Corona_Fakten: Fáze 1 kontrolního experimentu – Několik laboratoří potvrdilo vyvrácení virologie cytopatickým efektem

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

10. března 2022

Ode dneška se ohlížíme za několika kontrolními experimenty, které jsme provedli a které nyní zpřístupníme zdarma a všem v sérii článků na webu Corona_Fakten. Tyto kontrolní experimenty vyvracejí všechna tvrzení o existenci viru. 

Co se stalo právě ve chvíli, kdy byly kontrolní experimenty vnímány širší masou a to jak ze strany vědy, tak ze strany obyvatelstva? Když navíc naše nedávno zveřejněná korespondence se všemi předními virology a institucemi [1] mohla všem potvrdit, že všechna naše tvrzení jsou pravdivá a že nikdo nemůže předložit žádný vědecký důkaz o tom, že virus způsobuje onemocnění? Vypukla válka na Ukrajině, která získala mediální převahu. 

Aniž bychom si chtěli odepírat nezbytný respekt, naše vyvracení existence viru by mělo zasáhnout minimálně stejně jako bomba. Stejně šokující pro světovou populaci. Nebezpečně to otřásá základy farmaceutického průmyslu a jeho svaté virové církve!

Dopad tohoto zjištění je obrovský. Vyvrácení všech tvrzení o existenci virů má přinejmenším následující důsledky: 

 • Všechny vakcíny založené na tomto tvrzení mají pouze jeden účinek – toxický! 
 • Účinnost a bezpečnost vakcín je 100% vyloučena. Každé očkování se tedy rovná ublížení na zdraví a představuje trestný čin.
 • Jakákoli opatření přijatá s cílem zabránit přenosu (masky, odstup, izolace atd.) jsou neúčinná a zbytečná. Musí být okamžitě a navždy zrušeny po celém světě!
 • Všechny očkovací pasy nebo tzv. zelené pasy, které mají sloužit ke kontrole světové populace, jsou tedy bezvýznamné a měly by být zrušeny. 
 • Každý „virový test“ nemá žádný význam, je bezvýznamný. Je to neuvěřitelné plýtvání penězi a slouží k ovládání lidstva. Žádný test na světě založený na tomto tvrzení již nikdy nesmí být použit. 
 • Každé tvrzení o pandemii nebo epidemii založené na předpokladu existence virů bylo a bude nepravdivé a nepodložené.
 • Celý seznam léků, jejichž existence je založena na tvrzení o existenci viru, představuje nebezpečí pro biologický organismus a musí být s okamžitou platností stažen z trhu.
 • Celý farmaceutický průmysl a věda utrpí v důsledku poznání a zveřejnění našich kontrolních experimentů ztrátu důvěry, kterou se pravděpodobně nikdy nepodaří napravit. 
 • Zeměmi se přežene nepředstavitelná, obrovská vlna žalob od všech postižených.
 • Neviditelný nepřítel (virus), který je určitými silami používán jako přízrak proti obyvatelstvu, by přestal plnit svou funkci, a tím by se zbavil strachu a panické strnulosti obyvatelstva. Lidé mohou začít znovu jasně myslet a probudit se ze své psychózy. 

Neváhejte a nechte si projít hlavou rozsah důsledků vyvrácení virů způsobujících nemoci. Pak pochopíte, proč lidé zacházejí do krajnosti a tato fakta potlačují. Pak také pochopíte, proč o tyto kontroly nejeví zájem ani kritici Corony [2] a všichni bez výjimky odmítají tyto kontrolní experimenty provádět společně na naše náklady. 

Který vědec, jemuž skutečně záleží na pravdě, by tento projekt vědomě a zdarma odmítl? 

Nyní byly provedeny tři fáze kontrolních experimentů, které odrážejí jedinečnou událost v historii virologie.

Co není mnohým známo, ale je pikantní kvůli časové souvislosti, jsou následující základy:

„V roce 1946 založila americká armáda CDC. V roce 1951 CDC založilo Epidemickou zpravodajskou službu (Epidemic Intelligence Service, EIS), která kontroluje celosvětový zdravotnický (ne)sektor a média. Tvrdí (Am J Epidemiol 154(11, 2001 [s. 984]), že hrají jedinečnou roli při zajišťování zdraví a bezpečnosti světové populace. Od roku 1951 bylo vyškoleno více než 2 500 pracovníků EIS-Officials, kteří zastupují zájmy USA na všech celosvětově důležitých vládních fórech, ve WHO, Světové bance a dalších významných organizacích a nadacích.

Některé z jejich úspěchů: celosvětově se podařilo obhájit a vysvětlit škody, způsobené vakcínami, čímž se ustálila teorie o infekci; rozsáhlý, často smrtelný pokus s postřikem společnosti Bayer AG ve Španělsku byl prohlášen za otravu olivovým olejem; podařilo se zavést AIDS, první globální cvičení poslušnosti USA; od roku 1980 oficiálně vystupují společně s WHO; od roku 1995 obsazují posty v EU; od roku 1996 určují zdravotní politiku Německa (dokonce i NDR před pádem zdi!) a od roku 1999 školí epidemiology WHO. Spolupráce CDC/EIS a WHO je placena výrobci vakcín nebo jejich nadacemi. „WHO“ plánuje pandemii ptačí chřipky T(oxic)ami od roku 1999.“

– Dr. Stefan Lanka, in: Život s budoucností, 02/2009 – březen/duben 2009, s. 23 (slovní hříčka?). [3]

Zvláště výbušné je v souvislosti s touto časovou událostí: vyvrácení veškeré tehdejší virologie kolem roku 1951/1952. Souběžně s tím byla založena EIS (Epidemic Intelligence Service), která ovládala celosvětový zdravotnický (ne)systém a média.

