádějí organismus do pohotovosti reaktivací konfliktu. Z tohoto důvodu začnou bílé krvinky produkovat „protilátky“ (ve skutečnosti nesprávný název), jakmile dojde k DHS. Jejich jediným účelem je spustit poplach (příznaky související s orgánem) v případě setkání s konfliktní kolejí. To je důvod, proč je test na alergii „pozitivní“, pokud aplikovaný antigen, například určitá potravina, je náhodou kolejí.

GNM dokáže vysvětlit, proč jeden a tentýž alergen, například mléčná kolej, vyvolává u různých lidí různé příznaky. Právě skutečný příznak alergie (rýma, červené a svědící oči, kašel, průjem nebo kožní vyrážka) odhaluje povahu původního konfliktu. Nejsme tedy alergičtí na konkrétní potraviny, čisticí prostředky, kosmetiku, kovy (šperky ze zlata nebo stříbra), plísně nebo roztoče, ale spíše na to, co si s tím spojujeme! Můžeme být tedy „alergičtí“ i na určitou osobu, konkrétní místo nebo konkrétní hudební skladbu.

Při praktickém použití GNM je identifikace koleje (kolejí) nesmírně důležitá, protože jen tak se alergie přestane opakovat. Rozpoznání, že konflikt byl vyřešen a uvedení do vědomí, že koleje již nepředstavují „nebezpečí“ a že rozšířené koleje jsou nyní irelevantní, poskytuje konečnou šanci na dokončení léčení chronických stavů. POZNÁMKA: Mluvení o DHS může ránu konfliktu znovu otevřít. Skutečný terapeut GNM proto bude postupovat opatrně a obezřetně.  

TŘETÍ BIOLOGICKÝ ZÁKON („Ontogenetický systém nádorů“)

Dr. Hamer: „Lékařské učebnice budoucnosti již nebudou zařazovat nemoci do speciálních oborů, ale budou je kategorizovat podle vztahu k zárodečné vrstvě. NOVÁ MEDICÍNA nabízí spolehlivý vědecký systém, který umožňuje klasifikaci nemocí v souladu s embryologickými aspekty.“

Lékařský výzkum Dr. Hamera je pevně zakotven ve vědě o embryologii. S ohledem na vývoj plodu (ontogenezi) zjistil, že vztah mezi psychikou, mozkem a orgány je úzce spjat se třemi embryonálními zárodečnými vrstvami (endoderm, mezoderm, ektoderm), z nichž pocházejí všechny orgány lidského těla. Třetí biologický zákon ukazuje, že umístění Hamerova ohniska v mozku, stejně jako množení či úbytek buněk po DHS nejsou náhodné, ale jsou součástí smysluplného biologického systému, který je vlastní každému živému organismu. Biologické speciální programy přírody jsou zakódovány v každé lidské buňce a tedy zapsány v DNA, nositelce genetické informace (viz článek GNM „Porozumění genetickým chorobám“).

Analýzou a porovnáním tisíců snímků mozku Dr. Hamer zjistil, že orgány pocházející ze stejné zárodečné vrstvy jsou ovládány ze stejné části mozku.

Všechny orgány, které pocházejí z endodermu, jsou řízeny z mozkového kmene. Primitivní formy života, jako jsou bakterie, mají pouze endodermální funkce.

Všechny orgány, které pocházejí ze starého mezodermu, jsou řízeny z mozečku.

Všechny orgány, které pocházejí z nového mezodermu, jsou řízeny z bílé hmoty velkého mozku.

Všechny orgány, které pocházejí z ektodermu, jsou řízeny z mozkové kůry.

Některé orgány, zejména tlusté střevo, pocházejí pouze z jedné embryonální zárodečné vrstvy. Jiné, například ledviny, jsou tvořeny tkáněmi, které pocházejí ze všech tří zárodečných vrstev. Postupem času se tyto tkáně z funkčních důvodů spojily a vytvořily jeden orgán nebo orgánovou soustavu (rozmnožovací soustava, trávicí soustava, ledvinová soustava, dýchací soustava, oběhová soustava). To vysvětluje, proč mají části jednoho orgánu svá řídicí centra v různých oblastech mozku. V těle nejsou vždy seskupeny orgány stejného původu zárodečné vrstvy, například hrtan, děložní čípek, koronární žíly, konečník a močový měchýř. V mozku jsou však jejich řídicí centra umístěna vedle sebe v dokonalém pořadí.

