Stefan Lanka: „Viry nejsou mikroby a nemají infekční schopnost“ 3. část

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Známý německý virolog Stefan Lanka tvrdí, že viry nejsou ani mikroby, ani nemají infekční schopnost, takže Covid-19 nemohl být způsoben údajným SARS-CoV-2, jehož existence navíc nebyla prokázána. Dále zpochybňuje, že existuje pandemie, že jsou miliony lidí nakaženy a zabity tímto koronavirem a že vakcíny jsou oprávněné, protože nejsou ani efektivní, ani neškodné, ale velmi nebezpečné. to potvrdil – kromě mnoha jiných věcí – během rozsáhlého rozhovoru, který jsme s ním vedli a v němž odhaluje frašku, kterou svět prožívá v důsledku neustálých lží a manipulací Světové zdravotnické organizace (WHO) a mezinárodních lékových agentur ve spolčení s politickými představiteli většiny vlád. 

Exkluzivní rozhovor, který Stefan Lanka poskytl našemu časopisu, je bezpochyby nejrozsáhlejším, nejjasnějším a nejkontroverznějším rozhovorem, jaký kdy poskytl. Pro pochopení jeho významu je třeba si ho přečíst celý a proto jsme ho nechtěli shrnovat. Bez dalších okolků přinášíme jeho třetí a poslední část, která proběhla ve dvou dlouhých sezeních a bude brzy odvysílána se simultánním překladem, neboť ačkoli mluví plynně anglicky a má znalosti španělštiny, lépe se vyjadřuje ve své mateřštině, němčině. Vzhledem k jeho délce je samozřejmě rozdělen do několika videí. Po těchto slovech vám nyní přepisujeme zbytek  rozhovoru, který jsme s ním vedli. 

-WHO tvrdí, že když jsme očkováni, náš imunitní systém produkuje protilátky stejně, jako když jsme infikováni patogenním mikrobem, s tím rozdílem, že mrtvé nebo oslabené nezpůsobují onemocnění nebo komplikace, ale pouze preventivně aktivují naši obranyschopnost. Dává tato teorie smysl? A pokud ano, jak dlouho by si organismus  udržel „paměť“ na tohoto mikroba? Protože pokud by to bylo jen na krátkou dobu, musely by se vakcíny pravidelně opakovat. A pokud ne, co jsou vlastně protilátky? 

-Tato otázka dokonale zapadá do toho, o čem diskutujeme. Co jsou to protilátky? Medicína, která je ponořena do myšlenky jedu a protijedu, věří, že našla protijed par excellence v malých bílkovinách definovaných jako globuliny. Postuluje, že pokud je někdo nemocný a pak se uzdraví, je to díky jeho obranným látkám, protilátkám. Když jsme totiž zraněni, tělo produkuje globuliny a vysílá je do affekované oblasti – která ztratila energii a okyseluje se – malé globuliny, které se „zploští“ a propletou, aby vytvořily novou tkáň a opravily poškození. Tyto globuliny jsou definovány jako „protilátky“ a předpokládá se, že plní funkci, kterou ve skutečnosti nemají. Představa, že existují specifické protilátky, které se vážou pouze na specifické bílkoviny, jako by každá protilátka byla klíčem určeným k vazbě na specifický zámek – na bílkovinu patogenu -, je chybný předpoklad a každý biochemik specializující se na bílkoviny to ví. 

Ve vzorku čerstvé krve nelze prokázat žádnou specifickou vazbu. To funguje pouze ve zkumavkách a za velmi specifických podmínek. Tam lze získat reakci s několika bílkovinami a vazebným globulinem, barvící reakci. Takto fungují testy ELISA a Western blot. A tak to bylo, že miliony lidí uvažovaly o sebevraždě, když byly pozitivní na HIV nebo se vystavily  chemickému holocaustu, když užívaly léky proti AIDS. Medicína zkrátka tvrdí, že existují specifické protilátky, které bojují proti údajným virům a to se v těle neděje. Je to další sebeklam do seznamu, který vědci vyvolali svou laboratorní prací a udržují mylné teorie, které jsme předpokládali 2500 let. Eugen Rosenstock-Huessy již v roce 1956 – v prvním díle své knihy Sociologie – napsal, že rakovina se zkoumá ve světle chybných teorií Louise Pasteura, jako by šlo o vzteklinu. 

Důležitou součástí současného převládajícího chápání rakoviny je, že imunitní systém je příliš slabý na to, aby se s ní vypořádal a proto byly vynaloženy miliardy eur na výzkum RNA vakcín proti rakovině, které naprosto ničeho nedosáhly – protože koncept genetiky byl nyní zcela vyvrácen -, ale byly výchozím bodem pro genetické vakcíny proti SARS-CoV-2. 