Až do roku 1951/52 se virologové domnívali, že virus je toxický protein nebo enzym, který jednak přímo vyvíjí svůj toxický účinek, jednak se v těle množí, šíří a navíc se může přenášet mezi lidmi a zvířaty.

Medicína a věda se s touto myšlenkou rozloučily v roce 1951, protože se nikdy nepodařilo domnělé viry zobrazit pomocí elektronového mikroskopu ani provést potřebné kontrolní pokusy.

Bylo třeba připustit, že i z rozkladu zdravých zvířat, orgánů a tkání vznikly identické zbytky, které původně dostaly název „virus“. 

V podstatě tak virologie vyvrátila sama sebe a rozmetala své základy.

Mějte prosím tuto důležitou historickou událost na paměti, protože je dobrým příkladem toho, jak lze kontrolní experimenty skutečně využít k vystopování falešné stopy a nasměrování výzkumu slibnějšími směry v budoucnosti.

Právě tyto kontrolní pokusy jsou v současné době opět opomíjeny, ačkoli o tom byly výslovně informovány odpovědné osoby ve vládě a na spolkovém ministerstvu zdravotnictví, stejně jako desítky virologů na odpovědných místech. [1] [4]

Rádi bychom znovu zdůraznili, že všichni, opravdu bez výjimky, všichni virologové a instituce, kterých jsme se zeptali, potvrdili, že doposud NEPROVEDLI předepsané a povinné kontrolní pokusy. 

Mezi těmi, které jsme oslovili, byl největší epidemiologický úřad, Institut Roberta Kocha [5], celá švýcarská virologická výzkumná komunita, australští kolegové a mnoho dalších [1].

Nyní je na vás, abyste se rozhodli, jakou důležitost přikládáte provádění kontrolních experimentů.

Ke studiu tohoto historického aspektu doporučujeme následující četbu:

Prof. Karlheinz Lüdtke, Max Planck Institute for the History of Science, Early History of Virology, Special Paper 125, 89 stran, 1999. i. K. (A 2) Preprint 1999.

Zde se ukazuje, že v roce 1953 si již všichni virologové a vědecká komunita uvědomovali a uvědomují skutečnost, že všechny složky, které byly dosud interpretovány jako virové částice, se při kontrolních pokusech ukázaly být zbytky odumřelých tkání a buněk.

Proč bylo nutné provést tyto kontrolní experimenty?

V roce 1998 [6] byly z důvodu velkého počtu systematických a rozsáhlých falšování ve výzkumu infekcí a rakoviny shrnuty a v předpisech zveřejněny „Návrhy na zabezpečení správné vědecké praxe“. Byly vypracovány v roce 1997 mezinárodní komisí z pověření Německé nadace pro výzkum (DFG) a v souladu s ní byly specifikovány univerzitami a Německou konferencí rektorů, zveřejněny v tisku a na internetu a v Německu se staly závaznými pro všechny státní vědecké instituce a vědce. Tato pravidla a specifikace jsou součástí pracovní smlouvy každého jednotlivce.

Tato pravidla podle zákonů myšlení a logiky, která jako základní pravidlo předcházela celé vědě a nejpozději v roce 1998 se stala závaznými pro všechny vědecké instituce, byla a jsou od roku 1954 nadále ignorována. 

Jedním z nejdůležitějších kontrolních experimentů je kontrolní experiment u tzv. cytopatického efektu, který je falešně připisován virům.

Chybná interpretace, podle níž se soudilo, že byl zjištěn virus (tzv. cytopatický efekt), se projevila 10. 12. 1954, kdy byla Johnu Franklinu Endersovi udělena Nobelova cena za dlouholetou chybnou interpretaci kolem podezření na virus dětské obrny. Díky Nobelově ceně z 10. 12. 1954 se však jeho spekulace (cytopatický účinek byl specifický pro virus) o podezření na virus spalniček, publikovaná 1. 6. 1954, stala přes noc vědeckým faktem, o němž se dodnes nepochybuje. Pochybnosti jsou nejdůležitějším vědeckým přikázáním a pravidlem, které umožňuje vyhnout se chybným interpretacím a rozpoznat a opravit existující chybné interpretace.

Dne 1. 6. 1954 Enders se svými spolupracovníky publikuje pozorování, podle nichž lze odumírání tkání ve zkumavce považovat za důsledek působení předpokládaných virů, ale zároveň tuto domněnku vyvrací, neboť uvádí, že ke stejnému odumírání tkání ve zkumavce dochází i bez přidání pravděpodobně infikovaného materiálu. Výslovně upozorňuje, že předpoklad, že by tento efekt mohl prokázat přítomnost viru, musí být v budoucnu zkoumán a prozkoumán. Vzhledem k Nobelově ceně z 10. 12. 1954, která mu byla udělena z jiného důvodu, nebylo dodnes učiněno upozornění a požadavek na kontrolu této techniky a právě na to, aby nebyla ztotožňována s přítomností viru, resp. kontroly, které byly dodnes provedeny, nebyly zahrnuty.

V našem článku „Machtwerk – Vstup do vyvracení tvrzení o viru“ [7] jsme vám podrobně ukázali pasáže z publikace Johna F. Enderse. 

Nezbytné kontrolní experimenty by okamžitě odhalily, že spekulace Johna F. Enderse jsou skutečně jen neprokázanou hypotézou a vše by vyvrátily. 

