Corona_Fakten: Jak rozpoznat vědecky „nedostatečné“ publikace a falešné obrázky virů?

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil:Vladimír Bartoš

18. srpna 2020

V tomto podcastu chci dát svým posluchačům možnost vyvrátit publikace, které tvrdí, že byl objeven nový virus. Nebo které představují ilustraci virů, které jsou údajně novým virem. 

S trochou školení by měl být každý schopen tyto vědecké studie přečíst a pochopit sám. Každý může na základě několika málo znaků snadno zjistit, zda může být předložený obrázek viru pravý, tj. zda mu třeba nechybí důležité znaky nebo se jen zdá „divný“. Abyste mohli v budoucnu rychleji posoudit, zda se skutečně jedná o práci, která splňuje potřebná a povinná kritéria pro vědeckou práci, vysvětlím vám zde několik skutečností, které vaši snahu podpoří.

Žádný z EM snímků (elektronový mikroskop) SARS-CoV-2 nezobrazuje virus v čisté kultuře, což samo o sobě svědčí o nerespektování prvního Kochova postulátu. Veškeré publikace o viru spalniček rovněž neuvádějí žádný vědecký důkaz o tom, že virus způsobuje onemocnění. (Část 1 | Část 2). Totéž platí pro SARS-CoV-1 (2003). Virologie na sebe z dobrých důvodů zanevřela v roce 1951, kdy ještě prováděla nezbytné kontrolní pokusy, které se dnes již neprovádějí. Proč ne, ach ano, podle odborníka profesora Podbielského by to bylo příliš drahé, a to i přesto, že farmaceutický průmysl má miliardové obraty, ale komu to říkám…?

V celé vědecké literatuře neexistuje jediná publikace, která by tvrdila, že je splněn i první Kochův postulát pro viry v medicíně. Jinými slovy, v nichž je prokázáno, že viry způsobující určité nemoci byly pozorovány a izolovány u lidí. Přesto to odpovědné orgány a virologové veřejnosti tvrdí. Některé příklady najdete v mých článcích.

 1. Soudní záznamy to potvrzují: Existence viru spalniček nebyla vědecky prokázána
 2. Všichni přední vědci to potvrzují: COVID-19 neexistuje
 3. Corona_Facts & Samuel Eckert vyvracejí zprávu Correctivu o procesu se spalničkami
 4. Dotazy občanů (část 1): RKI otevřeně přiznává svou bezradnost.

Jen vám připomenu, jaké byly čtyři Kochovy postuláty?

 1. Tvrzený patogen (virus) musí být nalezen a izolován (vyčleněn) u „nemocného“ jedince. 
 2. Tento izolovaný patogen pak musí být možné pěstovat nebo reprodukovat v čisté formě.
 3. Patogen, který byl nyní vypěstován a namnožen, musí u „zdravého“ jedince vyvolat přesně stejné příznaky onemocnění, jaké byly pozorovány u „nemocného“ jedince. 
 4. Patogen je zjištěn a klasifikován jako patogen pouze tehdy, pokud byl znovu zjištěn u jedince, který se jím „nově nakazil“, a to v souladu s 1. postulátem. Oba „patogeny“ musí být totožné.

Izolace virů

Při izolaci virů musí být [tvrzené] viry odděleny od buněk, tělních tekutin nebo buněčných kultur a zbaveny všech kontaminantů. Jedná se o první krok izolace viru, který je velmi jednoduchý ze dvou důvodů.

 1. Viry mají na rozdíl od živých buněk vždy stejnou velikost a tvar v závislosti na druhu. Lze je snadno oddělit od ostatních buněčných složek na základě jejich hustoty a/nebo sedimentačních vlastností, a tak je bezpečně izolovat.
 2. Již dlouho jsou k dispozici vhodné kapaliny, například ze silikonových kuliček, které nevyvíjejí osmotické síly a ponechávají částice viru v izolaci neporušené.

Při zobrazování se izolované viry fotografují v elektronovém mikroskopu a musí pak vypadat přesně jako částice pozorované v buňkách, tělních tekutinách nebo buněčných kulturách. Často se totiž objevují částice, které se virům do jisté míry podobají, ale jsou jiné povahy.