Každá ze tří embryonálních zárodečných vrstev odpovídá zcela specifickým biologickým konfliktům, které se datují do doby, kdy poprvé došlo k život ohrožující krizi (existenční konflikt, konflikt hladovění, konflikt vody, konflikt teritoriální ztráty). Určitá konfliktní témata tedy patří do určitého evolučního období.

Endoderm je nejstarší zárodečná vrstva. Orgány odvozené z endodermu, jako jsou plíce, orgány zažívacího traktu, děloha a prostata, proto korelují s nejstaršími biologickými konflikty souvisejícími s dýcháním (konflikt strachu ze smrti), potravou (konflikty sousta) a rozmnožováním (konflikt rozmnožování). Biologické speciální programy jsou řízeny z mozkového kmene, nejstarší části mozku.

Endodermální tkáně se skládají ze střevního cylindrického epitelu. V případě biologického konfliktu generuje příbuzný orgán během konfliktně aktivní fáze buněčnou proliferaci, aby usnadnil řešení konfliktu. Ve fázi hojení jsou další buňky, které již nejsou potřebné, odstraněny pomocí hub a tuberkulózních bakterií (čtvrtý biologický zákon).

Prohlédněte si kompas GNM

Mezoderm se dělí na starší a mladší skupinu.

Orgány, které pocházejí ze starého mezodermu, jako je kůže korium pod epidermis, stejně jako pohrudnice, pobřišnice a osrdečník pokrývající životně důležité orgány, jsou primárně zodpovědné za ochranu. Hlavní konfliktní téma se tedy týká „konfliktů útoku„. Biologické speciální programy jsou řízeny z mozečku.

V případě biologického konfliktu generuje související orgán během konfliktně aktivní fáze proliferaci buněk, aby usnadnil řešení konfliktu. Ve fázi hojení jsou další buňky, které již nejsou potřeba, odstraněny pomocí hub a bakterií (čtvrtý biologický zákon).

Orgány, které vznikají z nového mezodermu, dodávají tělu stabilitu (příčně pruhované svaly, kosti, šlachy, vazy, pojivová tkáň) a umožňují pohyblivost. Z nového mezodermu pochází také lymfatický systém a krevní cévy (kromě srdečních). Hlavním konfliktním tématem souvisejícím s novo-mezodermálními tkáněmi jsou konflikty sebehodnocení. Biologické speciální programy jsou řízeny z bílé hmoty velkého mozku.

V případě biologického konfliktu generuje související orgán během konfliktně aktivní fáze ztrátu buněk (nekrózu). Ve fázi hojení se ztráta tkáně obnovuje pomocí bakterií (čtvrtý biologický zákon).

POZNÁMKA: Všechny novo-mezodermální tkáně („luxusní skupina“) vykazují biologický účel na konci fáze hojení . Po ukončení procesu hojení je orgán nebo tkáň silnější než předtím, což umožňuje být lépe připraven na konflikt stejného druhu.

Prohlédněte si kompas GNM

Ektoderm pokrývá endodermální podsliznici většiny orgánů a vystýlá kanálky uvnitř orgánu, například žlučové cesty, pankreatické vývody a mlékovody. Vystýlá také děložní čípek, průdušky, srdeční cévy a tvoří epitelovou vrstvu pokožky (epidermis).

Orgány, které vycházejí z ektodermu, korelují s pokročilejšími konflikty, především s konflikty týkajícími se sociálních kontaktů (separační konflikty, sexuální konflikty, teritoriální konflikty). Biologické speciální programy jsou řízeny z mozkové kůry.

Ektodermální tkáně se skládají z dlaždicového epitelu. V případě biologického konfliktu vytváří související orgán během konfliktně aktivní fáze ztrátu buněk (ulcerace), aby usnadnil řešení konfliktu. Ve fázi hojení se ztráta tkáně obnovuje pomocí bakterií (čtvrtý biologický zákon).  