Od té doby tyto kontrolní experimenty neprovedl ani nezveřejnil žádný hlavní virolog, ani žádný kritický virolog. Až na několik výjimek.

Nejenže jsme se osobně zeptali předních virologů hlavního proudu a kritických virologů po celém světě, zda tyto kontrolní experimenty prováděli. Mnohým z nich jsme také nabídli možnost společně je provést, zdokumentovat a zveřejnit na naše náklady.

Všichni virologové bez výjimky nám však potvrdili, že sami neprovedli nezbytné a povinné kontrolní pokusy a odmítli provést kontrolní pokusy na naše náklady. [1]

Jaké jsou 3 fáze kontrolních experimentů, které jsme provedli a volně zveřejnili, aby je všichni viděli?

Kontrolní experiment fáze 1 – cytopatický účinek

V prvním kontrolním pokusu Dr. Stefan Lanka ukázal, že toho, co virologové přisuzují přítomnosti patogenního viru – odumření buněk ve zkumavce – lze dosáhnout i bez infekčního materiálu.

V tomto článku se zaměříme na fázi 1 kontrolního experimentu – cytopatický efekt. 

Fáze 2 kontrolního experimentu – konstrukce genomu SARS-CoV-2 

Ve druhém kontrolním experimentu doktor Lanka ukázal, že to, co virologové nazývají „virovým genetickým materiálem“, ve skutečnosti pochází ze zdravé lidské tkáně.

Nový koronavirus spojený s lidským respiračním onemocněním v Číně – Byl ve Wuhanu nalezen „nový“ a „choroboplodný“ virus?

Část A: Jak byla určena sekvence „nového“ koronaviru SARS-CoV-2?

Část B: Kritický přehled metod a závěrů

Fáze 3 kontrolního experimentu – strukturální analýza sekvenčních dat ve virologii

Ve třetím kontrolním experimentu demonstrujeme, že je možné zkonstruovat genom jakéhokoli „viru“ stejnou technikou, jakou používají virologové, a s použitím nukleových kyselin získaných nikoli z domněle infekčního materiálu, ale ze zdravé lidské tkáně, zvířat a rostlin.

Kontrolní experiment fáze 1 – cytopatický účinek

V prvním kontrolním pokusu Dr. Stefan Lanka prokázal, že toho, co virologové přisuzují přítomnosti patogenního viru – odumření buněk ve zkumavce – lze dosáhnout i bez infekčního materiálu.

Smíšené cytopatické účinky u buněk Vero E6 a LLC-MK2 [8].

Již v rané historii virologie bylo potvrzeno a kontrolními pokusy prokázáno, že virologové ve skutečnosti zabíjejí tkáně a buňky v laboratoři (in vitro) nepozorovaně a nevědomky – vyhladověním a otravou. To způsobuje morfologické změny v domněle „infikovaných“ buňkách. (viz obrázek výše)

Než se dostaneme ke kontrolnímu pokusu se SARS-CoV-2, uvedeme nyní šest příkladů z minulosti (důležitých pro interpretaci významu jednotlivých vědeckých publikací), kdy nezbytné kontrolní výsledky ukázaly, že právě tento efekt, nazývaný cytopatický efekt (CPE), sloužící jako důkaz přítomnosti viru způsobujícího onemocnění, není právě specifický pro virus, ale vychází z jiných příčin. Právě tento efekt však virologové mylně používají jako přímý důkaz.

Prof. Karlheinz Lüdtke, Max Planck Institute for the History of Science, Early History of Virology, Special Publication 125, 89 stran, 1999. i. K. (A 2) Preprint 1999 [9].

Z této práce vyplývá, že v roce 1953 bylo každému virologovi a vědecké komunitě jasné a známé, že všechny složky, které byly dosud interpretovány jako složky virů, se při kontrolních pokusech ukázaly být složkami mrtvých tkání a buněk.

Čtyři roky po publikaci Johna F. Enderse, Bech, V. & von Magnus vyvrátili spekulaci, že by cytopatický účinek mohl být specifický pro virus.

V publikaci Bech, V. & von Magnus, P. (1958) Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. [10] Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 42(1):75-85 je popsáno, že cytopatický efekt není specifický pro spalničky, ale je způsoben jinými faktory.

Proto se v publikaci na str. 80 uvádí:

Strana 80

Přeloženo:

„cytopatické změny podobné těm, které způsobuje virus spalniček, lze pozorovat i v neinokulovaných kulturách tkáně opičích ledvin (obr. 4-5). Tyto změny jsou pravděpodobně způsobeny virům podobnými agens, tzv. ‚pěnivými agens‘, které se zřejmě často vyskytují v ledvinových buňkách zdánlivě zdravých opic.“

Tato věta je pozoruhodná, protože poukazuje na nespecifičnost samotných patologických změn, které sloužily jako výchozí bod pro vizuální důkaz infekce v první publikaci Enderse a Peeblese.

Věda to ví už nějakou dobu: Antibiotika poškozují mitochondrie!

Dnes je známo, že streptomycin (antibiotikum používané k ošetření buněčných kultur před inokulací deklarovaného „viru“) poškozuje a zabíjí buňky [11] [12] [13] tím, že ničí životně důležité bakterie uvnitř buněk – mitochondrie, které mimo jiné metabolizují kyslík.

Dalším aspektem, který bychom rádi zmínili, je, že ve vědě se uznává, že přidáním antibiotik se vytvářejí exozomy (sekvence RNA), které předtím nebyly přítomny. (Wikipedia 10.03.2022) [14].