Dále je třeba oddělit bílkoviny viru, které tvoří obal a obklopují genetickou látku, podle jejich velikosti v elektrickém poli a vyfotografovat je. Totéž platí pro genetickou látku virů, která se skládá z RNA nebo DNA, bílkoviny jsou oddělené, a lze je tedy fotografovat.

Pokud jsou tyto první tři kroky zdokumentovány a zkoumaný virus se skutečně liší od ostatních známých virů složením svých komponent a genetickou podstatou, lze hovořit o novém viru.

Otázka: Podle toho vůbec nezáleží na tom, odkud byl virus izolován, zda z tělních tekutin, buněčných kultur, plazmy nebo séra. Takže z izolovaného viru, který byl zbaven všech nečistot, nelze zjistit, odkud pochází?

Odpověď: Správně.

Dobré shrnutí, které ukazuje, jak snadné je rozpoznat, že neexistuje žádný izolovaný virus a že ostatní postuláty nejsou splněny, lze vidět ve videu „Dr. Stefan Lanka: Disease-causing viruses and pandemics are scientific fraud“ [Záložní video].

Jak se však postupuje v případě tvrzených RNA virů?

Pro konstrukci, ano, slyšíte správně, konstrukci, umělý model virového genomu, se používají pouze molekuly buněčné RNA ze supernatantu buněčných kultur. K izolaci virové struktury a z ní virového genomu nedochází. Genom viru SARS-CoV-2, který je dlouhý přibližně 30 000 nukleotidů, je sestaven z nukleotidových fragmentů o maximální délce 150 nukleotidů.

To znamená, že jsou „izolovány“ velmi krátké sekvence, které samy o sobě neumožňují vyvozovat žádné závěry, stejně jako kdybychom v ruce drželi několik drobků z celého koláče. Tyto velmi krátké sekvence (drobky 😊) se pouze zarovnají se sekvencí genomu SARS-CoV-1 například z roku 2003 a v počítači se mentálně spojí nebo spočítají tak, aby vytvořily kompletní „nové“ genetické vlákno (genom). 

Pokud však počet krátkých sekvencí, které jsou k dispozici, nestačí k sestavení genomu, jsou tyto chybějící sekvence generovány biochemicky nebo dokonce vymyšleny.

Nikomu se dosud nepodařilo izolovat kompletní nukleovou kyselinu údajného viru SARS-CoV-2 jako celek, natož ji zviditelnit. To vše jsou pouze počítačem vytvořené modely. 

Za těchto okolností musí být každému jasné, že nikdo nemohl tímto způsobem prokázat existenci nového – nebo, jak se také tvrdí, „infekčního“ – patogenu. 

Protože dotyční bohužel trpí nutkavým přesvědčením, že viry musí existovat, protože „převládající názor v biologii/lékařství“ nedokáže nabídnout žádné alternativní vysvětlení jevů připisovaných virům, nevšímají si svého krajně nevědeckého jednání a s ním spojeného klamání sebe i ostatních.

Ve skutečnosti by se dalo očekávat, že každý normální vědec bude schopen provést izolaci ve své vlastní laboratoři opět na základě publikace o detekci viru. V publikacích o detekci viru příušnic nebo spalniček se dokonce neuvádí ani postup izolace nebo charakterizace viru. V případě viru spalniček se specifikace velikosti pohybují od 120 do 1000 nanometrů. Zdá se, že ani zde nepanuje shoda. 

Ti, kteří ovládají angličtinu, mohou přímo poznat, že „genom viru“ (kompletní genom) byl zkonstruován pouze v myšlenkách v této publikaci, na níž se RKI významně podílel: „Complete Genome Sequence of a Wild-Type Measles Virus Isolated during the Spring 2013 Epidemic in Germany“, k nalezení na adrese: RKI

Komentář k fotografiím virů, o kterých se tvrdí, že byly izolovány

Když obrázek nic nevypovídá o jeho existenci a lze jej interpretovat pouze jako nevědecký nebo dokonce jako pokus o podvod.