Prohlédněte si kompas GNM

ČTVRTÝ BIOLOGICKÝ ZÁKON

Prvních 2,5 miliardy let byli jedinými organismy na Zemi mikrobi. Postupně osídlily další formy života, včetně rostlin, živočichů a člověka. Odhaduje se, že počet mikrobiálních buněk sídlících v lidském těle (tzv. lidský mikrobiom) převyšuje počet tělesných buněk téměř v poměru 4:1. Díky jejich symbiotickému vztahu s lidským organismem a jejich zásadní roli při udržování tělesných tkání se mikrobi stali nepostradatelnými pro naše přežití.

POZNÁMKA: Placenta, která spojuje vyvíjející se plod s dělohou, není sterilní, jak se dříve myslelo, ale ukrývá bohatou sbírku bakterií. Bakterie tedy napomáhají procesu hojení již v organismu plodu! „Více než sto let vědci předpokládali, že děti přicházejí na svět po devíti měsících ve sterilní děloze bez bakterií. Podle nových studií tomu tak není: Bakterie se ukrývají v placentě, plodové vodě a pupeční šňůře, takže děloha je bakteriální místo.“ (Science News, 28. května 2014; viz také „The Placenta Harbors a Unique Microbiome“, Science Transational Medicine, 21. května 2014). Prostřednictvím mateřského mléka se do těla novorozence dostávají také mykobakterie, například bakterie tuberkulózy.

Teorie, že určité „nemoci“ jsou způsobeny „patogenními mikroby“, je jednou z nejúpornějších doktrín moderní medicíny. Tato obecná představa je do značné míry dána tím, že mikroby jsou přítomny v místě „nemocného“ orgánu. A protože činnost mikrobů je doprovázena otokem, horečkou, zánětem, hnisem, výtokem a bolestí, věří se, že mikroby jsou příčinou „infekčních nemocí„. Podobně jako se předpokládá, že „abnormální“ růst rakovinných buněk vede ke vzniku „zhoubného“ nádoru, i zde se mylně předpokládá, že růst mikrobů nad rámec jejich normálního rozsahu (viz teorie imunitního systému) vede k virulentním „infekcím“.

Mikroby nezpůsobují onemocnění, ale naopak hrají důležitou roli ve fázi hojení.

Čtvrtý biologický zákon ukazuje, že takzvané „infekční nemoci“ se vyskytují výhradně ve druhé fázi speciálního biologického programu, kdy organismus využívá mikroby k optimalizaci hojení. Mikrobi při své činnosti vyžadují teplé prostředí, tedy vznik zánětu a horečky. Mikrobi také potřebují kyselé prostředí, které je vhodně zajištěno prostřednictvím vagotonického stavu, který je dominantní v každé fázi hojení. Vznik „infekce“ tedy není, jak se předpokládá, vyvolán nevyváženou hladinou pH („špatnou stravou“), ale spíše přechodem z konfliktně aktivní fáze do fáze hojení.

POZNÁMKA: Mikroby jsou endemické. Žijí v souladu se všemi organismy ekologického prostředí, v němž se po miliony let vyvíjely. Kontakt s mikroby, které jsou lidskému tělu cizí, například při cestování do zahraničí, nezpůsobuje sám o sobě „nemoc“. Pokud však, řekněme, Evropan náhodou řeší určitý konflikt v tropech a přijde do kontaktu s místními mikroby, příbuzný orgán je využije k procesu hojení. Protože tělo není na tyto exotické mikroorganismy zvyklé, mohou být příznaky hojení poměrně závažné.

Bílé krvinky, jako jsou leukocyty a lymfocyty, podporují mikrobiální práci. Konvenční medicína, řídící se představami o biologické válce zuřící v lidském organismu, interpretuje nárůst počtu bílých krvinek („buněk zabijáků“) jako „imunitní reakci“ zaměřenou na „útok“ a „boj s infekcí“. Ve světle čtvrtého biologického zákona ztrácí akademický konstrukt „imunitního systému„, představovaný jako „obranný systém“ proti mikrobům (a rakovinným buňkám), zcela smysl; ve skutečnosti se samotný termín „infekce“ stává zastaralým. Vynález „autoimunitních chorob„, při nichž imunitní systém zřejmě napadá vlastní tkáň, ukazuje, jak může být vědecká kultura zaslepena vlastním přesvědčením.

