Dr. Stefan Lanka: Otevřený dopis Jensu Spahnovi (německý spolkový ministr zdravotnictví)

Dr. Stefan LankaD-88085 Langenargen/Německo 

5 . 10 . 2021

Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn 

Friedrichstraße 108 

10117 Berlín 

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Naléhavá potřeba přijmout kroky týkající se SARS-CoV-2 a programu očkování proti spalničkám 

Vážený pane Jensi Spahne, spolkový ministře zdravotnictví, 

Jste hlavní osobou odpovědnou v Německu za zavedení zákonných opatření Corona/Covid a povinnosti očkování proti spalničkám. Zákon o ochraně před infekcemi (IfSG/InfektionsSchutzGesetz) zasahuje do několika jinak nezadatelných základních práv. Např, právo na život, tělesnou integritu a svobodu podle ústavního zákona (GG), čl. 2 odst. 2: „Každý má právo na život a tělesnou integritu. Osobní svoboda je nedotknutelná. Tyto práva mohou být dotčena pouze zákonem.“ 

Článek 1 odst. 2 IfSG ukládá všem, kteří se podílejí na testování, plánování a provádění opatření proti koronaviru/covidu a programů očkování proti spalničkám, aby je „navrhovali a podporovali v souladu s příslušným stavem lékařské a epidemiologické vědy a technologie“. 

Opomněli jste si ověřit nebo nechat ověřit jiné osoby prohlášení virologů o existenci údajného nového viru SARS-CoV-2 a viru spalniček, zda jsou vědecky podložená, zda jsou v souladu s pravidly vědeckého postupu. Tato pravidla vědecké metody, která umožňují, aby tvrzení bylo možné označit za vědecké, jsou písemně stanovena od roku 1998, jsou mezinárodní a platí pro všechny vědecké obory. Tato pravidla jsou součástí pracovních smluv vědců, kteří využívají peníze daňových poplatníků. 

Tyto normy vědecké praxe jsou ve virologii hrubě porušovány. Předepsané kontrolní testy k vyloučení chyb a sebeklamů nebyly nikdy provedeny a zveřejněny. 

Tato snadno ověřitelná skutečnost dokazuje, že výroky virologů nejsou vědecké, ale jsou skutečně protivědecké. Vzhledem k tomu, že v podstatných oblastech je základem naší demokracie věda, antivědecké chování virologů pod vaším vedením je třeba označit za protidemokratické a protiústavní. Zde odkazuji na článek GG 5 (3): „Umění a věda, výzkum a vzdělávání jsou svobodné. Svoboda vědy ji nezbavuje věrnosti ústavě.“  Věda je to, co vy a jiní vydáváte na veřejnosti za vědecká fakta.

To vede k logickému závěru, že požadavek IfSG, aby se účinně zasahovalo do základních práv, není dán. Vzhledem k tomu, že požadavek vědecké metody (vědeckosti), kterou IfSG v § 1 odst. 2 požaduje, nebyl splněn, ale spíše byl mlčky, nedbale až lehkomyslně předpokládán nebo tvrzen v rozporu s lepšími znalostmi, jsou všechny následující paragrafy IfSG neúčinné a nezávazné. To znamená, že veškerá opatření Corona/Covid a povinnost očkování proti spalničkám nemají žádnou právní platnost, jsou protiprávní, jinými slovy nezákonné. Rád bych upozornil na skutečnost, že jsem jsem Vás na tyto a další relevantní skutečnosti upozornil již 17. 3. 2020 a při následujících příležitostech. 

Na základě těchto snadno zjistitelných a ověřitelných skutečností Vás vyzývám, abyste okamžitě stáhli všechna opatření Corona/Covid a povinnost očkování proti spalničkám, pohnali k odpovědnosti odpovědné národní a mezinárodní virology a další „vědce“, kteří se na tom podíleli, a převzali odpovědnost za to, co se stalo.

Vzhledem k tomu, že od roku 1954 neexistují ve virologii kontrolní pokusy a jedná se o čistě matematickou konstrukci tzv. genové sekvence údajného viru SARS- CoV-2 a/nebo vzhledem k pravomocnému rozsudku Vrchního zemského soudu ve Stuttgartu (Oberlandesgericht Stuttgart/OLG Stgt) ze dne 16. 2. 2016, AZ: 12 U 63/15, v tzv. procesu s virem spalniček, platí následující: 

Tímto zjištěním skutečnosti okamžitě zaniká právní účinnost všech opatření Corona/Covid a povinnosti očkování proti spalničkám, a to i jednotlivě. 

Podotýkám, že rozsáhlé „jiné opravné prostředky“, k nimž vyzývá čl. 20 odst. 4 ústavního zákona, nebyly dosud úspěšné. 