Pokud neexistuje vědecká publikace, která by alespoň uváděla a popisovala, že byl virus pozorován a jak a odkud byl izolován. Tyto publikace pro viry, na které se medicína odvolává, neexistují, a proto je nelze citovat.

– Když jsou fotografie barevné. To je důkazem, že na tom pracovali designéři, protože fotografie z elektronového mikroskopu jsou vždy černobílé.

– Například obrázky takzvaných virů HIV, spalniček a neštovic jasně ukazují, jak už uvádějí samotné popisky, že jde o buňky, ve kterých se mají viry nacházet. Nic tedy nebylo izolováno.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/Aufnahmen/EM_Tab_Masern.html

Publikace Luc Montagnier – https://www.researchgate.net/publication/8335711_Isolation_of_a_T-lymphotropic_retrovirus_from_a_patient_at_risk_for_acquired_immune_deficiency_syndrome_AIDS

Například v publikacích o příušnicích a spalničkách jsou pouze zmínky o pokusech s přenosem na opicích (1934), o kultivaci a izolaci virů na násadových vejcích (1945) a buněčných kulturách (1954 a 1955), ale žádné citace o izolaci virů. Zatímco v publikacích z let 1945, 1954 a 1955 není uveden a zdokumentován ani jeden krok izolace a charakterizace.

– Fotografie izolovaně vypadajících poliovirů jsou umělé částice vytvořené nasátím uměle vyrobené hmoty přes velmi jemný filtr do vakua a jejich nedostatek strukturních rysů je patrný při srovnání s tzv. polioviry nalezenými v buňkách. Záměrné klamání je zde obzvláště zřejmé. Je třeba poznamenat, že biochemická charakteristika těchto virů, o nichž se tvrdí, že byly izolovány, není nikde publikována.

Na fotografii s viry hepatitidy B nejsou vidět izolované struktury, ale aglutinát. Aglutinátem má vědec na mysli shlukování bílkovin z krve, které je typické například pro koagulační procesy. Obvykle se vytvářejí kulaté a v závislosti na stavu vzorku krve i krystalické struktury.

Zkuste vyhledat a najít publikaci, která ukazuje izolovaný záchyt hepatitidy B prokázaný v čisté kultuře! 

Závěrem je třeba říci, že tyto fotografie jsou záměrným pokusem o oklamání příslušných úřadů, výzkumníků a lékařských odborníků, když tvrdí, že tyto struktury jsou viry, navíc izolované viry. Do jaké míry se na tomto podvodu podílejí novináři a autoři učebnic úmyslně nebo jen z hrubé nedbalosti, nevím. Každý, kdo se pustí do výzkumu, nevyhnutelně velmi rychle narazí na odpovídající tvrzení a náznaky v lékařské literatuře, že Kochův 1. postulát nemůže být v případě virů naplněn (např. Großgebauer: Eine kurze Geschichte der Mikroben, 1997, Verlag für angewandte Wissenschaft). To nemohlo uniknout pozornosti nikoho, kdo je zodpovědný za kontrolu.

Výňatky z učebnic, které opakovaně uvádějí lékařské ústavy, například Porstmann, Collier & John, Fields a další, neodpovídají na otázku o důkazu viru:

Učebnice není vědeckým dílem, ale slouží mimo jiné k vyhledávání odkazů na vědecké práce, na jejichž výsledky se učebnice odvolává.

V těchto učebnicích chybí odkazy na vědecké publikace o izolaci a charakterizaci uvedených virů.

Ty „viry“ (slovo virus je použito nesprávně), které existují a byly prokázány, o jejichž izolaci a charakterizaci existují vědecké publikace, např. viry bakterií (tzv. fágy) a „virus“ Ectocarpus siliculosus, který izoloval a publikoval Stefan Lanka, nejsou skutečně nikde prezentovány jako původci onemocnění.

Je zřejmé, že k dalšímu udržení dogmatu o přenosnosti nemocí mikroby, které na politickou objednávku – pomocí vědeckého podvodu – vytvořil v roce 1882 Robert Koch, bylo třeba vymyslet viry. Ukázalo se, že bakterie mohou produkovat nebezpečné toxiny pouze v mrtvolách, tj. za nepřítomnosti kyslíku. Proto bylo nutné postulovat ve světelném mikroskopu neviditelné patogeny, které v živém organismu rovněž produkují toxiny: A virus znamená jed. Ty však dosud nebyly prokázány. 

