Mike Stone: Byl „virus“ izolován? Ne.

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

„V určitých otázkách, jako například zda byl virus „izolován“, se spoléhám na odborné názory lidí, kterým důvěřuji. Je to rozumný přístup, pokud si dáváte pozor na to, kterým odborníkům věříte.“ -Steve Kirsch

Důvěřovat odborníkům?

V průběhu této testovací pandemie se na nás opakovaně valí mantry typu „Důvěřujte vědě“ nebo výroky typu „Poslouchám jen odborníky“. Lidé dali autoritu těm v bílých pláštích, aby jim říkali, co je pravda a co dezinformace. Jako společnost jsme byli vychováváni k tomu, abychom věřili, že „lékař ví všechno nejlépe“ a že „věda je ustálená“. Je však toto spoléhání se na takzvané „odborníky“ skutečně rozumným přístupem nebo je to jen výmluva, proč neprovádět žádný výzkum a nechat přemýšlet jiné?

Nedávno jsem byl upozorněn na tento příspěvek na blogu Steva Kirsche s názvem Byl virus izolován? Ano.  Steva neznám a jeho blog jsem nikdy předtím nečetl. To není myšleno jako útok na tohoto člověka. Chci však poukázat na nedostatky v jeho argumentaci a také na nedostatek logiky v jeho přístupu. Steve vyslovil pozitivní tvrzení o existenci „SARS-COV-2“, ale okamžitě hodil břemeno na odborníky, kterým důvěřuje, aby to udělali za něj, místo aby sám zkoumal a pochopil situaci. Rozeberme si některá tvrzení v článku a podívejme se, zda obstojí.

„Všichni přátelé odborníci, kterých jsem se ptal (včetně Roberta Maloneho a Li-Meng Yana), mi řekli, že „virus byl izolován“. Byl tedy „izolován“ podle jejich přesvědčení o tom, co tento termín znamená.

Jiní si tento termín vykládají jinak a tvrdili by, že virus izolován nebyl. Ve skutečnosti podle jejich definice žádný virus v historii izolován nebyl. To je důležité vědět. Používají to jako odůvodnění svého přesvědčení, že zde žádný virus není, protože viry vůbec neexistují.

Obě strany mají pravdu, protože pojem definují odlišně. Všechno je to sémantika.

Kirschovi přátelé odborníci tvrdí, že „SARS-COV-2“ byl izolován podle jejich přesvědčení o tom, co tento termín znamená. To je docela výstižné tvrzení. Máme to chápat tak, že pokud někdo věří, že izolace znamená něco jiného, než jaká je obecně přijímaná definice (tj. oddělení něčeho od všeho ostatního), pak je jeho víra v jiný význam nebo výklad slova dostatečným důkazem pro konstatování izolace „viru“ jako faktu?

Na definicích záleží.

To je jádro sporu a není to žádná triviální věc. Na definicích záleží. Na významu záleží. Člověk nemá právo měnit dlouhodobě používaný význam slova, aby dokázal své přesvědčení, jako by to byl fakt. Lidé si neuvědomují, že když virologové (a Stevovi přátelé) diskutují o izolaci, zcela změnili význam samotného slova.  Zde je stručné vysvětlení virologa Vincenta Racaniella:

„Začněme s termínem izolovat virus, protože ten se definuje nejsnáze. Izolát je název pro virus, který jsme izolovali z infikovaného hostitele a rozmnožili v kultuře. První izoláty SARS-CoV-2 byly získány od pacientů s pneumonií ve Wuhanu koncem roku 2019. Do jejich plic bylo zavedeno malé množství tekutiny, které bylo odebráno a umístěno na buňky v kultuře. Virus v tekutině se v buňkách rozmnožil a voilá, měli jsme první izoláty viru.