[Pozn. překladatele: Článek 20 odst. 4 ústavy říká: „Všichni Němci mají právo postavit se na odpor proti komukoli, kdo se proti nim postaví, kdo se pokouší podkopat ústavní pořádek, pokud není k dispozici žádný jiný opravný prostředek.“ https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/47878421_kw50_grundgesetz_20-214054

Komentáře k: 

I. Tvrzení o existenci vlákna genetického materiálu SARS-CoV-2

10. ledna 2020 zveřejnila výzkumná skupina profesora Zhanga v Šanghaji na webových stránkách přístupných virologům genetickou sekvenci, která byla později pojmenována SARS-CoV-2. Toto zarovnání sekvencí bylo zveřejněno ve vědeckém časopise Nature 3. února 2020 (citace na konci). Po oznámení této sekvence VŠICHNI následující virologové zopakovali tento jednou daný konstrukční návod na čistě matematické vytvoření sekvence a dospěli k podobným výsledkům. To vzbudilo ve veřejnosti a zřejmě i u vás dojem, že tento výsledek je vědecky prokázaným faktem, důkazem existence genetického vlákna údajného nového viru SARS-Cov-2.  

Z přečtení této a všech dalších publikací, které potvrzují předložené sekvenční vlákno, jasně vyplývají tři skutečnosti: 

1. Genetické vlákno, které by odpovídalo publikované sekvenci, nebylo nikdy zjištěno. Ve směsi nukleových kyselin získaných od člověka se zápalem plic (a později od dalších lidí) nebylo nalezeno žádné genetické vlákno viru. Ani po prvním kole umělého, extrémně silného a nespecifického množení miliónů krátkých fragmentů nukleových kyselin technikou PCR nebyly objeveny žádné sekvence, které by se, pokud by se spojily, shodovaly se sekvencí genetického vlákna viru, které bylo nakonec předloženo veřejnosti.

2. Na základě sekvenčních dat získaných při počátečním množení nukleových kyselin byly v průběhu výzkumu produkovány krátké kousky nukleových nukleových kyselin biochemicky vytvořené pomocí PCR pro množení nukleových kyselin, tzv. primery. V závislosti na protokolu dávají tyto uměle vytvořené primery mezi 4-20 % „sequence alignment“, které je nakonec prezentováno jako „sequence alignment“ SARS-CoV-2. Tento druhý krok propagace PCR pro následné matematické, tzv. bioinformatické vytvoření sekvence se nazývá mimo jiné hluboké metatranskriptomické sekvenování (deep meta-transcriptomic sequencing). Skutečnost, že je zde použit extrémně nevědecky vysoký počet cyklů PCR (35-45, tzv. hodnota Ct), při němž jsou automaticky generovány umělé sekvence nukleových kyselin, které ve skutečnosti neexistují, je dalším důkazem protivědecké povahy virologie, ale nehraje v předkládané argumentaci žádnou roli.

Z bodů 1. a 2. je zřejmé, že žádné genetické vlákno viru nebylo nikdy nalezeno. Namísto toho, existující fragmenty nukleových kyselin byly nejprve namnoženy biochemicky a to pomocí dvojitého násobení PCR, intenzivně a s extrémně vysokou chybovostí. Sekvence těchto milionkrát uměle vytvořených nukleových kyselin byly stanoveny a poté matematicky rozděleny na mnohem kratší sekvence a libovolně spojeny dohromady. Použily se specializované softwarové programy k tomu, aby z množství těchto libovolných kombinací vybraly ty, které odpovídají předem stanovené nukleové kyselině. Výsledný matematický konstrukt je prezentován jako genetické vlákno viru.

To dokazuje, že nikdy nebylo možné zkonstruovat genomové vlákno předpokládaného viru ze skutečně existujících sekvencí nukleových kyselin. Výpočetní konstrukce údajného genomu předpokládaného viru SARS-CoV-2 se podařilo dosáhnout až po dvou kolech nespecifické konstrukce a extrémního množení pomocí technologie PCR. 

3. O protivědeckosti všech zúčastněných virologů svědčí i to, že v samotné publikaci profesora Yong-Zhen Zhanga ze Šanghaje, který spolu se svými spolupracovníky objevil a upřesnil údajnou sekvenci virového genomu údajné SARS-CoV-2, chybí přesvědčivé kontrolní experimenty a toto nápadné opomenutí bylo a je tolerováno. Povinné kontrolní experimenty by zahrnovaly dodržení stejných kroků – pokus o sestavení sekvence genetického řetězce tvrzených nebo předpokládaných nových virů pomocí nukleových kyselin ze zdravých lidí a nejrůznějších organismů. Tyto kontrolní experimenty jsou předpokladem pro to, aby bylo možné prohlášení označit za vědecké. Virologové mají povinnost rozpoznat a vyhnout se chybným interpretacím. 

V žádné z následujících publikací, u nichž se opakovala posloupnost uvedená profesorem Yong- Zhen Zhangem, se kontrolní pokusy nevyskytují, dokonce chybí i slova „kontrola“ nebo „negativní kontrola“. Nejenže virologové svým jednáním vyvrátili sami sebe, ale sami prokázali svou protivědeckou povahu a doložili ji v každé ze svých četných publikací.