Další informace naleznete mimo jiné v brožuře:

Stefan Lanka – Impulsní lety

To, že nějaká publikace uvádí, že virus byl izolován, není v žádném případě pravda. Pokud si přečtete publikace, je jasné, že slovo izolace je virology zneužíváno a nemá nic společného se skutečnou izolací.

Virologové nepozorovaně zabíjejí tkáně v laboratoři

Virologové nepoužívají slovo „izolace“ ve smyslu slova izolace a jsou podezřele nervózní, když se jich na to někdo zeptá. „Izolací“ rozumějí vytvoření účinku v laboratoři, který současně popisují jako

a) infekci.

b) důkaz přítomnosti viru.

c) Důkaz jeho rozmnožení.

d) Důkaz ničivé síly předpokládaného viru.

Ve skutečnosti zabíjejí tkáně a buňky v laboratoři nepozorovaně a nevědomky – vyhladověním a otravou.

Vysvětlení, proč tvrdíte, že izolace B, C a D jsou potvrzeny současně, je „cytopatický efekt“. (Viz znalecký posudek č. 3)

Tento výsledek mnoha násilných a šílených kroků je interpretován jako hlavní důkaz „přítomnosti, izolace, množení atd. domnělého viru. Dotyční pak tvrdí, že se jim podařilo virus vypěstovat.

Další informace naleznete zde:

Dr. Stefan Lanka – The Root 

V procesu týkajícím se spalniček předložil Lanka znalecký posudek (znalecký posudek č. 3), v němž laboratoř potvrdila, že tento účinek byl způsoben chemickými látkami/antibiotiky, a nikoli údajným virem. 

Také v publikaci Bech, V. & von Magnus, P. (1958) Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 42(1):75-85 je popsáno, že cytopatický efekt není specifický pro spalničky, ale je způsoben jinými faktory.

Proto se v publikaci na str. 80 uvádí:

„cytopatické změny podobné těm, které způsobuje virus spalniček, lze pozorovat i v neinokulovaných kulturách tkáně opičích ledvin (obr. 4-5). Tyto změny jsou pravděpodobně způsobeny virům podobnými agens, tzv. ‚pěnivými agens‘, které se zřejmě často vyskytují v ledvinových buňkách zdánlivě zdravých opic.“

Tato věta je pozoruhodná, protože poukazuje na nespecifičnost samotných patologických změn, které sloužily jako výchozí bod pro vizuální důkaz infekce v první publikaci Enderse a Peeblese.

Přidání antibiotik také vede k tvorbě exozomů v odumírající tkáni. Je známo, že právě tento útvar nelze odlišit od virů.

Dalším aspektem, který bych rád zmínil, je, že ve vědě je známo, že přidání antibiotik vede k tvorbě exozomů (sekvencí RNA), které předtím nebyly přítomny. (Wikipedia 06.08.2020).

Edit I. Buzás, Robert Horvath, Károly Vékey, László Drahos, Sára Tóth: Antibiotiky indukované uvolňování malých extracelulárních vezikul (exozomů) s povrchově asociovanou DNA. In: Scientific Reports. Roč. 7, č. 1, 15. srpna 2017, ISSN 2045-2322, s. 8202, doi:10.1038/s41598-017-08392-1 (nature.com [přístup 31. března 2019]).

Podle vědců nelze exozomy odlišit od údajných virů. Už jen tato skutečnost nutí k provádění negativních kontrol, na což se dodnes při všech studiích virů kupodivu zapomíná nebo se záměrně ignoruje. Virologie se vzdala již v roce 1951, kdy se ještě prováděly nezbytné kontrolní pokusy. K tomu doporučuji:

Prof. Karlheinz Lüdtke, Max Planck Institute for the History of Science, Early History of Virology, Special Paper 125, 89 stran, 1999. i. K. (A 2) Preprint 1999.