Ani v případě rakoviny, ani v případě neexistujících virů však vakcíny nepomohou, protože teoretický základ moderní medicíny je na všech úrovních chybný, zejména pokud jde o imunitní systém. 

-Oficiální vakcíny mají vytvářet protilátky proti infekčním patogenním mikrobům, které se  do nás údajně dostanou. I kdybychom tuto teorii přijali, jak vysvětlíte „antivirové“ vakcíny, když viry nejsou mikroby? Navíc to nejsou biologické bytosti, jak tedy mohou vyrábět  vakcíny z „mrtvého“ materiálu, když nikdy nebyly „živé“? 

-Otázka je zodpovězena rychle a jednoduše. Od roku 1954 se virologové domnívají, že odumírání buněk pozorované ve zkumavce po zavedení infikované tkáně je způsobeno viry a že rozpad tkáně znamená, že buňky jsou rozkládány na virové částice. A to je chybná interpretace, která od té doby vede virologii a imunologii na scestí. Abychom to pochopili, musím nejprve něco objasnit. V roce 1952 to – v té době – převládající škola virologie „vzdala“. Virologové se domnívali, že viry jsou toxické bílkoviny, patogenní jedy, které se mohou samy množit. V témže roce se zjistilo, že syntéza bílkovin vždy vyžaduje nukleovou kyselinu a z toho se vyvodilo, že ta představuje genetickou či dědičnou látku, „plán“ fungování života. Do té doby se věřilo, že bílkoviny se množí samy, ale od té doby se do popředí dostala nukleová kyselina. Tato víra je dodnes populární, i když se v roce 2000 ukázala jako nesprávná. 

Pojem „inaktivované nebo usmrcené vakcíny“ nebo „živé oslabené vakcíny“ vznikl proto, že vědci vzali směs usmrcené tkáně ze zkumavky a předpokládali, že byla rozložena působením viru, a použili ji jako složku vakcíny za předpokladu, že virus je stále přítomen a aktivní, i když je „oslabený“. Tomuto postupu se říká „živá oslabená vakcína“. Tito vědci však přehlížejí skutečnost, že tkáň ve skutečnosti zemřela hladem a/nebo otravou v procesu přípravy testu a nikoliv v důsledku působení viru. Ve skutečnosti se nikdy neprovádějí žádné kontrolní testy, aby se zjistilo, zda tento výsledek nemohla způsobit použitá metoda. Jisté je, že nefiltrovaná směs ve zkumavce obvykle obsahuje buněčné zbytky z opičích ledvin – jejich tkáň se často používá při infekčních testech – a fetální hovězí sérum – extrahované přímo a bez anestezie ze srdcí kravských plodů. Toto fetální sérum je pro jejich experimenty nezbytné, protože umožňuje pomalejší rozklad buněčných kultur – například tkáně opičích ledvin – a dává jim čas s nimi  pracovat. 

A tato hmota rozloženého buněčného materiálu je základem „živých oslabených vakcín“. Na druhou stranu, pokud ze směsi vyjmou určitou bílkovinu a předpokládají, že patří k určitému druhu viru, hovoří se o „inaktivovaných nebo usmrcených vakcínách“. Je zajímavé, že tito vědci definují viry jako biochemicky mrtvé, ale pak používají tak matoucí definice. 

Od roku 1954 se virologové řídili modelem bakteriálních fágů, které byly izolovány a bylo zjištěno, že nukleová kyselina má vždy stejnou strukturu a délku. Virologové doufali, že se jim podaří izolovat viry stejným způsobem jako fágy, ale to se nikdy nepodařilo. Bakteriální fágy a nesprávně pojmenované „obří viry“ – jako ten, který jsem poprvé izoloval před 30  lety – jsou minispóry a nemají nic společného s modelovými viry, které virologové vyvinuli. 

-Některé z „vakcín“ vyráběných pro Covid-19 jsou léky, nikoli vakcíny. Ve skutečnosti se uznává, že nezabraňují ani infekci, ani nemoci, ani přenosu na jiné osoby. Jak lze hovořit o preventivních vakcínách? Jak lze uvádět procenta „efektivity“? A navíc, co jejich výrobci nazývají „efektivitou“? 

-Je to téměř 70 let, co svět uvěřil v molekulární genetiku a roli nukleové kyseliny jako zásobárny dědičné informace, ale ukazuje se, že její role je jiná: generování energie ve všech živých organismech. Žádná experimentální terapie založená na takzvaném genovém inženýrství nebyla za posledních 30 let užitečná a většina z nich byla zastavena, protože pacientům buď přihoršila nebo kvůli lékům dokonce zemřeli. Soukromý i veřejný sektor investoval do biotechnologických společností miliardy eur s neuspokojivými výsledky. 