Izolát viru je velmi základní termín, který neznamená nic jiného, než že virus byl izolován z infikovaného hostitele. Izolát pochází z jednoho hostitele.“

https://www.virology.ws/2021/02/25/understanding-virus-isolates-variants-strains-and-more/

Jak je vidět, izolace pro virology neznamená získání částic, o nichž se předpokládá, že jsou „viry“, oproštěných od všeho ostatního. Znamená to odebrat vzorek od člověka a podrobit jej procesu kultivace v buněčné kultuře. Neřeknou vám však, že vzorek z člověka obsahuje mnoho různých částic, mikrobů, bakterií a organismů uvnitř. Tyto „nevirové“ hostitelské materiály nejsou nikdy odděleny uznávanými purifikačními metodami, jako je ultracentrifugace, filtrace, srážení atd. Někdy mohou vzorek trochu roztočit a tvrdit, že se oddělí větší částice, jako jsou bakterie, přesto zůstane mnoho menších částic, jako jsou mikrovesikulární tělíska a exozomy.

Nepřečištěný vzorek je vždy okamžitě vystaven nějaké formě „virového“ transportního média obsahujícího antibiotika, antimykotika, fetální kravskou krev, „živiny“ atd., které je pak přidáno do kultury obsahující buď zvířecí, nebo rakovinné buňky. V případě „SARS-COV-2“ byly použity buňky Vero pocházející z ledvin afrických zelených opic. Proces kultivace buněk je tedy přesným opakem izolace. Jedná se o přidání mnoha cizorodých prvků smíchaných společně s hostitelským vzorkem, který je podroben mnoha procesům měnícím buňky, jako je další použití mnoha již uvedených chemických látek a kravské krve. Proces kultivace buněk jsem podrobně popsal zde. Žádné částice, o nichž se předpokládá, že jsou „viry“, nejsou nikdy purifikovány (tj. zbaveny kontaminantů, znečišťujících látek, cizorodých prvků) ani izolovány (tj. odděleny od všeho ostatního) v žádném okamžiku.

Tím vším chci říci, že na rozdíl od toho, co řekl Steve, nemají obě strany pravdu, protože virologové zcela znehodnotili význam slova izolovaný, aby jejich „důkaz“ byl brán vážně. Jediná správná strana je zde ta, která chápe skutečný význam slova.

Lze koupit „virus“?

„Virus si můžete fyzicky koupit v různých formách (u ATCC a EVAg). Pokud máte laboratoř BSL3 a živý virus, můžete ho vystavit zvířatům a ta onemocní.“ 

Ne, „virus“ nelze fyzicky koupit. Co lze koupit, je výše popsaná polévka z buněčných kultur. Žádné částice „viru“ nejsou nikdy purifikovány/izolovány a prodávány. Prodává se jen buněčně kultivovaná polévka a předpokládá se, že v ní je „virus“.

Izolace sčítáním nebo odčítáním?

„Pokud se podíváte na toto video v čase 4:00, uvidíte, že ani sami virologové se neshodnou na definici pojmu „izolovat“. Vyžaduje purifikaci, nebo ne? Pokud se neshodneme na terminologii, hádky neberou konce. A přesně to vidíme na chatu.

Proto je pro nás debata s Kaufmanem a jeho spolupracovníky neplodná: každá strana se bude hrabat ve svých definicích a nic nevyřeší.“

Zde vidíme mylnou představu, že obě strany mají oprávněný nárok na to, co slovo izolát znamená. Existují pouze přijaté definice tohoto slova. Podle Merriam-Webstera jsou to základní významy pojmů izolát a izolovaný:

Izolace

1: stav, kdy se člověk nachází na místě nebo v situaci, která je oddělená od ostatních: stav, kdy je člověk izolován.

2: akt oddělení něčeho od ostatních věcí: akt izolování něčeho

https://www.merriam-webster.com/dictionary/isolation

Izolovat

1: oddělit se od ostatních

2: vybrat z ostatních, zejména: oddělit od jiné látky tak, aby se získala čistá nebo ve volném stavu

https://www.merriam-webster.com/dictionary/isolate

Neexistuje definice, kde by izolace/izolovat znamenalo vzít něco a smíchat to s mnoha jinými věcmi. Pokud virologové hodlají vytvářet nové definice slov, musí ukázat, proč jsou tyto nové významy platné. Podle vědecké metody by definice izolace používaná virology byla zcela neplatná, protože bez oddělení částic, o nichž se předpokládá, že jsou „viry“, nejprve přímo od člověka, aniž by byl vzorek vystaven čemukoli jinému, neexistuje žádná platná nezávislá proměnná, s níž by bylo možné testovat příčinu a následek. 