Toto čtení je tak důležité, protože ukazuje, jak důležité jsou kontrolní experimenty, abychom poznali, že jsme se mýlili. Ukazuje, že v roce 1953 bylo každému virologovi a vědecké komunitě jasné a známé, že všechny složky, které byly dříve interpretovány jako složky virů, se na základě kontrolních experimentů ukázaly být složkami mrtvých tkání a buněk. 

Proto je tak důležité trvat na tom, že v předkládaných publikacích chybí kontrolní experimenty.

Obsahuje publikace nezbytné kontrolní pokusy, které byly kodifikovány DFG v roce 1998?

Od roku 1998 jsou pravidla pro vědeckou práci kodifikována DFG. RKI musí tato pravidla dodržovat!

V Německu jsou od roku 1998 všichni vědci a instituce, kteří dostávají státní prostředky na výzkum, povinni se při své práci a vypracovávání odborných zpráv řídit tímto důmyslným, logickým a jednoduchým souborem pravidel. 

Ústředním prvkem každé nové metody zaváděné za účelem získání vědeckých poznatků je následující: 

„Kontrolní experimenty se stejně úplným zveřejněním experimentálního uspořádání jsou ústřední součástí vědecké metodologie, která ověřuje použité metody a vylučuje zavádějící faktory.“ 

„Publikace bez zdokumentovaného provedení kontrolních experimentů nesmí být vydávány za vědecké.“

Jediným základem celé virologie od roku 1953 byla domněnka, kterou v roce 1954 publikoval profesor Enders, že odumírání buněk v činidle může být důkazem působení virů nebo neznámých faktorů. Teprve Nobelova cena na konci roku 1954 proměnila tyto sebevyvracející spekulace ve vědecký fakt: „Když buňky umírají, jsou to viry. Protože neprováděl žádné kontrolní pokusy, Enders a všichni jeho následovníci si dodnes nevšimli, že příčinou smrti buněk ve zkumavce je hladovění a otrava, a nikoli podezřelé viry. 

Tuto skutečnost jsem mimo jiné uvedl ve svých dvou důležitých článcích. 

 1. Soudní záznamy to potvrzují: Existence viru spalniček není vědecky prokázána
 2. Corona_Facts & Samuel Eckert vyvracejí Correctiv o procesu se spalničkami

Vědecká pravidla a pokyny 

Pravidla a předpisy se shodují v tom, že vědecká práce je založena na základních principech, které jsou stejné ve všech zemích a ve všech vědních oborech. Správná vědecká praxe vyžaduje (seznam není vyčerpávající)

A. pracovat „lege artis“. Šetření se provádí v souladu s nejnovějším výzkumem, což vyžaduje znalost a využití aktuální literatury, použití vhodných metod a nejnovějších poznatků. 

B. Poctivost. Úkolem vědce je důsledně kontrolovat a zpochybňovat výsledky, včetně prezentace zjištění ostatních, která zpochybňují výsledky a hypotézy. Kontrolní pokusy se stejně úplným zveřejněním experimentálního uspořádání jsou ústřední součástí vyjádření Dr. Stefana Lanky ke znaleckému posudku Prof. Dr. Dr. Podbielského ze dne 17. 11. 2014 v procesu Dr. Bardens/Dr. Lanka, Zemský soud Ravensburg, sp. zn. 4 O 346/13; vypracováno dne 2. 2. 2015 4 z 58 vědecké metodiky, aby bylo možné ověřit použité metody a vyloučit rušivé faktory. 

C. Zajištění kvality jako důležitý rys vědecké poctivosti. Při publikování výsledků je třeba přesně popsat metody, pracovní kroky a výsledky, přičemž je třeba jasně rozlišovat mezi reprodukcí výsledků a jejich interpretací. Zjištění, která vyvracejí vlastní hypotézy, a zjištění a myšlenky jiných vědců je třeba uvádět a příslušné publikace jiných autorů a konkurentů je třeba náležitě citovat.