Jednoho dne v Německu někoho ve vedení jedné ze ztrátových společností zaměřených na léčbu  rakoviny pomocí mRNA napadlo přesměrovat úsilí společnosti na výrobu vakcín proti údajnému viru z Číny… ještě předtím, než byl jako takový označen. A ten člověk se od bankrotu dostal až k získání Spolkového kříže za zásluhy udělovaného německou vládou a nyní oznamuje, že kvůli mutacím viru budeme muset být očkováni každý rok a že používání masek bude prodlouženo o dalších 10 let. Ale a) vakcína nemůže fungovat, protože virus neexistuje a b) to, co zjistí PCR test, nemá nic společného s jeho definicí viru, která není ničím jiným než myšlenkovým konstruktem. 

Testy jsou navíc kalibrovány tak, aby vždy poskytovaly určité procento pozitivních výsledků. Pokud si to přejí, mohou získat 100% pozitivní výsledky. 

Podle převládající teorie vyvolá messengerová RNA vstříknutá s vakcínou reakci imunitního systému, který vytvoří protilátky a imunita je dosažena během 3-6 měsíců. Taková je teorie, ale skutečnost je taková, že to není mRNA, která spouští tzv. imunitní reakci organismu – tj. tvorbu protilátek -, ale nanočástice. Tělo produkuje globulin, aby opravilo a obnovilo tkáně, nervy a cévy  poškozené nanočásticemi a to je mylně interpretováno jako imunitní reakce těla. Drobné globuliny se v postižené oblasti zplošťují a proplétají a vytvářejí novou tkáň, aby opravily poškození; jsou to proteiny, které opravují a obnovují tkáň. 

Samotná mRNA vyvolává ve srovnání s ní menší zánětlivou reakci. Malá část mRNA může proniknout do našich chromozomů s dosud málo prozkoumanými dlouhodobými následky a může se dostat do spermií, vaječníků nebo placenty a způsobit neplodnost, potraty nebo vývojové vady. Z krátkodobého hlediska jsou nanočástice nebezpečnější a jsou zodpovědné za tromby. Ve skutečnosti ani nejsou deklarovány jako účinné látky, ale jsou definovány jako „adjuvanty“, tj.  pomocné látky, které pomáhají skutečné, účinné látce (mRNA) proniknout do jádra buněk.  Nanočástice jsou extrémně agresivní a nelze je chemicky rozložit, takže se jich tělo zbavuje velmi pomalu – pokud vůbec – a způsobují záněty v celém těle, pokud sval není schopen vstřebat injekci a její obsah se dostane přímo k nervům nebo cévám.

A to vše jen proto, aby stejní zastánci očkování dospěli k závěru, že jejich vakcína již není efektivní, a tvrdili, že se v populaci šíří nové mutantní kmeny a proto jsou lidé stále pozitivní a onemocní. 

Vědci již léta experimentují s mRNA vakcínami na zvířatech a nedosáhli ničeho pozitivního. Naopak zatajili nepříznivé efekty nanočástic na zvířata a malformace, které způsobují u plodů. Žádná studie vakcín se neprovádí se skutečným placebem, protože v injekci jsou vždy adjuvans;  říkají jí placebo, protože údajně účinná látka v ní není. 

Provádějí také pokusy na lidech, ale jsou opatrní a své experimentální vakcíny testují v chudých zemích. Na Kubě, do brazilských favel, do hluboké Afriky… Zkrátka všude tam, kde není kontrola a kde se domlouvají se zkorumpovanými úřady. Chudí lidé, na kterých vakcíny testují, za to dostanou zaplaceno: část předem a zbytek, pokud po 6 týdnech zůstanou zdraví a mohou si sami jít pro zbývající platbu. Ti, kteří zemřou nebo onemocní, jsou nahrazeni jinými členy rodiny, aby dostali peníze. Proč se tyto experimenty neprovádějí u nás ve vyspělých zemích? Proč se provádějí tam, kde není žádná kontrola? Jdou do nejchudších a marginalizovaných oblastí, kde se to nikdy neprovalí, protože se to buď podaří utajit, nebo protože lidé nemluví nahlas ze strachu z odvety nebo ze ztráty peněz. A navíc jsou natolik nestydatí, že tvrdí, že provedli „vědecké studie“, aby prokázali bezpečnost vakcín, ale neřeknou vám kde. Jednají bezostyšně a krutě. Je třeba to  říci nahlas a jasně. 

