KATHERINE WILLOW, ND: Germánská Nová medicína: Aplikace na rakovinu v naturopatickém prostředí

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Germánská Nová medicína (GNM) je řada vzájemně souvisejících objevů, které učinil zesnulý německý internista Dr. Ryke Geerd Hamer (1935-2017). Tyto objevy společně vytvářejí radikálně nový způsob pohledu na příčiny a průběh stavů, které nemají zřejmý vnější původ (jako jsou otravy, nehody nebo nedostatky ve výživě).   

Základní principy GNM jsou následující: 

  1. Většina stavů je fyzickou reakcí na biologické šoky, a tyto stavy (biologické smysluplné programy, SBS, pozn. překl.) nám mají pomoci přežít. 
  2. U každého stavu vyvolaného šokem existují 2 fáze, aktivní a hojivá, přičemž v každé fázi se vyskytují zcela odlišné symptomy. 

Pochopení iniciačního šoku a fáze, ve které se pacient nachází, může vést k cílené nápravné léčbě a vést ke zlepšení výsledků i u obtížných stavů. 

5 zákonů GNM 

Dr. Hamer prezentoval své poznatky ve formě 5 zákonů. Kromě toho odhalil nesčetné související principy, z nichž mnohé mohou být ve vhodné situaci život zachraňující. Tento článek tyto zákony shrnuje a stručně ukazuje, jak byly úspěšně aplikovány ve 4 případech rakoviny na naší naturopatické klinice všeobecné praxe. 

1. zákon 

První zákon říká, že většina stavů je reakcí organismu na biologický šok a že se vyvinuly speciálně pro zvládání takových potíží.   

Biologické šoky jsou události, které spouštějí naše primitivní mechanismy přežití, iniciované mozkem. Když zažijeme biologický šok, cítíme se dezorientovaní, jako bychom měli pocit, že jsme se ocitli sami a bez pomoci. Máme tendenci se izolovat a být situací nadále zahlceni, dokud se nevyřeší nebo dostatečně nezmírní.   

Příkladem možného biologického šoku je nečekané úmrtí, náhlá ztráta zaměstnání, krach na burze, který zničí naše investice, nebo nečekané odloučení.   

Fyzická reakce na takové šoky závisí na typu a intenzitě emocí, kterými reagujeme. Například odloučení může vyvolat smutek/ztrátu, hněv, sebepodceňování a strach z nedostatku financí. Na každou z těchto emocí tělo zareaguje specifickou reakcí orgánů nebo tkání ve snaze zmírnit šok na primitivní, instinktivní úrovni, která je obvykle pod naším vědomím. 

2. zákon 

Druhý zákon objasňuje, že pro každý biologický šok existují dvě potenciální fáze: aktivní/stresová a léčebná. Graf na obrázku 1 podrobně sleduje optimální reakci na šok, od jeho počátku až po vyřešení.

Obrázek 1. Aktivní fáze a fáze obnovy 

Při šoku (DHS neboli syndrom Dirka Hamera) přechází náš nervový systém z normálního denního/nočního rytmu (normotonie) do aktivní fáze. V této fázi dominuje sympatikus (trvalá sympatikotonie), často máme studené ruce a nohy, ztrácíme chuť k jídlu, máme poruchy spánku a pocit izolace. Kromě toho existuje samostatná reakce na každý typ šoku. Například v případě výrazného smrtelného leknutí plíce zareagují nárůstem dalších alveolárních buněk, aby zvýšily příjem kyslíku, naší základní životní potřeby. V našem současném slovníku tomu říkáme „rakovina plic“. 

Pokud je šok vyřešen (CL neboli konfliktolýza), přepne se náš nervový systém do fáze hojení (pcl neboli postkonfliktolýza). V této fázi dominuje parasympatikus (přetrvávající vagotonie). V první části hojení (pcl-A vagotonie) je zadržována voda, která napomáhá obnově poškození vzniklých během aktivní fáze. Častý je zánět a můžeme také pociťovat únavu a zvýšenou chuť k jídlu. Spolu s těmito obecnými příznaky se změní i specifická reakce na šok. V našem příkladu s plícemi se růst alveolů zastaví a buď se zapouzdří, nebo rozpadnou, a to za pomoci tuberkulózních bakterií, pokud jsou přítomny. 

