GNM: Chov poddajných a poslušných lidí

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Poslušní lidé: Po tisíce let se vědělo, jak “vyrobit” poslušné lidi.

Vládnoucí autority už tisíce let vědí, jak záměrně traumatizovat mladé lidi a zvířata, aby byli poddajní a poslušní. Dnes je tento mechanismus poprvé všem srozumitelný díky objevu pěti přírodních biologických zákonů, který učinil Dr. Ryke Geerd Hamer v Germaniche Heilkunde.

Řecké slovo trauma znamená zranění a to jak fyzické, tak duševní. Dr. Hamer objevil a pomocí počítačové tomografie dokázal vědecky prokázat, jak trauma působí na člověka. Pomocí CT snímků lidského mozku zjistil, že v něm existují prstencové útvary různé hustoty, které nazval Hamerova ohniska, jež odpovídají různým traumatům. Při konfliktu týkajícím se ztráty teritoria je toto Hamerovo ohnisko viditelné v srdečním relé mozkové kůry. V GHK (anglicky GNM) chápeme a umíme vysvětlit okolnosti, které k takovému konfliktu vedou a z něj vyplývající fyzické, ale i psychické změny. V tomto článku se zaměřím na psychologické účinky a zvláštnosti, které provázejí použití traumatu k tomu, aby se lidé a zvířata stali poslušnými.

Pokud se podíváme do přírody, můžeme vidět, jak tento mechanismus funguje. Když mladý vlk pohlavně dospěje, vůdce smečky (alfa) na něj zaútočí co nejbrutálněji a nejneočekávaněji, aby v něm vyvolal pocit izolace. Kvůli tomuto nečekanému útoku utrpí mladý vlk konfliktní trauma ze ztráty teritoria, čímž se mu v mozku uzavřou samčí teritoriální relé. To znamená, že mladý vlk již nebude mít dominantní teritoriální chování. Nebude již chodit se zdviženým ocasem, bude močit jako vlčí samice, aniž by zvedal zadní nohu, stane se kvazihomosexuálem, bude podřízený vůdci smečky (který mu toto trauma způsobil) a bude ho obdivovat. Alfa si je nyní jistý, že tento mladý vlk nikdy nezpochybní jeho autoritu, bude mu věrný a bude za něj bojovat až do smrti. Tento mechanismus funguje úplně stejně i u lidí.

Jezdci v asijských savanách zlomili mladé koně tak, že jim při prvním náznaku odporu rozbili o hlavu džbán vodky. Bolest a pálení vodky v očích koně traumatizovaly zvíře natolik, že už nikdy nekladlo odpor a veškerou svou pozornost soustředilo pouze na jezdce.

V přírodě je absolutní prioritou přežití. Děti, které se bojí vlastních rodičů a utíkají, nepřežijí a bez svých ochránců/rodičů zemřou. Proto se strach a trauma, které dítě prožívá, často přesouvá do podvědomí. Dítě si na událost vůbec nemůže vědomě vzpomenout, místo toho se u něj projevuje výrazné chování, které vzbuzuje sympatie k původci a to po celý jeho život, jak je nastíněno ve Stockholmském syndromu.

Jádrem problému je podvod

Jennifer J. Freydová* z Psychiatrického institutu Langley Porter hovoří o potlačování vzpomínek, stavech zmatenosti a dalších kognitivních procesech, které se podílejí na opakování traumatu z dětství u dospělých.

„…jádrem problému je podvod. Podvod s důvěrou, který vyvolává konflikt mezi vnější realitou a nezbytným systémem sociální závislosti. Trauma může být samozřejmě jak podvodným traumatem, tak i život ohrožující událostí. Znásilnění je takovou událostí. Snad všechna traumata z dětství jsou takovými událostmi.“

„Teorie podvodného traumatu vysvětluje, že psychická bolest z odhalení podvodu vytváří rozvíjející se motivaci ke změně společenských dohod. Obecně platí, že pro naše přežití ani pro naši reprodukci není výhodné vracet se k další interakci s tím, kdo nás zradil. Pokud je však osoba, která nás podvedla, někým, s kým musíme pokračovat v sociální interakci, pak pro nás není výhodné na podvod normálně reagovat. Místo toho musíme podraz/podvod v podstatě ignorovat. Pokud je podvedenou osobou dítě a podvádějící je rodič, je obzvláště důležité, aby se dítě nepřestalo chovat způsobem, který podporuje náklonnost. Pro dítě by byl ústup od rodiče, na němž je závislé, ještě více život ohrožující a to jak fyzicky, tak psychicky.

Proto je právě v povaze traumatu z podvodu, že informace o zneužívání jsou blokovány psychickými mechanismy, které kontrolují náklonnost a náklonnostní chování. Není třeba předpokládat psychické vyhýbavé chování nad psychickou bolestí, místo toho má funkční význam kontrola sociálního chování.“

Krvavým rituálem známým snad v každé kultuře je mužská obřízka předkožky bez anestezie. V některých „svatých knihách“ se píše: „Bez obřízky by svět nemohl existovat“. Není tomu tak, svět by existoval dokonale, ale neexistovala by hierarchie moci, na níž jsou závislá všechna náboženství. Nejstarší doložené zmínky o mužské obřízce pocházejí od starých Egypťanů. Když zajali mužské otroky, byli tito muži okamžitě obřezáni s argumentem: „Buďte obřezáni a už se nebudete bránit“! Akt obřízky muže způsobuje záměrnou psychologickou změnu prostřednictvím traumatizujícího zákroku. Egypťané už dávno věděli, jak účinně zotročovat lidi.