-Ve Španělsku již říkají, že vakcíny fungují v určitém procentu pro určitou věkovou skupinu. Existuje nějaká skutečná vědecká metoda, která by nám umožnila zjistit, zda vakcína funguje? Protože k tomu nejsou užitečné ani antigenní testy, ani PCR. 

-Ne, vůbec ne. Při pohledu na vědecké studie nelze určit, které příznaky představují nemoc Covid 19, kterou údajně způsobuje virus SARS-CoV-2. Seznam příznaků je stále delší a delší. Na začátku byl jako charakteristický příznak uváděn atypický zápal plic, ale v této fázi může být  jakýkoli příznak spojen, jak se to komu hodí, s Covid-19. Definice se neustále mění a tvrzení, která zdravotnické orgány uvádějí o efektivitě vakcín, nelze vyvozovat z jimi předkládaných studií. 

-Jaký je rozdíl mezi „RNA vakcínami“ – např. vakcínou BioNTech – „DNA vakcínami“ – vakcínami s virovými vektory – a tradičními vakcínami, jako jsou např. živé nebo oslabené vakcíny používané proti spalničkám nebo záškrtu? 

-Existují v zásadě tři typy vakcín. První je klasická, což může být živá oslabená vakcína nebo usmrcená či inaktivovaná vakcína, o které jsme již hovořili dříve a o které v poslední době není příliš slyšet, protože jejich výroba stojí velmi málo a není o ně velký zájem. 

Genetické vakcíny, o kterých všichni mluví, jsou vakcíny s mRNA – jako například vakcíny společnosti Biontech – a vakcíny s DNA nebo virovými vektory, které se velmi rychle integrují do jádra buněk, zabíjejí nebo poškozují tkáň, ve které se nacházejí a vyvolávají zánětlivé reakce, které jsou pak interpretovány jako imunitní reakce na vakcínu.

Podle vědců mRNA nepůsobí v jádře buňky, ale v cytosolu, kde vytváří protein, který opouští buňku a pravděpodobně spouští imunitní reakci. Například v případě usmrcené nebo inaktivované vakcíny je údajně virová bílkovina, proti níž si tělo vytvoří protilátky, podána přímo. 

V Německu jeden člověk navrhl vyrobit tradičnější vakcínu proti údajnému viru, která by stála jen  pár centů, předložil ji Paul-Ehrlichovu institutu a sám institut ho odsoudil s tím, že jeho studie nebyla schválena a že jde o trestný čin! 

Velké farmaceutické firmy a státní výzkumné ústavy jednoduše nechtějí konkurenci. Proč tomu tak je? Již 30 let naše státy a další soukromé společnosti investují do genetického inženýrství s nulovými výsledky. Z těchto projektů pocházejí genetické vakcíny a screeningové testy. Těmto „profesionálním zkumavkářům“ byly vyplaceny miliardy a na oplátku sotva něco přinesli, protože jejich koncepce nefunguje. Je chybná a byla vyvrácena, ale všichni, kdo se na této frašce podílejí, chtějí ze svých investic vyždímat poslední euro, než se systém zhroutí. 

Jaká jsou hlavní nebezpečí takzvaných „RNA vakcín“ a DNA vakcín a jsou stejně nebezpečné i takzvané „inaktivované virové“ vakcíny? Jaké škody mohou nanočástice v těle způsobit a je pravda, že mohou ovlivnit plodnost a embryonální vývoj? 

-Vakcína s mRNA obsahuje velké množství nebezpečných nanočástic a bez ohledu na to, kolik mRNA nebo jakou má sekvenci, je výsledek vždy destruktivní. Rozšíříme-li výše uvedené vysvětlení, část mRNA se může přeměnit na DNA, která může poškodit jádra buněk. Pokud se nacházejí v reprodukčních orgánech, mohou způsobit neplodnost nebo poškození plodu. Riziko dlouhodobého poškození v důsledku přeměny mRNA na DNA může být nižší než u vakcín s DNA vektory, ale množství nanočástic, které mohou samy o sobě způsobit mechanické poškození v celém těle, je mnohem vyšší. 

……………………………. 

Rádi bychom upozornili, že při úpravě tohoto textu nás Stefan Lanka požádal, abychom doplnili vysvětlující dodatek k tomu, co řekl během našeho rozhovoru a tak jsme tak učinili, i když se neobjeví ve videozáznamu rozhovoru. Jedná se o tento text: Nanočástice se používají jako nosiče pro transport mRNA z místa vpichu ve svalu do jader buněk v celém těle. Tyto nanočástice jsou vysoce toxické, protože mají velmi vysoký poměr povrchu k objemu a urychlují chemické reakce. Toto urychlování procesů se nazývá katalýza a jejich toxický efekt na organismus je trvalý, protože tělo je rozkládá a eliminuje velmi pomalu – pokud vůbec. Nanočástice způsobují poškození oběhového systému, nervového systému, mozku a jater. Kombinovaný účinek mRNA a nanočástic zvyšuje toxicitu, kterou tyto látky mají již samostatně. Zvýšené kombinované účinky obou látek mají např. negativní efekt na těch částech těla, kde náhodně a nepředvídatelně skončí, ale tento problém je banalizován a jak jednotlivé účinky těchto látek, tak jejich kombinované účinky jsou pak interpretovány jako „vedlejší účinky“ vakcíny. 