Vědecké pochybení vyplývá z porušení těchto tří a dalších kritérií, jakož i ze zkreslování informací zamlčováním relevantních důkazů, zdrojů a textů o nežádoucích výsledcích bez zveřejnění. Spoluzodpovědnost za vědecké pochybení vzniká na základě společného vědomí o falšování jinými osobami, účasti na pochybení jiných osob, spoluautorství publikací obsahujících falšování, hrubého zanedbání povinností dohledu a dalších, s právními důsledky, zejména u trestných činů proti životu a ublížení na zdraví. 

Co to znamená?

Pokud nejsou k dispozici potřebné kontrolní experimenty, nelze a ani nelze publikaci označit za vědeckou. Právě toto pochybení vedlo k chybnému vývoji ve virologii a posílilo ho. Procesy při odumírání tkání a buněk v činidle byly mimo jiné nesprávně interpretovány jako přítomnost virů a tato chyba nebyla zaznamenána. Kdyby odpovědné osoby provedly potřebné kontrolní experimenty, okamžitě by si toho všimly. Dobrou analýzu tohoto problému najdete zde:

Prof. Harald Walach – Co je to „vědecký fakt“? Malá případová studie: „spalničková studie“.

Kruté pokusy na zvířatech vedou v lepším případě k „podobným“ symptomům!

Běžnou praxí virologů je snaha doslova vnutit příznaky.  K tomuto účelu používají ty nejkrutější pokusy na zvířatech. Počínaje Louisem Pasteurem, který podnikal nechutné krutosti na zvířatech, aby dokázal, že nákaza neexistuje, což bylo mnohokrát vyvráceno. Ale i dnes se k tvrzení o nakažlivosti vždy používají podivné pokusy na zvířatech. Ať už s pomocí kuřecích embryí, nebo nejkrutějšího týrání opic. 

V prvním případě je látka vstříknuta přímo do vajíčka, což samo o sobě vede buď k příznakům, nebo dokonce ke smrti. Nezdá se to být nijak zvlášť překvapivé, protože když do kuřecího embrya vstříknete cizorodé látky, nemusíte být jasnovidec, abyste předvídali negativní účinek. Stejně dobře by se dala použít jakákoli tekutina, vedlo by to ke stejnému výsledku. Jak jsme se však již dozvěděli, důležité kontrolní experimenty nejsou vítány…

A co opice? Jsou znehybněni a zároveň jim jsou podána anestetika. Poté se jim do plic nosem a ústy zavedou hadičky. Nejenže je to naprosto neetické, ale lék způsobuje příznaky, za které je obviňován imaginární virus. Ale to dobrým pánům nevadí, vždyť prostředky na výzkum musí plynout dál.

Mimochodem, zde byl proveden pokus o prokázání nakažlivosti SARS Cov 1 – a opice nevykazovaly typické, očekávané příznaky, jako je kašel, ale pouze vedlejší účinek anestetika. I zde je to jasné jako facka – chybí kontrolní experiment: Jinými slovy, jak se chovají opice, které jsou pouze anestezovány a fixovány, ale nejsou vystaveny tzv. viru, nýbrž jiné látce?

Tato údajná prokázaná infekčnost viru nyní otevírá farmaceutickým společnostem možnost vyvinout vakcínu, která by chránila populaci před tímto smrtícím virem.

1. izolace, kultivace a identifikace viru chřipky A

2. Rotterdamský experiment s opicemi (SARS) Číslo 32, květen 2020 Express Newspaper (str. 66 – 69)

Shrňme si nyní základní otázky, na které musí vědecká publikace odhalující virus odpovědět:

 1. Byly dodrženy všechny Kochovy postuláty?
 2. Byl proveden alignment, jehož výsledkem je pouze konstrukt, tj. model viru?
 3. Byly provedeny nezbytné kontrolní pokusy, aby bylo mimo jiné možné vyloučit, že příčina odumření tkáně nespočívá v samotném uspořádání pokusu?
 4. Byla dodržena všechna kritéria stanovená Německou výzkumnou nadací?
 5. Zobrazují snímky viru skutečně struktury, které jsou přítomny v izolované podobě, a především, je k dispozici vědecká studie o snímku viru, ve které byla řádně splněna ostatní zde uvedená kritéria?
 6. Samotný obrázek viru bez splnění 3. Kochova postulátu nelze považovat za patogenní.
 7. Jsou to kruté pokusy na zvířatech, které vedou v „nejlepším“ případě k „podobným“ příznakům a v žádném případě ne k deklarovanému viru způsobujícímu onemocnění?