Existují dvě starozákonní náboženství, kde jsou chlapci obřezáváni (traumatizováni): v prvním osmý den po narození a v druhém před pubertou. V obou případech jsou vždy „obřezáni“ náboženskou autoritou. Tento akt obřezání náboženskou postavou můžeme správněji označit jako traumatizující a stejně jako v případě mladého vlčího samce se dítě nebo mladý chlapec stanou podřízenými a poslušnými náboženství, které trauma způsobilo.

Vyzpovídal jsem mnoho příslušníků různých náboženství a každý muslim si jasně vzpomíná na svou obřízku, přesto žádný z nich není schopen mít byť jen jedinou kritickou myšlenku vůči svému náboženství. Tímto způsobem jsou muži záměrně zotročováni a stávají se tak dobrovolnými nástroji této mocenské hierarchie. Každé rozhodnutí příslušných náboženských autorit je ztotožňováno s Božím slovem a je bezvýhradně plněno. Po tisíce let se tak udržuje pyramida moci, na jejímž vrcholu se pohodlně usadila kasta kněží. Tito kněží vědí, že všechny jejich příkazy budou plnit ti, kteří jsou na samém dně pyramidy a že jejich autorita nebude nikdy zpochybněna.

Je zřejmé, že autority, které dnes vládnou světu, si jsou těchto mechanismů vědomy a bez váhání je používají. Metody traumatizace byly značně zdokonaleny, aby je bylo možné použít právě k ovládání nevědomých mas.

Existují masové psychologické jevy, které nelze vysvětlit logickým myšlením a objektivním hodnocením. Kognitivní disonance je lékařský termín používaný k popisu těchto masových jevů. Jak je možné, že lidé opakovaně volí tytéž mocenské struktury, které je vždy po desetiletí a staletí podváděly? Lidé jsou slepí a hluší k nejzjevnějším rozporům v ekonomických, lékařských a vzdělávacích organizacích. Denně opakují lži masmédií, aniž by pochybovali o jejich platnosti. Ti samí lidé útočí na ty, kteří bez pochybností dokazují, že masmédia jsou propagandistickou mašinérií.

Například katolická církev, která vždy hlásá Nový zákon, ale důsledně žije Starým zákonem a prodává tak dva protikladné a nesmiřitelné póly jako jedno a totéž náboženství. Každý cítí klam, ale málokdo ho dokáže pojmenovat.

Jak je možné, že některé režimy zmasakrovaly velké části svého obyvatelstva? Mao Ce-tung 65 milionů, Lenin 22 milionů, Stalin přibližně 20 milionů. Pol Pot chtěl nechat vyvraždit všechny Kambodžany kromě 100 000 a Che Guevara se pyšnil tím, že osobně vlastní rukou zastřelil 17 000 lidí. Těmto tragickým postavám se vzdává hold téměř na všech univerzitách po celém světě.

Ti, kdo přežili tyto masové genocidy, byli nejvěrnějšími stoupenci jejich pachatelů. Stali se horlivými stoupenci režimu a ideologie odpovědných za tyto masové vraždy a utrpení. Teprve když tato traumatizovaná generace příliš zestárla a vymřela, čímž uvolnila místo mladší generaci, která těmito cílenými traumaty netrpěla, se všechny tyto socialistické režimy rozpadly zevnitř. Vzpomínám si na mapu euroasijského kontinentu z padesátých let, na níž bylo území Sovětského svazu pojmenováno „Území pro sociální experimenty“.

S rozvojem technických možností a pochopením psychologických mechanismů u člověka se prostředky masové traumatizace zdokonalily do té míry, že je postižení obvykle ani nevnímají. Kognitivní disonance je dnes v našich životech nejvíce určujícím principem.

George Orwell ji nazval „novou řečí“. Válka je synonymem pro mír! Svoboda je nové otroctví! Nevědomost je nyní silou!

Tento společensko-politický jev lze logicky vysvětlit pouze tehdy, pokud rozumíte „nové řeči“ George Orwella nebo pokud chápete, jak naše tělo a duše fungují prostřednictvím (biologických zákonů) GHK. Bez pochopení mechanismů masové kontroly nemáme jako společnost šanci získat zpět svou svobodu.

Toto poznání bychom již neměli přenechávat elitám, které ho proti nám bez výjimky používají již tisíce let. Vědění je moc, ale to také znamená, že nevědomost je bezmoc.

Studujte GHK, dokud jste zdraví. Podělte se o tyto znalosti se všemi svými přáteli a známými. Osvoboďme se prostřednictvím poznání.

První, kdo se naučí biologickou řeč svého těla, bude studovat Germanische Heilkunde. Na videoblogu si můžete pozorně prohlédnout všechna videa, mnoho dalších bude následovat.

* Jennifer J. Freyd – Psychiatrický institut Langley Porter. Druhá výroční konference o kognitivní psychodynamice od Psychiatrického institutu Langley Porter, University of California San Francisco. (Langley = sídlo CIA)

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Poslušní lidé: Po tisíce let se vědělo, jak “vyrobit” poslušné lidi. Vládnoucí autority už tisíce let vědí, jak záměrně traumatizovat mladé lidi a zvířata, aby byli poddajní a poslušní. Dnes je tento mechanismus poprvé všem srozumitelný díky objevu pěti přírodních biologických zákonů, který učinil Dr. Ryke…

Sdílet na sociální sítě