…………………………….. 

DNA vakcína proniká přímo do buněk a poškozuje jejich jádro, takže s mnohem menším množstvím adjuvans způsobuje dlouhodobě mnohem větší škody a riziko ovlivnění zárodečné linie je výrazně vyšší, protože poškozuje spermie a vaječné buňky a brání oplodnění, poškozuje vývoj embrya, způsobuje extrémní deformace nebo potrat. Proto mi připadá zvrácené, že členové německé strany Zelených, která má většinu v regionu, kde žiji, se chlubí tím, že jedí biopotraviny bez geneticky modifikovaných organismů a pak si píchají injekce genetického inženýrství. 

-Jak mohou laboratoře tak bezostyšně tvrdit, že jejich vakcíny jsou bezpečné a efektivní, když ještě nebyl dostatek času na to, aby se to v některé z těchto oblastí vědělo? 

-Ani netvrdí, že jsou bezpečné. „Virus“ získal tak nebezpečný status, že vakcíny byly schváleny k uvedení na trh jako urgentní záležitost bez studií, které jsou za normálních okolností vyžadovány. Koneckonců se jedná o „korunní“ virus, krále virů. A teď se mluví o údajných mutacích, ať už jde o britský kmen, nebo o jihoafrický kmen… V Německu říkají, že nyní převládá britský kmen a to vysvětluje, proč lidé po očkování stále onemocní. Říci, že vakcína je nejen zbytečná, ale že z ní lidé onemocní nebo zemřou, je v médiích tabu, protože mnoho z nich žije z Big Pharma a jak víme, nikdo nekousne do ruky, která ho krmí. Farmaceutický průmysl ani nemusí prokazovat, že  vakcíny jsou bezpečné, protože ho vlády tohoto břemene zbavily: jsou osvobozeny od žalob o náhradu škody. 

Vlády udělily tuto a další výsady farmaceutickým společnostem, které dosáhly utajení svých smluv. 

-Může se tvrdit, že laboratoře provádějí pokusy na stovkách milionů lidí, kteří se stali  pokusnými králíky? 

-Tady se musím zastat farmaceutických společností. Seamus O’Mahony zastával názor, že farmaceutický průmysl zničil medicínu, ale to není pravda. Ivan Illich již ve své knize Medical Nemesis z roku 1976 uvedl, že pokud by medicína nebyla oddělena od ekonomiky, logickým důsledkem by bylo, že požadavky trhu by tlačily farmaceutický průmysl k přehánění, aby mohl prodávat stále více léků na další a další nemoci, ať už skutečné, nebo vymyšlené. Příčinu je třeba hledat ve znárodnění medicíny a vědy obecně, jak to vyjádřil Eugen-Rosenstock Huessy. Věda pod státní kontrolou je „vědou státních úředníků“. 

Pokud žádáme, aby byl farmaceutický průmysl odsouzen, protože porušil svou povinnost dohledu, farmaceutický průmysl nám odpoví: „Děláme jen to, co nám předepisuje stát, co předepisují státní instituce v oblasti léčivých přípravků a bezpečnosti vakcín“. 

Z vědeckého a právního hlediska proto nelze farmaceutický průmysl činit odpovědným. A kdo je stát? Stát jsme my a my nekontrolujeme své politické zástupce v parlamentu, před čímž varoval již německý filozof Immanuel Kant, když říkal, že pokud obyvatelstvo nepochopí význam zákonů a nezapojí se do nich, budou je tvořit menšiny. A to je přesně to, co se děje. O hlubší příčině situace, v níž se nacházíme, jsem se již zmínil: V tomto případě se jedná o 2500 let materialismu. Goethe  si byl tohoto problému vědom a v jeho hře Faust, když sedláci pozvou Fausta a jeho tajemníka na  hostinu, aby jim poděkovali za jejich práci, hlavní hrdina odmítne slavit a řekne: „Existoval lék. Pacienti umírali a nikdo se nepídil, kdo byl vyléčen. Svými pekelnými elixíry jsme v těchto údolích a  horách způsobili spoušť mnohem horší než mor. Sám jsem mnohým podal jed, uschli a dnes musím vidět, jak chválí nestoudného zločince.“