Jak by mohli virologové vědět bez platné nezávislé proměnné, kterou jsou purifikované/izolované částice:

  1. Že částice, o kterých se po kultivaci předpokládá, že jsou „viry“, byly vůbec někdy v člověku?
  2. Že přídatné látky v polévce buněčné kultury nejsou skutečnou příčinou nemoci a ne předpokládaný „virus“?
  3. Že částice vyfotografované z milionů podobných/identických částic jsou ve skutečnosti „virus“, který hledali a ne exosomy nebo MVB?
  4. Že RNA použitá k vytvoření genomu získaného z polévky buněčné kultury je z jednoho zdroje a ne z mnoha neznámých zdrojů v jejich kultivované polévce?

Odpověď na všechny tyto otázky zní, že to nemohou vědět, dokud nejprve nepurifikují/neizolují částice, o nichž se předpokládá, že jsou „viry“, přímo od lidí. To je jediný způsob. Žádná práce o „virech“ to nikdy neudělala. Ve skutečnosti tvrdí, že je to nemožné:

„Viry jsou v podstatě neživé objekty, které k aktivaci potřebují kulturu. Ale oni formulují požadavky tak, že vzorek musí být naprosto nefalšovaný a nesmí být pěstován v žádné kultuře – a to nelze,“ řekla v telefonickém rozhovoru pro AAP FactCheck.

Nemůžete izolovat virus bez použití buněčné kultury, takže podle jejich definice nebyl izolován. Byl však izolován a kultivován pomocí buněčné kultury několikrát po celém světě.“

https://www.aap.com.au/factcheck/proof-the-virus-behind-covid-19-doesnt-exist-fails-basic-biology-test/

V reakci na úžasnou práci Christine Masseyové to uvedlo dokonce i CDC:

Tuto odpověď a více než 150 odpovědí FOI (dnes již 211, pozn. překl.), které tvrdí, že neexistují žádné záznamy o purifikovaných/izolovaných „virech“, najdete zde.

Podle běžně chápaného významu slova izolace nebyla izolace „viru“ nikdy provedena.

Prokazují genomy izolaci?

“Někdo se ptal:

Skutečnou otázkou je, zda byl izolován z LIDSKÉHO subjektu bez průchodu (řekněme) opičími ledvinovými buňkami? Protože existuje spousta důkazů, které říkají, že nebyl izolován přímo (bez meziproduktů) z LIDSKÉHO subjektu.

Vím, že Sabine Hazanová ověřila, že sekvence viru získaná od ATCC přesně odpovídá tomu, co zjistila u lidí, kteří mají tento virus. Mají tyto izoláty v sobě ještě něco dalšího? Jak byly vytvořeny? To nevím, protože jsem je osobně neanalyzoval. Ale mí přátelé vědci se zdají být s nimi spokojeni. Při ceně 2 000 dolarů za injekci si nemyslím, že by výrobek prodávali, kdyby byl kontaminovaný a nepoužitelný. Mýlím se?”

Steve se opět spoléhá na to, že izolaci za něj prohlásí jiní, tentokrát prostřednictvím genomického sekvenování. To je však směšné tvrzení, protože bez předchozího vyčištění a izolace částic, o nichž se předpokládá, že jsou „viry“, nelze tvrdit, že sekvence vytvořená počítačovým algoritmem byla vytvořena z jednoho zdroje. WHO připouští, že ve vzorku bude „nevirový“ materiál z hostitele a jiných zdrojů:

Genomické sekvenování SARS-CoV-2

“Odstranění hostitelského nebo jiného ne-SARS-CoV-2 genetického materiálu ve vzorku vede k vyššímu podílu SARS-CoV-2 čtení ve vygenerovaných sekvenčních datech a tedy k vyšší šanci na získání úplného genomu. Metagenomické přístupy SARS-CoV-2 proto obvykle zahrnují kroky k odstranění hostitelských a bakteriálních buněk a to buď odstředěním nebo filtrací před extrakcí RNA nebo chemickým či enzymatickým odstraněním nežádoucí DNA/RNA. To je snazší u tekutých vzorků, z nichž lze buňky snadněji oddělit, jako je bronchoalveolární laváž (tabulka 1).