Nemoci nejsou nakažlivé!

Na základě dvoufázového vzorce každého SBS (druhý biologický zákon) se „infekce“ nemohou přenést na jinou osobu, protože příznaky (výtok, zánět, horečka) jsou již příznaky hojení. Kromě toho je DHS, který aktivuje speciální biologický program, vysoce individuální konfliktní zkušeností. Pokud se stane, že dva nebo více lidí mají stejné příznaky, například nachlazení, průjem nebo žaludeční chřipku, znamená to, že se všichni nacházejí ve fázi hojení stejného typu konfliktu (konflikt zápachu, konflikt nestravitelného sousta, konflikt teritoriálního hněvu), který proběhl řekněme ve škole, doma nebo v práci. Představa, že všichni měli „slabý imunitní systém“ právě v té době, je značně přitažená za vlasy. Totéž platí pro epidemie, které jsou důsledkem konfliktů postihujících velké skupiny obyvatel (konflikty útoku, konflikty teritoriálního strachu, konflikty strachu ze smrti). Tak tomu bylo například v případě velkého moru, španělské chřipky a epidemie plicní tuberkulózy po první světové válce. V dnešní době se takové kolektivní konfliktní šoky snadno vyvolávají prostřednictvím děsivých zpráv v médiích (hrozba hospodářského kolapsu, hrozba globální války, hrozba teroristických útoků, hrozba „smrtícího viru“). Následná epidemie zápalu plic (označovaná jako SARS, prasečí chřipka atd.) je sebenaplňujícím se proroctvím.

POZNÁMKA: Kulturní, politické, sociální nebo ekonomické aspekty jsou rozhodujícími faktory, proč jsou lidé v určitých regionech více (nebo méně) náchylní k prožívání určitých typů konfliktů. Například výskyt a prevalence cukrovky (spojené s konflikty odporu) jsou u původních obyvatel mnohem vyšší než u běžné populace. Skutečnost, že západní ženy mají vyšší výskyt rakoviny prsu (související se separačními konflikty) než čínské ženy, nesouvisí s jejich odlišnou stravou, jak se naznačuje, ale s výrazně vyšší mírou rozvodovosti žen žijících v Severní Americe a Evropě.

Ontogenetický systém mikrobů

Tento diagram GNM ukazuje klasifikaci mikrobů ve vztahu ke třem embryonálním zárodečným vrstvám a oblastem mozku, odkud je mikrobiální aktivita řízena.

Mikrobi, kteří jsou řízeni z mozku, pracují plánovitě. V normotonii a v konfliktně aktivní fázi jsou mikrobi v klidu, ale jakmile je konflikt vyřešen, začnou vykonávat práci, která jim byla přidělena.

HOUBY a MYKOBACTERIE jsou nejstaršími mikroby. Pracují proto výhradně na orgánech a tkáních, které pocházejí z endodermu (řízeného z mozkového kmene) a starého mezodermu (řízeného z mozečku).

Houby a mykobakterie iniciované DHS se množí stejnou rychlostí, jakou se množí buňky na příbuzném orgánu, takže po vyřešení konfliktu budou k dispozici v dostatečném množství, aby odstranily buňky, které již nejsou potřebné. Houby a mykobakterie se začínají množit v okamžiku DHS; musí být tedy přítomny předtím, než konflikt nastane (pro srovnání, bakterie, které pomáhají obnovovat novo-mezodermální a ektodermální tkáň, se začínají množit v okamžiku, kdy je konflikt vyřešen; musí být tedy k dispozici před vyřešením konfliktu, CL).

POZNÁMKA: Bakterie, jako jsou bakterie tuberkulózy, jsou v krvi zjistitelné již během konfliktně aktivní fáze, tj. před „infekcí“. Dr. Günther Enderlein (1872-1968) na základě pozorování analýzy krve postuloval, že mikroby mutují v „patogeny“ kvůli vysoké hladině kyselosti krve. Na základě Enderleinovy teorie, známé jako pleomorfismus, se předpokládá, že acidóza je živnou půdou pro choroby. Ve skutečnosti nízká hladina pH poskytuje ideální prostředí, ve kterém se orgán hojí. Za zmínku stojí, že na počátku 90. let 20. století doktor Alan Cantwell, M.D., objevil „pleomorfní rakovinový mikrob“, který podle něj úzce souvisel s mykobakterií tuberkulózy!