Studii o tom najdete v časopise Nature [15].

Mimochodem:

Podle vědců nelze exozomy odlišit od údajných virů. [16]

Víme tedy, že přesně tento účinek – tzv. cytopatický efekt – může být způsoben různými jinými příčinami, které nemají žádnou souvislost s podezřením na virus.

Prof. Dr. Dr. Harald Walach vypracoval znalecký posudek ve věci spalničkového viru – Co je to „vědecký fakt“? Malá případová studie: „pokus se spalničkami“: [27]

Ve svém znaleckém posudku analyzoval těchto 6 publikací a rovněž dospěl k závěru, že tyto práce nemohou být vědeckým důkazem pro „virus spalniček“.

Na závěr dodává: „Co se z této situace dozvíme? Shrnuji: žádná ze studií neprovádí skutečně solidní negativní kontrolu, při níž by bylo zajištěno, že potenciální infekční agens není přítomen již ve výchozím materiálu, v buňkách opičích ledvin nebo v buňkách HeLa. Za pozorované změny mohou být zodpovědné jak samotné vnesené látky, tak tyto látky v interakci s buněčným materiálem, nebo tyto látky samotné, nebo všechny společně s izolátem z nemocné tkáně. V tomto smyslu se mi zdá, že vyzyvatel, doktor Lanka, má pravdu: jediná studie neprokáže, že virus spalniček existuje, a už vůbec ne ta, která je zde prezentována.“

„To, o čem se diskutuje, je většinový konsenzus, že to, co se dosud ve vědě událo, je dostatečným důkazem fakticity viru spalniček. Po tom všem, co jsem zatím viděl, se mi to zdá pochybné. Vzhledem k velkému problému replikace v medicíně a pochybnostem ve společnosti, které z toho hrozí, by bylo pravděpodobně moudré, kdyby se několik kompetentních výzkumníků rozhodlo tyto pochybnosti rozptýlit pečlivými replikacemi. Jednou provždy. Případně znovu otevřít účetní knihy. V tuto chvíli se mi zdá, že obojí je možné, ale nic není definitivně prokázáno.“

Studie viru spalniček – cytopatický účinek v buňkách opičích ledvin není specifický pro virus spalniček [17].

V dosud ojedinělém soudním případu (soudní proces týkající se viru spalniček) předložil Dr. Stefan Lanka soudu jeden z nejdůležitějších znaleckých posudků. 

Tento znalecký posudek prokázal, že k cytopatickému účinku vede samotné experimentální uspořádání – předúprava samotných buněčných kultur.  

Po stopách Endersových experimentů – cytopatický účinek v buňkách opičích ledvin není specifický pro virus spalniček

Autor: Vedoucí nezávislé laboratoře v Německu

„Věda“ neprovádí od roku 1954 žádné následně zdokumentované kontrolní experimenty. Proto dnes existuje víra ve viry způsobující nemoci a teorie rakoviny, protože ta byla odvozena z teorie infekce. V roce 1952 se lékařská virologie rozplynula, protože na základě kontrolních pokusů uznala, že bílkoviny a enzymy, které tehdy mylně interpretovala jako viry, jsou normálními součástmi života. V roce 1953 však genové dogma nahradilo předchozí dogmata a od té doby byly „viry definovány jako sobecké, nebezpečné nebo zmutované geny“, které měly být objeveny v budoucnosti. Odumírání buněk způsobené pouze laboratorními podmínkami a nikoliv virem bylo od roku 1954 nesprávně interpretováno jako důkaz existence, přítomnosti, působení a zhoubnosti podezřelých virů. Umírající buňky se dodnes používají jako vakcíny. Komponenty umírajících buněk jsou mentálně sestaveny do modelu viru, který ve skutečnosti neexistuje. Níže shrnuté výsledky kontrolních pokusů vyvracejí všechna tvrzení o existenci virů způsobujících onemocnění. „Virový efekt“, který byl vynalezen a proslaven v roce 1954, tedy odumírání buněk ve zkumavce, je zcela normálním stresovým mechanismem buněk v laboratoři.“

V roce 1954 Enders&Peebles [18] oznámili úspěšnou izolaci viru podobného agens z krve a vody z výplachu hrdla pacientů s onemocněním spalničky. Vědci se domnívali, že se podezřelá látka bude replikovat v kulturách ledvinových buněk lidí a opic, protože buňky v experimentu prodělaly cytopatické změny, tj. splynuly, a proto odumřely. Tyto cytopaticky změněné buňky byly schopny fixovat komplement v přítomnosti pacientského séra. Byl učiněn závěr, že imunitní systém se vypořádal s podezřelým agens a byl podezřelým původcem onemocnění typu „spalničky“. 

Viggo Bech a Preben von Magnus zopakovali tyto pokusy s buňkami opičích ledvin v roce 1959 [19]. Potvrdili opakovatelnost výsledků Enders&Peebles, ale popřeli jejich závěr, že by se tímto způsobem detekoval a šířil „virus spalniček“. Stejným způsobem buňky odumíraly i v případě, že se s nimi nic nedělo, tj. neproběhla žádná předpokládaná infekce. V obou publikacích se jasně ukazuje, že tvorba syncytií (splynutí buněk a následná smrt) není specifická pro klinický obraz „spalniček“, který byl později zcela zapomenut kvůli udělení Nobelovy ceny Endersovi. Pokud si pozorně přečteme publikaci Enders&Peebles, zjistíme, že autoři uvádějí následující: 

1. Pouze u vzorků od pěti ze sedmi pacientů s exantémem ze spalniček bylo možné ve zkumavce dosáhnout účinků, které byly interpretovány jako účinek infekčního agens. Počet případů je příliš malý na to, aby bylo možné je potvrdit. Kromě toho nebyly provedeny kontrolní pokusy, a proto tato pozorování nemají vědecký význam.