II. Rozsudek Vyššího zemského soudu OLG Stuttgart, AZ: 12 U 63/15, 16. 2. 2016 ve věci procesu viru spalniček. 

Proces s virem spalniček, který jsem inicioval v roce 2011, dosáhl v roce 2017 cíle, který spočíval ve vygenerování právně účinného důkazu, že celá virologie, nejen pokud jde o spalničky, působí protivědecky. Od roku 2017 je součástí německé judikatury, že celá virologie postrádá vědecký základ. V rámci zkoumání viru spalniček bylo zdokumentováno, že od roku 1954 nebyly nikdy provedeny a zdokumentovány ve vědě povinné kontrolní pokusy. Všichni zúčastnění virologové tedy přehlédli, že sami vytvářejí pomocí aplikovaných technik účinky, které interpretují jako virové. Takto, jak je ukázáno i na příkladu SARS-Cov-2, jsou typické biomolekuly mentálně sestavovány do modelů virů, které ve skutečnosti neexistují.

V žalobě se lékař domáhal peněžité odměny 100 000 EUR, která byla nabízena za vědecký důkaz viru spalniček. Jeho nárok byl v roce 2014 uznán, protože předložil šest publikací, z nichž každá měla dokazovat existenci viru spalniček. Soudní znalec jmenovaný soudem prvního stupně, rozhodujícím soudem, zemským soudem v Ravensburgu, zjistil, že žádná z předložených publikací neobsahuje důkaz o existenci viru. Tuto skutečnost potvrdil Vrchní zemský soud ve Stuttgartu ve svém rozsudku ze dne 16. února 2016, který nabyl právní moci v roce 2017 a kterým jsem byl zproštěn povinnosti zaplatit žalobci přiznaných 100 000 EUR.

V protokolu z jednání soudu prvního stupně u Landgericht Ravensburg ze dne 12. 3. 2015, AZ: 4 O 346/13 je doloženo, že soudem ustanovený znalec uvádí, že žádná ze šesti publikací neobsahuje kontrolní pokusy povinné ve vědě, které se nazývají také negativní kontroly. Soudem jmenovaný znalec tedy prokázal – což potvrdily i další čtyři znalecké posudky, které jsem předložil – že celý obor virologie postupuje protivědecky. Logický závěr: Veškerá tvrzení virologie nejsou prakticky ani právně použitelná, ale musí být odmítnuta jako sebeklam a klamání ostatních. 

Navíc nejstarší ze šesti předložených publikací, u níž bylo právně prokázáno, že neobsahuje žádné důkazy o existenci viru, se stala výhradním základem celé virologie od roku 1954. To znamená, že rozsudkem Oberlandesgericht Stuttgart ze dne 16. 2. 2016, který nabyl právní moci, přišla celá virologie, která tvrdí, že existují viry způsobující onemocnění, o svůj vědecký a právní základ. 

Podrobnosti o tom najdete v mém článku „Spolkový soudní dvůr nechává zahynout víru ve viry“ v časopise w+ 2/2017, který je od 17.3.2020 ve vašich souborech a je volně k dispozici na internetu, na mé stránce www.wissenschafftplus.de v sekci „Důležité texty“.

Jako člověk se vás ptám, jako aktivní vědec, virolog s doktorátem a objevitel užitečné struktury, které se dnes říká „obří viry“ a „viroplankton“, 

Naléhavě vás žádám,

jako občan SRN (Spolkové republiky Německo) na vás naléhám, jako na svého veřejného služebníka, 

abyste neprodleně zrušili opatření Corona/Covid a povinnost očkování proti spalničkám. 

Očekávám, že před obyvatelstvem přiznáte své nedostatky a budete spolupracovat na nápravě škod, které jste v rámci své odpovědnosti napáchali na těle i duši obyvatelstva a ekonomice neoprávněnými opatřeními Corona/Covid a povinností očkování proti spalničkám.

S pozdravem od Bodamského jezera 

Dr. Stefan Lanka 

Langenargen, 5.10.2021

Publikace použitá k určení matematicky vytvořeného zarovnání sekvencí, které je uvedeno jako dědičné vlákno SARS-Cov-2: 

Nový koronavirus spojený s lidským respiračním onemocněním v Číně. 

Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, JunHua Tian, Yuan-Yuan Pei, Ming-Li Yuan, Yu-Ling Zhang, Fa-Hui Dai, Yi Liu, Qi-Min Wang, Jiao-Jiao Zheng, Lin Xu, Edward C. Holmes & Yong-Zhen Zhang. 

Nature | Vol 579 | 12. března 2020 | 265-269. Internet: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3. Přijato: 7. ledna 2020. Přijato: 28. ledna 2020. Zveřejněno online: 3. února 2020

Sdílet na sociální sítě

Dr. Stefan LankaD-88085 Langenargen/Německo  5 . 10 . 2021 Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn  Friedrichstraße 108  10117 Berlín  Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Naléhavá potřeba přijmout kroky týkající se SARS-CoV-2 a programu očkování proti spalničkám  Vážený pane Jensi Spahne, spolkový ministře zdravotnictví,  Jste hlavní osobou odpovědnou v Německu za zavedení zákonných…

Sdílet na sociální sítě