Houby a mykobakterie ve své funkci přirozených mikrochirurgů odstraňují nádory v tlustém střevě, plicích, ledvinách, játrech nebo v prsu (viz Je rakovina houba?). To jasně ukazuje, že rakovina je reverzibilní! Mikroby obvykle rozkládají nádor počínaje centrem, odtud klinický termín „centrálně nekrotizující karcinom“ (pro srovnání, gliové buňky opravují mozkové relé začínajíce od periferie). Houby a mykobakterie jsou odolné vůči kyselinám, což jim umožňuje přežívat v kyselém prostředí gastrointestinálního traktu a v plicích, kde se kyselina uhličitá vylučuje jako plyn (oxid uhličitý) a voda.

POZNÁMKA: „Nádorové buňky“ se od původních buněk liší velikostí a tvarem i geneticky. Mají také schopnost dělit se rychleji než „normální buňky“. Na základě těchto rozdílů vytvořila konvenční medicína dogma „zhoubných nádorových buněk„. Přesto právě tato odlišnost umožňuje mykobakteriím a houbám rozpoznat, které buňky je třeba zlikvidovat a které musí zůstat. Nikdy „nenapadají“ sousední tkáně, natož aby se „šířily“ do jiných orgánů (viz článek „Teorie metastáz„). Proto se plicní tuberkulóza omezuje na plicní alveoly (endoderm) a nikdy „nenapadne“ průdušky (ektoderm). Dr. Hamer vysvětluje genetický rozdíl mezi nádorovými a normálními buňkami tím, že nádorové buňky mají specializovanou, dočasnou funkci.

Kandidóza, například v ústech nebo ve střevech, vzniká při působení houby Candida albicans. Stupeň mikrobiální aktivity ve fázi hojení je dán intenzitou konfliktně aktivní fáze.

Hnis a výpotek vznikající během rozkladného procesu se vylučuje stolicí (tlusté střevo), močí (ledviny) nebo hlenem (plíce). V průběhu reparační fáze snadno praskají kapiláry a tak se výtok může mísit s krví.

Příznakem, který se VŽDY objevuje při aktivitě hub a bakterií TBC, je noční pocení (zapáchající, metabolický odpad je vylučován potními žlázami a kůží). Pokud je fáze hojení intenzivní, může být pocení nadměrné. Noční pocení je obvykle doprovázeno lehkou horečkou.

POZOR: Houbový a tuberkulózní výtok obsahuje velké množství bílkovin. Je proto nezbytné doplnit nedostatek bílkovin prostřednictvím potravin bohatých na bílkoviny, proteinových nápojů, doplňků s aminokyselinami a podobně. Omezení na syrovou stravu, alkalizující stravu, šťávovou dietu nebo dokonce půst, který se často doporučuje, když má někdo rakovinu, by mohlo člověka dostat do kritické situace. Jedním z důvodů, proč mnoho pacientů s rakovinou nepřežije léčbu chemoterapií, je kromě její extrémní toxicity také ztráta chuti k jídlu vedoucí k akutnímu vyčerpání bílkovin. Když dojde k nedostatku bílkovin, tělo se snaží ztrátu obnovit odebíráním bílkovin z orgánů a z tukové tkáně, což vede k rychlému úbytku hmotnosti a chřadnutí (kachexie).  

Co se týče příjmu bílkovin, potraviny bohaté na bílkoviny by se měly konzumovat před 15. hodinou, protože po 15. hodině organismus bílkoviny obtížně odbourává. Sportovci, lidé, kteří hodně cvičí, a všichni ti, kteří spalují hodně bílkovin, si musí být vědomi zejména souvislosti mezi nedostatkem bílkovin a úlohou hub a bakterií TBC při hojení některých druhů rakoviny.

Po dokončení procesu odstranění buněk (nádoru) zůstává v místě dutina (kaverna), která se nakonec vyplní vápníkem. Dlouhodobý proces rozkladu (visící hojení) má však za následek sníženou nebo nedostatečnou funkci orgánu, jak je patrné u hypotyreózy.