Obrázek 1

2. Patologické morfologické změny buněk jsou nespecifické

3. Za změny morfologie buněk mohly být zodpovědné neznámé faktory, protože pouze pomocí těchto opičích buněk bylo možné dosáhnout účinku, který byl interpretován jako „infekční agens spalniček“.

4. Způsob, jakým buňky odumíraly, byl v rozporu s předpokladem, že předpokládaným původcem přenosu byl virus.

5. V této publikaci autoři vyzvali k budoucím pokusům s infekcí podezřelým „virovým agens“ u lidí a zvířat. To proto, aby se doložil virový předpoklad, že předpokládaným původcem buněčné smrti je údajný virus spalniček. Vědecké experimenty tohoto druhu dosud nebyly provedeny. To potvrdili všichni oslovení virologové [1] i samotný Institut Roberta Kocha [5]. 

6. Nakonec sami autoři přiznávají, že jejich článek není důkazem viru spalniček a že je možné, že jejich pokusy ve zkumavce nemají se spalničkami u lidí vůbec nic společného. 

V současné době se pro laboratorní diagnostiku infekce virem spalniček používají metody nepřímé detekce, které mají za cíl odhalit buď imunologickou reakci, nebo malou složku „spalničkového viru“. Podle RKI vyžaduje kultivace viru značné úsilí a je opodstatněná pouze ve výjimečných případech a není vhodná pro rutinní diagnostiku [20].

Experiment

Z pověření Dr. Lanky jsme zkoumali, zda mohou i jiná agens než deklarovaný virus spalniček vést v buněčných kulturách ke splynutí buněk s následnou buněčnou smrtí (=tvorba syncytií), která vypadá přesně jako ve standardizovaném protokolu, který se na základě publikace Enders&Peebles z roku 1954 stal celosvětově závazným pro detekci „spalničkového viru“. Za tímto účelem byla práce provedena přesně podle protokolu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro detekci infekce spalniček v buněčných kulturách[21].

Byly použity buněčné linie Vero/CCL-81 a Vero/hSLAM. Buňky Vero vyvinul v březnu 1962 Y. Kasumura a Y. Kawakita z ledvinových tkání afrických opic (Cercopithecusaethiops). Patří mezi nejčastěji používané kontinuální buněčné linie savců ve výzkumu. Buňky Vero/hSLAM byly vytvořeny transfekcí vektorovým plazmidem pCxN2 Dr. Yusuke Yanagim. Vektorový plazmid pCxN2 obsahuje gen rezistence vůči neomycinu a expresní plazmid (pCAG- hSLAM), který kóduje lidskou signální lymfocytární aktivační molekulu (hSLAM). Buněčná linie Vero/hSLAM je v současné době doporučována pro rutinní „izolaci“ viru spalniček. Pod pojmem „izolace“ se rozumí vznik efektu tvorby syncytií ve zkumavce, který je od roku 1954 ad hoc ztotožňován s přítomností, množením a přenosem „viru“ z člověka do zkumavky, ačkoli k izolaci „viru spalniček“ v tomto slova smyslu dosud nedošlo. 

Obě buněčné linie byly kultivovány buď bez aditiv, nebo s různými aditivy. Byly přidány různé látky, včetně zvýšené koncentrace kombinace antibiotik penicilin/streptomycin, lipopolysacharid (součást bakterií), materiál z výtěru z krku, voda z výplachu krku od osoby s předchozí infekcí spalničkami. Obě buněčné linie byly navíc kultivovány s médiem obsahujícím pouze 1 % fetálního telecího séra. To způsobilo, že buňky začaly trpět nedostatkem růstových faktorů. 

Výsledky

V závislosti na přidaných nevirových a neinfekčních látkách bylo možné pozorovat změny v morfologii buněk v různých obdobích, což se od roku 1954 ztotožňuje s „izolací“ „viru spalniček“. Zejména po přidání vysokých koncentrací penicilinu/streptomycinu (20 %) nebo kultivaci za podmínek nedostatku (1 % FBS) byly pozorovány změny v morfologii buněk, které byly mikroskopicky shodné s tvorbou syncytií popsanou u viru spalniček (obrázek 1 – viz výše). 

Vyšetření jasně ukázala, že tvorba syncytií není specifická pro infekci spalničkami. Tím byla potvrzena zapomenutá pozorování Enders&Pee bles a Bech&von Magnus a vyvrácena domněnka, že Enders&Peebles a jeho následovníci použili tuto techniku k prokázání existence viru.  

Graf 1: Grafické znázornění kontrolních pokusů (vlevo a vpravo dole) 

a chybné interpretace (vlevo a vpravo nahoře), protože nebyly provedeny žádné kontrolní experimenty.

Tabulka 1: Použité chemikálie, roztoky a média pro buněčné kultury

Předběžné výsledky kontrolních experimentů – Reakce primárních lidských epiteliálních buněk na přísné podmínky amplifikace viru vyvrací tvrzení o existenci všech virů a viru SARS-CoV-2 [26].