Když dojde k dostatečné reparaci, vstoupíme do hojivé krize (EC neboli epileptoidní krize). Ta je totožná s homeopatickým principem návratu symptomů, kdy po krátkou dobu, obvykle v řádu sekund až hodin, pociťujeme původní symptomy aktivní fáze, protože nervový systém prochází sympatickým výkyvem. Případně se symptomy mohou stát chronickými (označují se jako „závěsné léčení“). Tehdy se subjekt buď vrací do šoku nebo má psychologické reakce na příznaky uzdravení. 

Po epikrizi vstupujeme do závěrečné fáze hojení (pcl-B neboli skarifikace), v níž se tkáně vracejí k opětovné silnější funkčnosti. Odtud se můžeme posunout dál do svého normálního rytmu, lépe připraveni zvládat nevyhnutelné životní šoky. 

Bez vyřešení konfliktu člověk obvykle šok bagatelizuje a žije s ním („visí aktivně“). Nebo v extrémních případech může dotyčný zemřít na nadměrný sympatický stres, což má za následek kachexii, kterou někdy pozorujeme u pacientů s rakovinou. GNM vysvětluje, že jde spíše o důsledek sympatického vypnutí trávicích a spánkových funkcí než o přímý důsledek alveolárního růstu. 

Když se pacient objeví v šokové fázi, nejdůležitějším opatřením je pomoci mu identifikovat a vyřešit šok. To není vždy snadné nebo dokonce možné. Abychom pak usnadnili řešení, musíme se zaměřit na to, co si myslí a cítí v okamžiku, kdy jsou jeho příznaky lepší a horší, abychom identifikovali konkrétní spouštěče. Samotné příznaky nás navedou k souvisejícímu typu šoku. V souladu se zdravým rozumem se souběžně používá podpůrná léčba, naturopatická i alopatická. 

Na druhou stranu, když je pacient ve fázi uzdravování, pomáháme mu pochopit, že se jeho tělo navzdory nepříjemným příznakům vlastně zlepšuje, a vedeme ho procesem nápravy pomocí odpočinku, stravy, doplňků stravy a všech modalit, které nezasahují do procesu uzdravování, pokud to není nutné. 

3. zákon 

Třetí zákon vysvětluje, jak tkáně a orgány reagují na šoky v závislosti na umístění jejich nervových relé v mozku. 

Zjednodušeně lze říci, že existují 2 typy reakcí zprostředkovaných mozkem. První vzniká v mozkovém kmeni a mozečku („starý mozek“). Druhý pochází z mozkové kůry a dřeně („nový mozek“). Různé tkáně reagují na šoky opačným způsobem podle toho, zda jsou řízeny starým nebo novým mozkem.   

Ve schématu starého mozku je růst buněk zahájen v aktivní fázi konfliktu a zastavuje se ve fázi opravy. Přebytečná tkáň se buď zapouzdří nebo je rozložena příslušnými organismy. 

Schéma nového mozku je přesně opačné než schéma starého mozku: buňky se ztrácejí nekrózou v aktivní fázi a znovu rostou ve fázi opravy. Příklady každého z těchto vzorců budou demonstrovány na případech pacientů. Může také dojít k funkční ztrátě/opravě zprostředkované novým mozkem, kterou se zde nebudeme zabývat. Příkladem může být diabetes a roztroušená skleróza. 

4. zákon 

Čtvrtý zákon vysvětluje úlohu mikroorganismů ve fázi hojení a to buď k odbourávání nadbytečné tkáně ve schématu starého mozku nebo k pomoci při regeneraci tkáně ve schématu nového mozku. 

5. zákon 

Pátý zákon rekapituluje celkové pozorování, že stavy, které považujeme za „nemoci“, jsou ve skutečnosti snahou těla pomoci nám specifickými, účelnými akcemi/mechanismy v reakci na primitivně vnímané hrozby pro přežití. 

Případové studie 

Případová studie 1  

Jednaosmdesátiletý pán (PL) přišel v listopadu 2019 s dokumentovaným melanomem o průměru 1 cm na levé tváři (obr. 2). Chtěl využít GNM a naturopatickou medicínu jako alternativu k operaci. 

Obrázek 2. Případ 1: Před léčbou   

GNM vysvětluje melanom jako obranný mechanismus na vnímaný útok, fyzický nebo slovní, který zahrnuje aspekt „špinavosti“. V tomto případě pacient vylíčil problém, který odpovídal tomuto popisu a PL byl koučován, aby situaci vyřešil. Bylo mu také doporučeno, aby si uvědomil, že se mu jeho tělo snaží pomoci, oproti tomu, aby lézi označoval za nebezpečnou rakovinu, protože toto označení by mohlo znovu vyvolat pocit útoku a podnítit další růst. PL na radu reagoval dobře, částečně i proto, že byl příliš zaměstnán velkým projektem odchodu do důchodu, než aby byl lézí posedlý. Pacientům výrazně pomáhá, když mají vyšší cíl než svou nemoc.  