Pokusíme-li se nyní odpovědět na tyto otázky v případě takzvaného viru SARS COV 2, nesplníme již první Kochův postulát: Neexistuje jediná publikace, v níž by bylo popsáno, že lze izolovat celý a neporušený virus, který má být zároveň infekční. 

Hans Tolzin nabídl za důkaz existence viru peněžitou odměnu 100 000 eur – o tu se zatím nikdo nepřihlásil, ani profesor Drosten. Mám podezření, že se mu nelíbí vědecká kritéria.

Miliardy za smrtící pokusy na zvířatech a miliardy lidských obětí byly a stále jsou důsledkem historického podvodu Roberta Kocha a všech, kteří se úmyslně a z nedbalosti podílejí na očkování a podporují ho. Včetně těch, kteří to mysleli dobře.

Malá poznámka na okraj!

Znovu opakuji, že Robert Koch a jeho spolupracovníci, profesor Rush, profesor Max von Pettenkofer, profesor Virchow a další prokázali na základě experimentů a dodržování Henle-Kochových postulátů, že žádná nemoc, natož stejná nemoc, nemůže být nikdy experimentálně vyvolána přenosem bakterií, domnělého contagium vivum. A tak Robert Koch zrušil 3. postulát svého učitele, německého anatoma Jakoba Henleho, takže k prokázání tvrzení o vzniku nemoci, tj. o infekčnosti bakterie, stačilo k potvrzení infekčnosti pouze vyvolání „podobného příznaku“ v pokusech na zvířatech (k tomu Großgebauer: Eine kurze Geschichte der Mikroben).

Není tedy divu, že profesor Alfred Fischer ve své knize „Přednášky o bakteriích“ (1897!) souhrnně píše: „To, že k zavlečení bakterií, stejně jako u všech infekčních nemocí, je třeba přidat ještě neznámou individuální predispozici, je zřejmé.“

Závěrem je třeba říci, že šablony publikací o existenci a charakterizaci virů, které pocházejí z období před rokem 1970, je třeba považovat za podvodné, protože teprve v sedmdesátých letech biochemie vyvinula techniky, které umožňují zvládnout důkaz existence virů, izolaci virů a následnou charakterizaci proteinů a nukleových kyselin.

To ví každý vědec, každý lékař a každý člověk, který se tímto tématem vážně zabývá.

To ví i Světová zdravotnická organizace (WHO), která správně odpověděla na žádost o důkaz o výskytu virů pravých neštovic:

V roce 1971, kdy WHO schválila kritéria pro průkaz virů pravých neštovic, nebyly biochemické metody detekce ještě vyspělé. Byla dohodnuta biologická kritéria: POX MORFOLOGIE, CHORIOALLANTOICKÁ MEMBRÁNA VYVÍJEJÍCÍHO SE KUŘECÍHO EMBRYA!

To neznamená nic jiného než skvrnitost, puchýře a odumření zmíněné membrány, což je ztotožňováno s existencí viru neštovic A jako příznak neštovic při pokusech na zvířatech! Zmíněná blána je nejsvrchnější třívrstvý obal inkubovaného slepičího vejce, který je připojen ke skořápce a slouží zárodku mimo jiné jako dýchací orgán.

Další komentář zde není nutný.

Miliardy za smrtící pokusy na zvířatech a miliardy lidských obětí byly a stále jsou důsledkem podvodu Roberta Kocha a všech, kteří se úmyslně a z nedbalosti podílejí na očkování a podporují ho. Včetně těch, kteří to mysleli dobře.

Zdroj: Stefan Lanka – Očkovací lety

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil:Vladimír Bartoš 18. srpna 2020 V tomto podcastu chci dát svým posluchačům možnost vyvrátit publikace, které tvrdí, že byl objeven nový virus. Nebo které představují ilustraci virů, které jsou údajně novým virem.  S trochou školení by měl být každý schopen tyto vědecké studie přečíst a pochopit sám.…

Sdílet na sociální sítě