Dr. Stefan Lanka a jeho spolupracovníci 

Souhrn

Exozomy jsou malé extracelulární vezikuly obsahující RNA, DNA a buněčné proteiny. Jsou produkovány všemi typy buněk, slouží ke komunikaci mezi buňkami a nabízejí slibné terapeutické možnosti. Pro studium druhů RNA a extracelulárních vezikul v náročných protokolech běžně používaných ve virologii byly zdravé primární lidské epiteliální buňky kultivovány ve třech pasážích se stresovými protokoly pro amplifikaci virů (virionů). I přes absenci inokulace viru se u buněk objevily závažné cytopatické účinky (CPE), které vedly k viditelné subtotální destrukci a tvorbě plaků v buněčné vrstvě. Slepá kontrola buněk za kontrolních podmínek a podmínek virové amplifikace umožnila identifikovat různé morfologie se 100% úspěšností. Celková RNA z buněk a supernatantů buněčných kultur ze tří biologických a dvou technických replikátů pro každou stresovou skupinu byla rozčleněna sekvenováním nové generace společně s celkovou RNA ze stejných optimálně kultivovaných buněk. Probíhají analýzy sekvence a extracelulárních vezikul.

Úvod 

Viry z izolátů, např. netopýrů, se množí v buněčných kulturách v náročných kultivačních podmínkách tak, že se jim odebere velká část potravy snížením množství fetálního telecího séra (FCS) z 10 % na 2 % nebo 1 % v Dulbeccově modifikovaném médiu Eagle (DMEM) v souladu s doporučeními ATCC. Potravinová deprivace se také běžně kombinuje s vysokými koncentracemi trojitých antibiotik Gibco (antibiotika penicilin/streptomycin s antimykotikem amfotericinem B) a postupným „slepým pasážováním“ supernatantů buněčných kultur na další buněčnou kulturu[22].

Z morfologického hlediska vede amplifikace virionů k cytopatickým účinkům (CPE), které vrcholí zakulacením buněk, jejich balónkováním a buněčnou degenerací, která se nakonec projeví tvorbou plaků v konfluentní buněčné kultuře. Virové částice obohacené z těchto supernatantů buněčných kultur lze proto zobrazit pomocí elektronové mikroskopie. Abychom vyloučili hypotézu, že náročné stresové podmínky bez virové inokulace mohou vést k tvorbě exozomů[23], které jsou podobné virionům, podrobili jsme zdravé primární lidské epiteliální buňky běžným protokolům amplifikace virů. Poté jsme izolovali celkovou RNA z hladovějících nebo kontrolních buněk a supernatantů pomocí souprav pro izolaci virové RNA nebo běžné extrakce TRIzolem a podrobili RNA sekvenování nové generace.

Výsledek

Zdravé primární lidské epiteliální buňky byly pěstovány po dobu čtyř pasáží (P3-P6) za optimálních kultivačních podmínek v definovaném kontrolním epiteliálním médiu obsahujícím 1x trojkombinaci antibiotik (CM). 

Po první pasáži byl soubor buněk rozdělen do čtyř skupin. 

Po třech dnech v CM byly kultury přeneseny buď do čerstvé CM (CM, kontrola 1), DMEM/GlutaMAX s 10 % FCS, 1x trojitá antibiotika (kontrola 2) nebo do stresového média (hladovění 1 a 2). 

Při prvním zátěžovém ošetření obsahovalo zátěžové médium DMEM, 1 % FCS a 3x trojitá antibiotika. 

Druhá a třetí pasáž byly „slepé“ pasáže, při nichž bylo 50 % kultivačního supernatantu z poslední pasáže přeneseno do další pasáže v DMEM, 1 % FCS a 3x trojitými antibiotiky. 

Druhá stresová skupina byla navíc ošetřena celkovou kvasinkovou RNA (yRNA) v každé pasáži po dobu jedné hodiny před přidáním stresového média (hladovění 2).

Po přenesení do DMEM obsahujícího 10 % FCS získaly epiteliální buňky plošší morfologii než v CM a vytvořily souvislý buněčný trávník, což lze přičíst vysoké koncentraci vápníku v DMEM. 

Jinak se buňky nadále dělily normálně (obrázek 1A – viz níže). 

Naproti tomu se buněčné vrstvy ve stresovém médiu zmenšily na malé ostrůvky se sníženým růstem a počínající degenerací buněk. Během následujících dvou pasáží vykazovaly buňky inkubované se supernatantem stresovaných buněk z předchozí pasáže rostoucí CPE s oblastmi bez buněk připomínajícími plaky vyvolané viriony v buněčném trávníku a více mrtvých buněk plovoucích v supernatantu (obrázek 1B – viz níže). 

Konfluentní kultury ve stresu (obrázek 1C – viz dále) obarvené krystalovou violetí (obrázek 1D – viz dále) potvrdily zřetelný CPE. 

Pyknotické buňky s kondenzovanými jádry nebo balónky byly přítomny převážně ve skupině Starvation 1 a oblasti totální destrukce buněk nebo plaků byly pozorovány také ve skupině Starvation 1, ale převážně ve skupině Starvation 2. 

Experimenty byly prováděny ve třech biologických opakováních a dvou technických duplikátech. Všechny kultury byly kontrolovány naslepo a stresované kultury byly snadno rozpoznány podle drastických změn morfologie. 

Po třech pasážích byla RNA izolována z kontrolní skupiny 1 a dvou stresovaných buněk a supernatantů pomocí souprav pro virovou RNA nebo TRIzolu a podrobena sekvenování nové generace. Množství izolované celkové RNA bylo nejproduktivnější v kontrolní skupině 1 (tabulka 1 – viz níže) a ve všech skupinách bylo perfektní kvality (údaje nejsou uvedeny). Ostatní supernatanty byly dále použity pro analýzu extracelulárních částic. Experimenty probíhají.