U GNM se metastázy považují za důsledek nového šoku, nikoliv za putování nádorových buněk z jednoho místa na druhé. To bylo vysvětleno, aby se zmírnil obvyklý strach.  

Během následujících 18 měsíců léze postupně vybledla. Poté při aplikaci konopného oleje do dubna 2021 téměř zcela ustoupila (obrázek 3). PL byl výsledkem potěšen a v současné době nemá obavy z recidivy, protože perspektiva GNM mu dává smysl. 

Obrázek 3. Případ 1: stav po léčbě 

*Poznámka: Další pacientka používá GNM na diagnostikovaný stabilní melanom od října 2019 a zatím se vyhnula amputaci velkého prstu na noze. 

Případová studie 2  

Jednapadesátiletá žena (DW) přišla v roce 2006 s rakovinou plic, pro kterou jí bylo doporučeno odstranění jedné třetiny plic.  

Jak již bylo zmíněno, to, co známe jako rakovinu plic, je staronová reakce na strašení smrtí, která může být kvůli vlastní osobě (více malých lézí) nebo kvůli blízkým lidem (1-3 jednotlivé uzlíky). V případě DW se jednalo o jediný uzlík, který souvisel se smrtí její matky před 3 lety. Načasování naznačovalo, že uzlina byla zapouzdřená, protože tento typ nádoru přestane růst, když nastane zmíněná obávaná smrt. Potvrzením bylo, že uzlina byla nalezena při rutinním rentgenovém vyšetření. Nebyly zjištěny žádné příznaky.  

DW byla poučena o základních principech GNM, aby zjistila, zda je chce aplikovat. Vysvětlení jí dávalo smysl a rozhodla se pro odložení operace s tím, že bude pravidelně provádět snímky, aby se ujistila o trvalé stabilitě uzliny. Při jediné návštěvě kliniky byla shledána zcela zdravou a další naturopatickou péči odmítla.   

V průběhu let se DW vrátila do práce a spokojeně se zapojila do života. Uzlina zůstává stabilní ve funkční části její plíce. 

Případová studie 3  

V roce 2003 přišla 40letá žena (JE) s nedávnou diagnózou rakoviny vaječníků a prognózou úmrtí do 3 měsíců bez standardní léčby. V GNM je tento stav chápán jako nově vzniklá reakce mozku na šok ze smrti, například při nečekané ztrátě blízkého člověka. Aktivní fáze se projevuje nekrózou vaječníku, která se po vyřešení ztráty/konfliktu sama obnoví. (Jedná se o příklad novotvaru, jak je popsán ve 3. zákoně.) Růst pokračuje ve vývoji po dobu 9 měsíců a zůstává, aby posílil funkci vaječníků, takže žena může lépe otěhotnět, nebo v případě ztráty partnera ji zvýšená produkce hormonů činí atraktivnější pro nového partnera. 

V případě JE prodělala před 8 lety potrat a její následná neschopnost otěhotnět se ukázala jako velké trápení. Když se ve 40 letech rozhodla, že se přestane snažit, bylo toto její narozeninové rozhodnutí rozuzlením kolem ztráty, které pak umožnilo vaječníkům zahájit přirozenou obnovu. 

JE se rozhodla vydržet fázi hojení, během níž vaječník nadále rostl podle očekávání. Růst se zastavil přesně v 9 měsících. Po dvou měsících čekání, aby se ujistila, že je stabilní, nechala útvar chirurgicky odstranit, protože byl příliš velký na to, aby jí vyhovoval. Od té doby se jí daří dobře a prospívá. 

Případová studie 4  

V roce 2012 se u 43letého muže (BT) objevila rakovina stydké kosti. Ta postihla polovinu stydké kosti a způsobovala bolesti, které vyžadovaly podávání morfia a používání hole. Jeho stav byl považován za paliativní, zbývaly mu 3 měsíce života. 

GNM chápe rakovinu kosti jako reakci na závažné sebeznehodnocení, v tomto případě sexuální. V aktivní fázi dochází k asymptomatické nekróze, která se napravuje bolestí a zánětem, jak se kost vyplňuje, za předpokladu, že je šok vyřešen. 

V případě BT jsme díky bolesti věděli, že se léze hojí. Když jsme to BT vysvětlili, jeho bolest (která se zhoršovala strachem) se snížila. Během tří týdnů byl schopen vysadit morfium a přestat používat hůl. Během několika měsíců se kost zahojila a on se mohl vrátit do normálního života. Každých několik let ho kontrolujeme a stále ho shledáváme v pořádku bez recidivy. 