POZNÁMKA: Houby a mykobakterie musí být přítomny dříve, než dojde ke konfliktu. Pokud se tuberkulózní bakterie dostanou do organismu později, například kontaktem se slinami člověka, který je jejich nositelem, budou v pohotovosti pro budoucí fáze hojení. Pití syrového mléka po dobu několika týdnů je také dobrým způsobem, jak seznámit tělo s tuberkulózními bakteriemi.

Pokud při řešení konfliktu nejsou potřebné mikroby k dispozici, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, výrůstek se zapouzdří a zůstane na místě bez dalšího dělení buněk. V konvenční medicíně se obvykle diagnostikuje jako „nezhoubná rakovina“ nebo jako polyp. POZNÁMKA: Nadměrné užívání antibiotik je dnes jedním z důvodů, proč se při (rutinních) vyšetřeních objevuje stále více „rakovinných“ nádorů.

Dr. Hamer: „Pokud jde o diagnostiku rakoviny, asi 40 % rutinních vyšetření odhalí staré zapouzdřené nádory, které by se měly nechat bez zásahu. Pokud diagnóza vyvolala nějaké konflikty, například konflikt strachu ze smrti nebo konflikt sebehodnocení, je třeba tyto konflikty řešit. V každém případě nikdy není důvod k panice nebo strachu z ‚metastázujících nádorových buněk‚.“

BAKTERIE, které nejsou bakteriemi TBC, působí především na orgány a tkáně, které pocházejí z nového mezodermu (řízené z bílé hmoty velkého mozku).

Během procesu hojení bakterie pomáhají doplňovat úbytek tkání, k němuž došlo v konfliktně aktivní fázi. Většina bakterií je specializovaná. Bakterie stafylokoků například podporují obnovu kostní tkáně; bakterie streptokoků pomáhají obnovovat tkáňové nekrózy ve vaječnících. Během PCL-A bakterie vytvářejí abscesy. Bakterie se také podílejí na hojení ran způsobených poraněním. 

POZNÁMKA: Když si lékařský tým sterilizuje ruce a lékařské nástroje, nepřenášejí se na pacienta mikroby, které by jinak byly použity při hojení. Nedochází tedy k žádné „infekci“. To vysvětluje například snížení horečky omladnic, které pozoroval Ignaz Semmelweis v polovině osmnáctého století. V poslední době je za „šíření“ infekcí v nemocnicích prostřednictvím kontaminovaných rukou nemocničního personálu činěn zodpovědným MRSA – zlatý stafylokok rezistentní vůči methicilinu (methicilin je antibiotikum příbuzné penicilinu). Pravdou je, že nemocnice, kde se většina pacientů nachází ve fázi hojení, nabízejí bakteriím stafylokoků bohaté pole působnosti.

To, co bakterie odlišuje, je jejich překrývající se funkce. Když houby a bakterie TBC chybí ve staro-mezodermálních orgánech, jako jsou prsní žlázy nebo kůže koria, nastupují jiné bakterie, aby odstranily další buňky, které již nejsou potřeba.

V ektodermálních orgánech bakterie pomáhají obnovit úbytek buněk. Bakterie streptokoka například napomáhají hojení v krku (viz streptokok v krku), bakterie pneumokoka obnovují sliznici průdušek, bakterie gonokoka působí v urogenitální oblasti a bakterie helicobacter pylori opravuje sliznici žaludku a pyloru. K tomu však dochází pouze tehdy, když ulcerace v konfliktně aktivní fázi zasahuje daleko do tkáně. V opačném případě probíhá proces hojení bez mikrobů.

Při intenzivní fázi hojení je práce bakterií doprovázena vysokou horečkou.

Pokud bakterie nejsou k dispozici, hojení stále probíhá, i když ne v biologickém optimu.

V souladu s evoluční úvahou by VIRY měly – teoreticky – napomáhat rekonstrukcím orgánů a tkání odvozených z ektodermu (řízených z mozkové kůry).