Materiál a metody Buněčné kultury

Komerční lidské primární epiteliální buňky pasáže 3 byly rozmraženy a nasazeny v počtu 4 000 buněk/cm2 do baněk o ploše 75 cm2 pro expanzi při 37 °C s 5 % CO2 v definovaném epiteliálním médiu s nízkým obsahem vápníku (bez FBS) a 1x trojitým antibiotikem (Gibco) (kontrolní médium, CM). 

Při >80% konfluenci byly expanzní buňky odděleny pomocí 5 ml enzymu akutázy při 37 °C po dobu 10 minut. Akutáza byla neutralizována 10 ml CM, buňky byly centrifugovány při 400 G po dobu 5 minut, resuspendovány v 1 ml CM a živé buňky byly spočítány barvením trypanovou modří v přístroji Countess II (ThermoFisher). 

Buňky byly vyříznuty pro experiment nebo paralelní expanzní kola pro následné experimenty. Pro každý experiment byly čtyři skupiny zdravých primárních epiteliálních buněk ze stejného rozšířeného souboru v CM nasazeny v množství 4000 buněk/cm2 do 25cm2 kultivačních baněk a kultivovány do >50% konfluence. Poté bylo médium nahrazeno čtyřmi experimentálními podmínkami; pro kontrolní buňky čerstvým CM (Kontrola 1) nebo komerčním DMEM doplněným GlutaMAXem, 10% tepelně inaktivovaným FCS a 1x trojitým antibiotikem (Kontrola 2). 

Potrava byla odepřena nahrazením CM za DMEM s 1% FCS a 3x trojitými antibiotiky, což v podstatě odpovídá protokolům pro amplifikaci virionů1 (hladovění 1 a 2). Stresovaná skupina 2 byla navíc ošetřena 10 µg celkové kvasinkové RNA (yRNA) na kultivační baňku po dobu 1 hodiny a před výměnou média skupiny 1 a 2 byla důkladně promyta fosfátovým pufrem (PBS). Následně byly provedeny dvě „slepé pasáže“, při nichž bylo 50 % supernatantu hladovějících skupin 1 a 2 přeneseno do další buněčné kultury. Supernatanty byly zbaveny mrtvých buněk odstředěním při 400G po dobu 5 minut. Kontrolní skupiny dostávaly 100% čerstvé médium. 

Experimenty byly opakovány třikrát v duplikátech. Délka kultivace ve stresu definovaná v prvním biologickém opakování byla u všech experimentů konstantní. Během zátěžového období nebyla provedena žádná výměna média. 

P4: Výměna média u kontrolních a stresovaných buněk při přibližně 50 % konfluenci; kontrolní buňky kultivovány do > 80 % konfluence, stresované buňky kultivovány 5 dní po výměně média. 

P5: Změna média u kontrolních a stresovaných buněk >50 konfluence, kontrolní buňky kultivované do >80% konfluence, stresované buňky kultivované 8 dní po změně média. 

Izolace P6/RNA: výměna média pro kontrolní a stresované buňky při přibližně 50 % konfluenci; kontrolní buňky kultivovány do > 80 % konfluence, stresované buňky kultivovány 5 dní po výměně média. P6/Crystal 

fialová: změna média pro kontrolní a stresované buňky při 100% konfluenci; indukce stresu po dobu 3 dnů. Denně byl pořízen jeden reprezentativní snímek všech buněčných kultur při pokojové teplotě pomocí mikroskopu Nikon Eclipse TS100 s jasným polem, fotoaparátem Nikon 1J5, adaptérem Nikon FT1 a objektivem 4x. 

Extrakce RNA z kultur epiteliálních buněk a supernatantů.

Na konci 6. pasáže byla polovina celkové buněčné RNA izolována pomocí soupravy Promega miR-NA (Promega, Z6211), která je doporučena pro malé a dlouhé vzorky RNA, podle protokolu výrobce. Druhá polovina celkové buněčné RNA byla izolována pomocí standardního protokolu TRIzol. Celková RNA ze supernatantu buněčné kultury byla izolována pomocí běžně používané soupravy Qiagen pro virovou RNA (Qiagen, 52904) podle protokolu výrobce. 

Všechny vzorky RNA byly ošetřeny DNázou. Celková koncentrace RNA a poměry 260/280 a 260/230 byly stanoveny pomocí přístroje NanoDrop 2000 (ThermoFisher). Množství RNA bylo nejvyšší ve vzorcích kultivovaných v CM a nejnižší ve stresovaných skupinách 1 a 2, zatímco supernatanty měly velmi nízké, ale podobné množství RNA (tabulka 1). 8,3 mg vysoce kvalitní celkové RNA z kontrolní skupiny 1 a stresovaných skupin 1 a 2 bylo sekvenováno pomocí „sekvenování RNA nové generace“. 

Barvení krystalovou violetí

Při poslední pasáži byla druhá sada 25cm2 kultivačních baněk osazena 8000 buňkami/cm2 (sada 2) pro vizualizaci cytopatických účinků. Při 100% konfluenci byly tyto buňky vystaveny jednomu ze čtyř médií. Tři dny po expozici byly buňky fixovány ve 4% paraformaldehydu po dobu 30 minut při pokojové teplotě a poté obarveny 1% krystalovou violetí po dobu dalších 30 minut při pokojové teplotě a poté důkladně promyty vodou z vodovodu při pokojové teplotě. K zobrazení obarvených kultur byl použit mikroskop Nikon Eclipse TS100 s fotoaparátem Nikon 1J5, adaptérem Nikon FT1 a objektivem 4x nebo 20x.