4). Obsah ribosomální RNA (rRNA) a DNA se také běžně ochuzuje při přípravě knihovny pro sekvenování virové RNA a nosná RNA se z extrakcí často vynechává nebo se nahrazuje lineárním polyakrylamidem. Navzdory těmto opatřením mohou vzorky stále obsahovat velké množství necílové hostitelské DNA/RNA, která může být rovněž sekvenována. Metagenomické přístupy proto obecně těží ze vstupu vzorků s vysokou virovou zátěží (tak, že přiměřený podíl genetického materiálu ve vzorku tvoří virus).“

Metagenomické sekvenování obvykle produkuje vysoký počet necílových, nevirových čtení. Je také často (i když ne vždy, v závislosti na sekvenační platformě a multiplexování) nákladnější než sekvenování založené na cíleném zachycení nebo na amplikonech, protože k vytvoření jednoho genomu SARS-CoV-2 je třeba získat více dat. Navíc kroky předúpravy, které jsou zvláště výhodné pro metagenomiku, jako je centrifugace, se obvykle neprovádějí pro molekulární diagnostické testy, takže pro metagenomické sekvenování může být nutné provádět nové extrakce, které zahrnují kroky předúpravy.“

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240018440&ved=2ahUKEwjB9N-JgOjyAhVWvZ4KHVWZBckQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw28OrakzQD6BVezIuZC15Jw

Genom „SARS-COV-2“ pochází z nepurifikované bronkoalveolární tekutiny jednoho pacienta. Podrobné jsem tento postup popsal zde. Ve vzorku je mnoho zdrojů „nevirové“ RNA. Referenční sekvence předchozích „koronavirů“, které byly použity k vytvoření genomu „SARS-COV-2“, byly rovněž vytvořeny z nepřečištěných neizolovaných vzorků, které byly vystaveny mnoha přísadám/látkám, jak je popsáno zde. Genom „SARS-COV-2“ nelze ověřit, protože skutečné izolované částice, o nichž se předpokládá, že jsou „SARS-COV-2“ (nebo jakýkoli jiný „virus“), fyzicky neexistují, aby z nich bylo možné získat přesný genom.

Byl někdy virus „SARS-COV-2“ řádně purifikován/izolován přímo z nemocných lidí?

Odpověď je jasné NE.  

Jediný způsob, jak se tito takzvaní odborníci mohou pokusit tvrdit, že něco izolovali, je zcela změnit význam slova. Proč se musí měnit význam slova izolace, aby se „dokázala“ existence „viru“? Kde a kdy došlo k této změně definice a jaké důkazy byly použity, aby se odůvodnil úplný zvrat?

To je problém, když se spoléháte na to, že za vás budou přemýšlet odborníci. Když se tvrzení odborníků rozeberou, vynikne stejná chybná logika a nedostatek kritického myšlení. Jejich neschopnost podívat se na informace objektivně a nezaujatýma očima se stává vaší neschopností udělat totéž. Jejich falešné domněnky a obskurní tvrzení se stanou vaší obhajobou.

Člověk nemusí být „odborník“, aby si dokázal vyhledat informace, číst a kriticky a logicky myslet, aby si udělal informovaný názor. Příliš často jsme se vzdali vlastní schopnosti samostatně myslet. Rozhodli jsme se, že nejsme hodni objevovat pravdu a že ji za nás musí určit ti, kdo jsou („na falešné“) pozici autority. Nepadejte do této pasti. Neposlouchejte jen „odborníky“ nebo doporučením „věřte vědě“. Nepřečtěte si jen jeden příspěvek na blogu a nepovažujte to za pravdu. Proveďte vlastní výzkum a odhalte pravdu sami. Staňte se svým vlastním průvodcem a věřte si natolik, abyste byli sami sobě odborníkem.

Důvěřujte sami sobě, že dokážete rozeznat pravdu.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš „V určitých otázkách, jako například zda byl virus „izolován“, se spoléhám na odborné názory lidí, kterým důvěřuji. Je to rozumný přístup, pokud si dáváte pozor na to, kterým odborníkům věříte.“ -Steve Kirsch Důvěřovat odborníkům? V průběhu této testovací pandemie se na nás opakovaně valí…

Sdílet na sociální sítě