Pokud jde o viry, v GNM raději hovoříme o hypotetických virech, protože existence virů, které způsobují takzvané „virové infekce“, nebyla nikdy vědecky doložena. Žádný z údajných virů (HIV a další) nebyl nikdy izolován z hostitelské buňky ani nebyla řádně identifikována jejich DNA, což jsou základní kritéria pro důkaz existence viru (podrobnosti jsou uvedeny na DVD „Virus Mania“ GNM). Vzhledem k tomu, že „viry“, které údajně způsobují AIDS, SARS, zápal plic, ptačí chřipku, ptačí chřipku, prasečí chřipku, hepatitidu, herpes, spalničky, dětskou obrnu, rakovinu děložního čípku a podobně, nelze v lidském těle nalézt, používá ortodoxní medicína poněkud nevědeckou metodu a sice vyvozování z vzestupu protilátek (produkovaných údajným „imunitním systémem„) přítomnost viru a tedy „infekčního onemocnění“. Této metodě se říká „nepřímý důkaz“.

V roce 1996 vydal Gerald Geison (Princetonská univerzita) knihu „Soukromá věda Louise Pasteura“. Na základě Pasteurových laboratorních poznámek profesor Geison odhalil Pasteurovu bakteriální (infekční) teorii jako založenou na podvodných údajích. Navzdory důkazům, že se Pasteur dopustil vědeckého podvodu, je Pasteurova teorie stále určující pro dnešní medicínu a lékařskou vědu. Vzhledem k tomu, že pro tvrzení, že viry způsobují nemoci včetně rakoviny, neexistují žádné vědecké důkazy, znamená to, že celosvětové očkovací programy vnucované celé populaci, zejména dětem a starším lidem, jsou založeny na vědeckém podvodu.

Virová mánie by Torsten Engelbrecht a Claus Köhnlein (2007)

(CZ verze ZDE)

„Existenci těchto takzvaných ‚zabijáckých virů‘ je třeba nejprve prokázat. A právě zde začínají potíže. Nikdy nebyly předloženy důsledné, vědecky podložené důkazy, přestože je to tak snadné, jako odebrat vzorek krve pacienta a izolovat jeden z těchto virů v purifikované formě s kompletním genetickým materiálem (genomem) a virovým obalem přímo z něj a poté jej zobrazit elektronovým mikroskopem. Tyto kritické počáteční kroky však nikdy nebyly provedeny s virem H5N1 (ptačí chřipka), takzvaným virem hepatitidy C, virem HIV a mnoha dalšími částicemi, které se oficiálně nazývají viry a jsou zobrazovány jako útočné šílené bestie.“ (43)

Ve své publikaci Virus Mania autoři dokazují, že údajné viry jsou ve skutečnosti mikročástice produkované samotnými tělesnými buňkami. V biologii se tyto částice nazývají ribozomy, což jsou továrny na bílkoviny buněk (viry jsou definovány absencí ribozomů!). To je plně v souladu s názorem doktora Hamera. Dr. Hamer zastává názor, že to, co je interpretováno jako „viry“, jsou ve skutečnosti bílkovinné globuliny („protilátky“), které vznikají s DHS (viz antigeny a koleje). Během fáze hojení, kdy jsou měřitelné, pomáhají protilátky (produkované bílými krvinkami) obnově ektodermální tkáně, jako je kůže, nosní sliznice, průdušky nebo děložní čípek. Naproti tomu bílkoviny, které jsou produkovány endodermálními orgány (prostata, játra, slinivka břišní) nebo staro-mezodermálními orgány (prsní žlázy), jsou v krvi zjistitelné již během konfliktně aktivní fáze. Ty představují skutečné nádorové markery (viz PSA).

Na základě čtvrtého biologického zákona a s ohledem na nedostatek vědeckých důkazů o mikrobech způsobujících onemocnění je očkování zcela neopodstatněné. Očkování je nejen zbytečné, ale také nebezpečné kvůli neurotoxinům, včetně formaldehydu, fosforečnanu hlinitého nebo thimerosalu (konzervační látka na bázi rtuti) obsažených ve vakcínách. Je samozřejmé, že stresující zkušenost s očkováním může také vyvolat DHS (konflikt vyděšení a strachu, konflikt teritoriálního strachu, konflikt strachu a znechucení, konflikt pocitu uvíznutí) vedoucí k astmatu, cukrovce nebo svalové paralýze (viz také meningitida).