Závěr 

Tyto případy ukazují, jak mohou zainteresovaní pacienti využít Germánskou Novou medicínu pro práci s diagnózou rakoviny, někdy s mimořádnými výsledky. V průběhu let jsme nashromáždili screeningové otázky, které nám umožňují určit typ pacienta, u něhož je pravděpodobné, že při použití principů GNM dosáhne úspěchu. Tím jsou vyloučeni silně bojácní lidé, kteří zoufale hledají léčbu, protože strach a panika každou situaci zhoršují. 

GNM je užitečná i u mnoha dalších onemocnění: zažívacích potíží, bolestí kloubů, neurologických poruch, boreliózy, chronických infekcí, kožních vyrážek, poruch ledvin, srdečních onemocnění, astmatu, cukrovky a duševních chorob. Umožňuje nám lépe zacílit léčbu tím, že si uvědomujeme, jak se tělo snaží pomoci člověku vypořádat se se šokem a nezasahujeme do něj, pokud je to reálně možné. Když to shrneme, buď pomáháme řešit aktivní problém a/nebo pomáháme pacientovi pochopit a překonat symptomy fáze uzdravování.  

GNM může být v podstatě základem pro vedení používání mnoha terapií mysli a těla a fyzikálních terapií jako dokonalý doplněk principů naturopatické medicíny. 

Zdroje 

Poznámka: Naučit se Germánskou Novou medicínu do hloubky trvá roky a vyžaduje mentoring se zkušeným koučem. Na mezinárodní úrovni existuje mnoho zdrojů; mně se osvědčily zejména následující. 

Knihy 

Eybl, Bjorn. Psychické kořeny nemocí. USA: Thirty-Three & 1/3 Publishing; 2018. Skvělá referenční příručka. K dostání prostřednictvím Amazonu. 

Hamer, Dr. med. Ryke Geerd. Souhrn nové medicíny. Třetí vydání. Španělsko: AMICI DI DIRK, Španělsko; 2000. Původní práce Dr. Hamera. Bohužel již nevydáno. 

Hamer, Dr. med. Ryke Geerd; Vědecká mapa germánské nové medicíny. Španělsko: AMICI DI DIRK; 2007. Položkový seznam stavů, úrovní mozku a šoků. Dostupné na: www.gnmonlineseminars.com.  

Vrba, Katherine ND: Léčebné postupy pro pacienty se zdravotním postižením. Germánská nová medicína, zkušenosti z praxe; Ottawa, Kanada: Amazon Publishing; 2019. 

Webové stránky a kurzy 

www.newmedicine.ca a www.gnmonlineseminars.com.  Obě webové stránky patří vynikající učitelce a praktické lékařce Ilsedoře Lakerové. Studovala z první ruky u doktora Hamera. 

www.andilockemears.com. Kurzy pro začátečníky a praktiky. Dobré místo pro začátek. 

www.learninggnm.com. Toto je nejúplnější webová stránka zabývající se GNM. Rejstřík je používán jako reference mnoha praktikujícími GNM. 

www.usagnm.com. Na této webové stránce najdete úvodní články, videa a summit, který si můžete zakoupit. 

Jako u každého nového paradigmatu se i kolem GNM vedou ostré spory. Bude trvat nějaký čas a výzkum, než bude tento „kontroverzní“ materiál široce přijat a integrován. 

Katherine Willow, ND, je naturopatická lékařka čtvrté generace, která absolvovala NCNM v roce 1983. Založila a nyní vede Carp Ridge EcoWellness Centre na venkově v kanadské Ottawě, kde se pacienti mohou uchýlit na léčebné pobyty v ekologickém penzionu na 190 akrech divoké přírody. Absolvují zde programy, které integrují GNM, naturopatickou medicínu, emoční léčení, práci s energií a spiritualitu. Kolegové jsou vítáni při živých diskusích o budoucnosti naturopatické medicíny! Webové stránky: www.ecowellness.com

Další materiály ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Germánská Nová medicína (GNM) je řada vzájemně souvisejících objevů, které učinil zesnulý německý internista Dr. Ryke Geerd Hamer (1935-2017). Tyto objevy společně vytvářejí radikálně nový způsob pohledu na příčiny a průběh stavů, které nemají zřejmý vnější původ (jako jsou otravy, nehody nebo nedostatky ve…

Sdílet na sociální sítě