Odkazy

[22] Ge, X. Y. et al. Izolace a charakterizace netopýřího koronaviru podobného SARS, který využívá receptor ACE2. Nature 503, 535-538, doi:10.1038/nature12711 (2013).

[23] Gurung, S., Perocheau, D., Touramanidou, L. & Baruteau, J. Cesta exozomu: od biogeneze k vychytávání a intracelulární signalizaci. Cell Commun Signal 19, 47, doi:10.1186/s12964-021-00730-1 (2021).

Ilustrace:

Obrázek 1. stres epiteliálních buněk. Reprezentativní mikroskopické snímky 4 experimentálních skupin epiteliálních buněk ve fázi 4 a 6. 

Zleva doprava: zdravé kontrolní buňky s 1x trojicí antibiotik v kontrolním médiu (CM) nebo DMEM/GlutaMAX s 10% FCS; stresované buňky s 3x trojicí antibiotik a 1% FCS v DMEM. 

Buňky na pravém panelu byly před výměnou média ošetřeny celkovou kvasinkovou RNA (yRNA) po dobu 1 hodiny. 

(A), (B) Buňky v expanzi pro účely izolace RNA. Všimněte si, že CPE se v průběhu tří pasáží stává výraznějším. (B) Horní řada: Buňky před výměnou média. (C), (D) Konfluentní buňky pro vizualizaci CPE; (C) Horní řada: konfluentní buňky před výměnou média. (D) Buněčné kultury ze 3 biologických replikátů obarvené krystalovou violetí v době sklizně. Všimněte si, že buňky v levých dvou panelech tvoří souvislý buněčný trávník, zatímco buňky v pravých dvou panelech vykazují vysoký počet plaků (šipky), což je v souladu s významnými cytopatickými účinky, které se zvyšují od 1. do 5. dne. Kultury ošetřené kvasinkovou RNA vykazují výrazně vyšší počet větších plaků. 

Řezy: zvětšení 20×; v kontrolních kulturách byly pozorovány ojedinělé pyknotické a balonkovité buňky; balonkovité buňky s prázdnou cytoplazmou jsou nejčastější za stresových podmínek. 1. Kultury byly kontrolovány naslepo 2 experimentátory denně se 100% úspěšností. Sloupce; 500 µm. Všechny kultury: n=3 v duplikátech.

Shrnuji kontrolní experimenty fáze 1 – tzv. cytopatický efekt:

 1. Účinek není – jak se tvrdí – způsoben „virem“, ale samotným experimentálním uspořádáním in vitro.
 2. Výsledky kontrol potvrzují, že tento účinek není specifický pro virus a proto nemůže a nesmí být považován za důkaz viru způsobujícího onemocnění.
 3. Stejným způsobem získáme cytopatický efekt (CPE), tedy odumírání buněk tkáně ve zkumavce, aniž bychom měli infikovaný materiál.
 4. Morfologické změny buněčné kultury jsou způsobeny otravou a hladověním.
 5. Tato buněčná kultura (např. Vero E6) je prakticky otrávena některými chemikáliemi a antibiotiky a současně s odebráním živného roztoku doslova „hladoví“. „Otrávení“ se provádí z přesvědčení, že se chceme ujistit, že za požadovaný účinek nejsou zodpovědné jiné příčiny. Živný roztok je buňkám odebrán, protože je má přimět k hladu, aby lépe vstřebávaly údajné „viry“. Bohužel právě tato dvě opatření – otravu a hladovění – je třeba považovat za příčinu následku, který je rovněž ztotožňován s nepřímým důkazem izolace, kultivace a ničivé síly viru způsobujícího onemocnění. Osudová chyba!
 6. Tento účinek může být dokonce masivně zesílen, pokud se například přidá tzv. standardizovaná kvasinková látka (RNA z kvasinek), jak to v laboratoři provedl Dr. Stefan Lanka. 
 7. Všechny výsledky kontrol potvrdily, že tzv. cytopatický účinek není způsoben virem, ale faktory, jako je například experimentální uspořádání. 
 8. Tyto kontrolní pokusy dosud nebyly provedeny ani zdokumentovány žádným virologem na světě a dodnes jsou ignorovány.
 9. Virologové nepoužívají slovo „izolace“ v pravém slova smyslu. Pod pojmem „izolace“ rozumějí vyvolání cytopatického efektu v laboratoři, který současně definují jako

a) infekci

b) důkaz o přítomnosti viru

c) důkaz jeho replikace

d) důkaz ničivé síly předpokládaného viru.

 1. Virologové tuto odumírající tkáň/buňky nazývají izolátem, který pak nabízejí na trhu za zhruba 2000 eur a lživě tvrdí, že se v něm nachází virus. Kromě toho virologové tvrdí, že z něj mohou vyrobit vakcínu. 

Videa

Diskuse ke kontrolní fázi experimentu 1 – cytopatický účinek 

–> Video v němčině [24]

–> Video v angličtině [25]

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 10. března 2022 Ode dneška se ohlížíme za několika kontrolními experimenty, které jsme provedli a které nyní zpřístupníme zdarma a všem v sérii článků na webu Corona_Fakten. Tyto kontrolní experimenty vyvracejí všechna tvrzení o existenci viru.  Co se stalo právě ve chvíli, kdy byly…

Sdílet na sociální sítě