To píše Goethe ve Faustovi. Nepřekonatelný. Pokud se nepoučíme z historie, jsme odsouzeni ji opakovat. Dá se předpokládat, že další chřipkou – po ptačí, prasečí a tak dále – by mohla být rybí chřipka. Bude stačit tvrdit, že tuňák nebo losos má virus, který zůstává aktivní v konzervách  určených k lidské spotřebě po celá léta. Je to nápad na příští chřipkovou pandemii… Buď s tímto  šílenstvím skoncujeme nebo budeme odsouzeni prožívat imaginární pandemie donekonečna. Jsem však přesvědčen, že situaci můžeme zvrátit. Je to příležitost vysvětlit lidem skutečnou biologii – tu, kterou objevil Dr. Ryke Geerd Hamer – a jednou provždy opustit dualistický pohled „dobro-zlo“, který nás ovládá. Lidstvo i planeta to potřebují. 

-Úřady odůvodnily schválení vakcín Covid-19 tím, že je podporuje poměr rizika a přínosu…  Je toto tvrzení bezdůvodné nebo má nějaký, byť malý, reálný základ? 

-Tvrzení nemá žádné opodstatnění a studie, které ho údajně podporují, jsou velmi vágní a nepřesné. Jakmile se na ně podíváte do hloubky, zjistíte, že postrádají důkazy, z nichž by bylo možné vyvodit cokoli o účinnosti vakcín, zatímco existuje mnoho důkazů o jejich škodlivosti. Dochází  k tomu, že úřady vnucují jazyk a interpretaci těchto výsledků a novináři tyto informace jednoduše reprodukují. 

-Za těchto okolností je jasné, že musíme něco udělat. Můžete nám říci něco o iniciativě Červená karta pro koronavirus, kterou prosazujete v Německu? 

-Balón koronaviru se stále zvětšuje a já tu sedím na břehu Bodamského jezera s „jehlou“ v ruce. Ta jehla jsou tři „červené karty“ koronaviru. Balon se ke mně blíží a já se nemusím ani pohnout. Jakmile Německo zavede povinnou karanténu nebo zákaz vycházení, budu první, kdo uspořádá  večírek. Až dostanu pokutu, půjdu k soudu se sedmi body, kterými virologie vyvrátila sama sebe. Jsem přesvědčen, že balonek praskne. 

Virologové nám poskytli tři „červené karty“. První pochází ze studie viru spalniček. Porota konstatovala, že zásadní vědecká publikace v časopise Virology, kterou v roce 1954 publikoval  John Franklin Enders pod názvem Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from  patients with measles a kterou mi žalobce předložil jako důkaz existence viru spalniček, existenci  viru spalniček neprokazuje. Na tuto publikaci o buněčné smrti ve zkumavce se virologové od té doby neustále odvolávají. Nuže, existuje právní zásada, podle níž je soudní rozhodnutí nejvyššího  soudu v jedné zemi Evropské unie považováno za závazný precedens, který je třeba brát v úvahu, jakmile je předložen v jiné zemi Evropské unie. Jedná se o první „červenou kartu“, která byla v roce 2017 schválená soudním rozhodnutím Vrchního soudu ve Stuttgartu.  

Druhou „červenou kartou“ je sedm výše zmíněných technik, které virologové ve svých studiích používají a které představují definitivní vyvrácení nejen jejich výsledků, ale i virologie jako celku.  Stačí se podívat do sekce „materiály a metody“ jakéhokoli vědeckého článku o SARS-CoV-2, HIV, ebole nebo spalničkách a v klidu a nezaujatě identifikovat těchto sedm technik. Každá z nich sama  o sobě znehodnocuje výsledky a odhaluje jejich nevědecké chování. 

Třetí karta je snadno kontrolovatelná: nedostatek kontrolních testů. Žádná z technik, které virologové používají, není kontrolována na základě kontrolních testů, aby se vyloučilo, že výsledek způsobuje samotná metoda, jak tomu ve skutečnosti je. Tato sebekontrola předepsaná vědou vyžaduje, aby vědci  kontrolovali své hypotézy a metody, které používají. Ve skutečnosti lze publikaci považovat za vědeckou pouze tehdy, pokud obsahuje kontrolní experimenty. 