Tvrdí se, že zvýšení protilátek po „očkování“ je „imunitní reakcí“ na „virus“, proti němuž je člověk očkován (o bílkovině ve vakcínách se mylně tvrdí, že je výtažkem z „infikovaných“ buněk). To je samozřejmě nesprávný a zavádějící závěr. Vzhledem k tomu, že protilátky hrají důležitou roli při hojení ran, je vzestup protilátek spíše známkou toho, že se tělo snaží zahojit poškození buněk způsobené škodlivými toxiny, než „reakcí“ „imunitního systému„, který nikdo nikdy neviděl.

Vakcíny: Roman Bystrianyk a Suzanne Humphriesová, MD: Pohled pod pokličku  

„Analýza údajů ukazuje, že často opakovaná mantra o tom, že vakcíny byly klíčem k poklesu úmrtí na infekční nemoci, je mylná. Úmrtí masivně klesala již před očkováním…“

Chiropraktický příběh Máši a Dáši

„Novopečené matce bylo řečeno, že její dvojčata po porodu zemřela. Pravda však byla daleko jiná: byla poslána do ústavu nedaleko Moskvy, aby je tam zkoumali. Takový měl být osud Máši a Dáši, jedné z nejneobvyklejších případů siamských neboli srostlých dvojčat, která se kdy narodila.

Protože jejich oběhový systém je propojen, dvojčata sdílejí krev toho druhého. Proto se bakterie nebo případný „virus“, který se dostane do krevního oběhu jednoho z dvojčat, brzy objeví v krvi jeho sestry. Přesto je překvapivé, že nemoci na ně působí odlišně. Dasha je krátkozraká, náchylná k nachlazení a pravačka. Máša občas kouří, má zdravější konstituci, vyšší krevní tlak než její sestra, dobrý zrak a je levačka.

Rozdílný zdravotní stav dvojčat představuje záhadu. Proč jedno z nich onemocnělo v dětství nějakou nemocí, například spalničkami, zatímco druhé ne? Spalničkový „bacil“ měl být v těle obou, v jejich společném krevním oběhu, tak proč obě neonemocněly spalničkami? Je zřejmé, že je důležitější mít spalničky než spalničkový „bacil“. Tento jev se u dívek opakoval (chřipka, nachlazení a další dětské nemoci se vyskytovaly odděleně). Kdyby měly mikroby samy o sobě moc způsobit infekční onemocnění, proč by jedno z dvojčat bylo bez nemocí, zatímco druhé bylo nemocné? …“

PÁTÝ BIOLOGICKÝ ZÁKON – KVINTESENCE

Každá takzvaná nemoc je součástí Smysluplného biologického speciálního programu přírody vytvořeného na pomoc organismu (člověku i zvířeti) v nečekané nouzi.

Dr. Hamer: „Všechny takzvané nemoci mají zvláštní biologický význam. Zatímco dříve jsme považovali Matku Přírodu za omylnou a měli jsme tu drzost věřit, že neustále dělá chyby a způsobuje poruchy (zhoubné, nesmyslné, degenerativní rakovinné bujení atd.), nyní, když nám padají šupiny z očí, vidíme, že to byla naše nevědomost a pýcha, které byly a jsou jedinou hloupostí v našem vesmíru. Zaslepeni jsme na sebe přivolali tuto nesmyslnou, bezduchou a brutální medicínu. Plni úžasu můžeme nyní poprvé pochopit, že příroda je uspořádaná a že každý jev v ní má smysl a to i v rámci celku. Nic v přírodě není nesmyslné, zhoubné nebo nemocné.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš První biologický zákon Druhý biologický zákon Třetí biologický zákon Čtvrtý biologický zákon Pátý biologický zákon „Rozlišování mezi psychikou, mozkem a tělem je čistě akademické. Ve skutečnosti jsou jedno.“ (Ryke Geerd Hamer) PRVNÍ BIOLOGICKÝ ZÁKON („Železné pravidlo rakoviny“) 1. Kritérium: Každá „nemoc“ – dále nazývaná…

Sdílet na sociální sítě