A co z toho všeho vyplývá? Španělsko má jistě zákon na ochranu před infekcí nebo zákon na řešení pandemií. V Německu máme Infektionsschutzgesetz, který je právním základem pro všechna opatření, která vláda přijala: povinné masky, karantény a zákaz vycházení, zavedení testů  a nyní i očkování. Podobné zákony existují ve všech zemích EU a vyžadují, aby zúčastněné strany  postupovaly vědecky. Předpokladem je vědecký charakter jejich činnosti. A tu virologové v žádném případě nesplňují, jak dokládá právní precedens první „červené karty“, sebereflexe v sedmi technikách, které používají (druhá „červená karta“) a nedostatek  kontrolních testů (třetí „červená karta“). A pokud to všichni společně zveřejníme, pokud každý podnikatel, majitel restaurace, obchodník, fotbalový tým, hudebník nebo umělec dotčený vládními opatřeními bude šířit tato ověřitelná fakta, zapíchneme jehlu do balónku a výbuch bude jiskrou pravdy, která rozsvítí temnotu. To je „dobrá zpráva“, kterou přinášíme a jsme si jisti, že se tak brzy stane. A až padne teorie o virech a infekcích, ve vzniklém vakuu pochopení se objeví otázka, kterou si každý položí: Proč jsme nemocní, když viry neexistují? 

Na tuto otázku odpovídá Dr. Hamer, který onemocněl rakovinou varlat po traumatickém zážitku ze smrti svého syna Dirka a který nakonec objevil svůj první biologický zákon: většina nemocí je způsobena traumatickými zážitky. Definoval je jako „biologické konflikty“, které v kontextu inhibice účinku (nemůžeme ze situace uniknout nebo ji nemůžeme v danou chvíli řešit) vedou k nemocem. Tyto biologické procesy mohou probíhat na úrovni jednotlivce, ovlivnit několik členů rodiny, žáky ve školní třídě nebo dokonce na úrovni společnosti. Dá se proto očekávat, jak postuluje doktor Hamer, že jakmile koronakrize skončí, miliony lidí, kteří žijí již několik měsíců ve stavu neustálého poplachu – což nazývá konfliktně-aktivní fází -, přejdou k vyřešení základních biologických konfliktů a vstoupí do „fáze nápravy“ (tzv. hojivá fáze, pozn. překl). Nápravy, která vyvolá vlnu symptomů. Můžeme předpovědět, že konflikty spojené s odloučením, se strachem o integritu sebe sama a svých blízkých, konflikty plynoucí z finančních problémů nebo ztráty zaměstnání povedou – zejména u mladých lidí – k četným zdravotním problémům kvůli strachu a frustraci, které si tak dlouho internalizovali. 

-Dovolte nám poslední otázku: co si myslíte, že se skutečně skrývá za Covid-19? 

-Naše historie: materialismus, vědecké dezinterpretace, znárodněná věda, která blokuje jakýkoli  nový přístup… Nezapomínejme, že tyto omyly vedly k „epidemii“ AIDS s desítkami milionů  mrtvých: polovina spáchala sebevraždu a druhá polovina zemřela kvůli léčbě, jako je AZT. 

Na vině je také naše pojetí zdravotnictví, jako by bylo jen dalším hospodářským odvětvím, které musí růst, protože to vede k přehánění, protože jeho jediným cílem je zvýšit tržby. 

Pokud jde o politiku, volíme strany a nikoli jednotlivé poslance, kteří jsou přímo odpovědní svým voličům. Nedivme se tedy, když s námi pak hrají hry a sahají nám do kapes. Bylo by hloupé, kdyby majitel firmy místo toho, aby ji řídil, nechal ji kvůli nedostatečné kontrole a plýtvání zkrachovat. Přesto je to případ našich států: vymkly se kontrole. To, že se nezhroutí, je jasným důkazem, že více než polovina obyvatel je navzdory politické třídě poctivá, pracovitá a zodpovědná. Je jasné, že naši politici jsou hloupí a zkorumpovaní až do morku kostí… a tato směs je nebezpečná. Převládající materialismus živí touhu po moci. Pokud můj život nemá žádnou hodnotu, pokud jsme vzešli z prachu a prachem se staneme, pokud jsme jen náhoda, pak tento pohled na život tlačí některé lidi k tomu, aby se mu bezstarostně oddávali. 

Dualita „dobra – zla“ je rovněž produktem materialismu. Co není pochopeno, je označeno za zlo. Zdá se, že život a příroda neustále bojují mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí, jak říká Bible. A doktor Hamer nás od toho všeho osvobodil. Trvám na významu jeho objevů pro naše vnímání reality, zdraví a nemoci. Hamer také objevil příčiny našeho duševního zdraví nebo problémů s chováním, proč je někdo agresivní, depresivní nebo autistický („Když tomu nerozumím, nerozumím sobě a nerozumím ani druhým“). To, že jejich chování je takové či onaké, má vysvětlení. 

Každopádně koronavirus je restartem v dějinách lidstva a nyní přichází pozitivní část. Koronavirus  je součástí řešení naší 2500 let trvající války, války dobra proti zlu. 

Eugen-Rosenstock Huessy mi pomohl vytvořit si pozitivní pohled na budoucnost a na to, že se  zlepšujeme. Jemu vděčím za svou jistotu do budoucna i za své znalosti historických procesů. 

Siegfried Mohr, můj dobrý přítel, napsal knihu Die Quellen des Göttlichen (Zdroje božství), v  níž rozvíjí Hamerovu teorii zdraví. Podle něj fáze nemoci – aktivní i hojivá – sehrály v  historickém vývoji lidstva svou roli i na společenské úrovni. Lidé kolektivně prožívali stejné  traumatické události, stejné biologické otřesy způsobené válkami, hladomory, přírodními  klimatickými jevy, jako jsou výbuchy sopek nebo doby ledové…. A když tito lidé kolektivně řeší stejné konflikty, zažívají stejné symptomy – současně – ve fázi hojení. Siegfried Mohr dodává, že právě v této fázi uzdravování se rozhoduje o tom, zda společnost upadne do iracionality nebo zůstane zdravá. 

Kdybychom neměli internet, kdyby uživatelé internetu neměli zájem o poznání pravdy, o její pochopení a šíření, tento proti-životní pohled na svět by nás už všechny zabil. Díky internetu jako kultura zvítězíme. Dnes můžeme tyto informace v mžiku rozšířit po celém světě a přimět dostatek  lidí, aby se dozvěděli pravdu. Na obálce naší knihy Corona: weiter ins Chaos oder Chance für alle  (Koronavirus: sestup do chaosu, nebo šance pro všechny?) zobrazujeme domino padající jedno po druhém – symbolizující řetězovou reakci našich dějin – a ruku, ruku nás všech, která zastavuje  pád domina. Kdo stojí za touto rukou? My všichni. Internet je součástí řešení. Máme k dispozici také legální prostředky, které se musíme naučit využívat, místo abychom trávili dny naříkáním nad  situací. Všichni jsme na jedné lodi. Vycházíme-li z naší křesťanské historie spásy – zemřel za nás, trpěl – je s tímto věčným ohlížením se s nenávistí konec. Ve Starém zákoně bylo Lotově ženě  řečeno, aby se neohlížela, jinak se stane solným sloupem. Jděme tedy kupředu a učme se  odpouštět sami sobě za nedostatek poznání – právě to nás přivedlo k chybám současnosti -, abychom mohli odpouštět druhým. V buddhismu existuje chvályhodná postava, smějící se  Buddha, který se každý večer a každé ráno smál své vlastní hlouposti. Na otázku, co za tím vším  stojí, jsme si tedy již odpověděli: naše kultura. A pokud se k tomuto úkolu postavíme čelem a  poučíme se, vyhneme se opakování katastrof a válek… a konečně přivedeme lidstvo na novou úroveň rozvoje na všech úrovních a opustíme dualitu „dobra-zla“. 

-Chcete ještě něco dodat? 

-Včera jsem byl na koncertě – samozřejmě nelegálním – a byl to můj nejlepší velikonoční dárek. Prosím hudebníky, aby tuto zprávu šířili dál; o to přicházíme. To, co nedokážeme vyjádřit slovy – sebedůvěru, radost, odhodlání… – lze vyjádřit hudbou. To je moje výzva umělci, hudebníci, malíři, tanečníci… Vezměte všechna tato témata a přetvořte je, vyjádřete je  způsobem, který jazyk nedokáže. To je nejvyšší síla pro budoucnost. Děkujeme vám za váš příspěvek. Včera jsem si koncert užil jako nikdy předtím, s husí kůží, bušícím srdcem a důvěrou v budoucnost. To je to, co jsem chtěl dodat: můj apel na umělce, na všechny umělce. Musíme vyjít do ulic a tematizovat toto poznání, dát najevo pravdu všemi možnými prostředky. My všichni společně budeme jehlou, která odpálí balonek této krize a všeho, co za ní stojí a co jsme zde odhalili. 

Jesús García Blanca 

Překlad do angličtiny: Alejandro Zamorano

Další texty ke studiu, pozn. překl.:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Známý německý virolog Stefan Lanka tvrdí, že viry nejsou ani mikroby, ani nemají infekční schopnost, takže Covid-19 nemohl být způsoben údajným SARS-CoV-2, jehož existence navíc nebyla prokázána. Dále zpochybňuje, že existuje pandemie, že jsou miliony lidí nakaženy a zabity tímto koronavirem a že vakcíny jsou oprávněné, protože…

Sdílet na sociální sítě