Amandha D. Vollmer: Dr. Stefan Lanka diskutuje o falešné teorii o zárodcích a podvodnících, kteří ji vytvořili

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Goethe píše ve Faustovi varování, jak jeden lékař zabije tisíce lidí „pekelným latwergenem“, což byl sirup ze rtuti. Píše: „Zde byl lék: pacienti umírali. Nikdo se neptal: kdo se uzdravil? Nikdo se neptal: je ta teorie správná? Existuje vůbec virus? Tak jsme se potulovali s našimi pekelnými pilulkami, mezi údolími a kopci, horší než samotný mor jsme byli, otrávil jsem jich tisíce, to je zcela jasné.“

Hlavním přesvědčením bylo, že nemoc pochází z nerovnováhy tekutin nebo šťáv v těle a že to vyvolává toxicitu. Že když se tělu podá malé množství jedu, vytvoří si protilátku proti tomuto jedu. Při pomalém zvyšování těchto dávek by se tělo proti jedu vycvičilo. Podobně jako když člověk pije alkohol a vytváří si na něj toleranci. Tento lékařský omyl pochází z učení o šťávách včetně této falešné představy o imunitním systému. 

Z myšlenky proti-jedu se tak stává myšlenka proti-tělu. Rasputin a Napoleon s touto vírou užívali malá množství jedů, aby, kdyby byli otráveni, byli chráněni. V 19. století totéž aplikovali na toxiny nemocí. Miasmus, démon nemoci, se člověka zmocní a démon se v něm může rozmnožovat a přeskočit na další. Tímto procesem vznikají toxiny. 

Tehdy bylo vypozorováno, že bakterie produkují toxiny, avšak pouze v mrtvém těle, v mrtvé tkáni. Tyto bakterie v aerobních nebo kyslíkových podmínkách mají funkční metabolismus, kdy produkují vitaminy, a v anaerobní situaci vytvářejí toxiny pro vlastní zachování, nebo v případě kandidy (druh kvasinek, pozn. překl.) změní svůj tvar a metabolickou funkci, aby se přizpůsobily svému okolí, a začnou produkovat alkohol. Po návratu kyslíku se změní zpět. Je tedy nanejvýš zřejmé, že bakterie nemohou být příčinou onemocnění, protože při nedostatku kyslíku pouze vytvářejí toxiny. 

Profesor Henle formuloval první postuláty o tom, co tvoří nemoc. Ty byly později vyvráceny, protože bylo pozorováno, že bakterie mění svůj tvar a metabolismus v závislosti na prostředí a nevedou k infekci ve zdravé tkáni. Skutečnost je taková, že bakterie spolupracují jako společenství s neustálou výměnou informací. V izolaci rychle hynou. Jakmile některé bakterie vyjmete z jejich většího společenství a budete je studovat, budou vaše zjištění nepřesná, protože se budou chovat zcela jinak než ve svém celkovém a přirozeném prostředí. Takže jejich typizace tímto způsobem je vědecky nesprávná. To je jen jeden z mnoha problémů. Stále nemohou najít bakterii tuberkulózy, to, o čem se domnívají, že nacházejí, jsou proteiny, které odpovídají jejich buněčným liniím smíchaným s krevními produkty, ale žádná taková bakterie neexistuje.

A tak tu najednou o několik let později máme Roberta Kocha, který přejímá stejné postuláty. Koch dokázal přizpůsobit fotografii mikroskopu. Tím se docela proslavil. Došlo tedy k určitému druhu hypnózy, kdy nyní byly tyto postuláty prostě přijaty bez jakýchkoli otázek, protože se věřilo všemu, co tento muž řekl. On jen fotografoval bakterie, které se daly najít všude. Koch porušil 3. Henleho postulát, který říkal, že bakterie musí způsobovat stejnou nemoc. Byl zde spáchán vědecký podvod, tento podvod živil lži o AIDS, očkování, chřipce atd. vše z toho vyplývá. Změnil ho tak, že bakterie musí způsobit PODOBNOU nemoc, nikoli STEJNOU nemoc. Takže nyní zabíjí myši toxiny ze zkaženého jídla. Vyrobené toxiny jsou to, co může zabíjet, ne samotná bakterie. Myš, kterou zabije, má otok varlat, on část této hmoty odstraní a vstříkne ji do kůže žáby. Žába umírá a on nazývá tuto kůži antraxem. Robert Koch, další vědecký podvodník, stejně jako Jenner a Pasteur. Tak se to dělá dodnes.

Stejně tak Koch vzal z průmyslu barviva na barvení bakterií, okyselovali tkáň, aby ji obarvili. Všimli si, že barvení bakterie zabíjí, dělá v nich díry, bakterie pak umírají. Tak začala vznikat antibiotika, která používaly firmy BASF, Bayer, IG Farben, Merck a další. Farmaceutický průmysl byl tedy vymyšlen z průmyslu barviv na základě hypotézy o falešné infekci. Američané okopírovali Němce v domnění, že mají větší znalosti, a to díky svým zkušenostem s procesem Haber Bosch, což je odebírání dusíku ze vzduchu. Proč tedy německá vláda zaměstnala Roberta Kocha, když ten už z Berlína uprchl poté, co zabil tisíce lidí svým „zázračným lékem“, tuberkulinem proti tuberkulóze? Otto von Bismarck ho povolal zpět, protože potřeboval záminku proti Britům, kteří se nezákonně zmocnili Suezského průplavu. Británie nyní měla politické a vojenské výhody, protože už nemusela plout kolem Afriky, mohla proplout Indií a cestovat klidným Středomořím a přivážet s sebou potraviny a koření. Německo proto chtělo vznést obvinění, že z Indie přivážejí neštovice, sněť slezinnou a černý mor. Proto se uvažovalo o karanténě, přístavy pro ně byly uzavřeny a dokonce se po nich střílelo. Robertu Kochovi bylo nabídnuto 100 000 marek, aby vytvořil argument, že lidé tyto nemoci přivážejí.

Jak tedy vznikla myšlenka viru? Kochovým francouzským protějškem byl vědecký podvodník Louis Pasteur. V roce 1870 byli Francouzi ve válce s Německem. Mrtví byli později prohlášeni za následek epidemie neštovic. Němci tvrdili, že pochází z Francie, a Francouzi tvrdili, že pochází z Německa. Pasteur, který od Bechampa věděl, co bakterie umí a co ne, tyto poznatky popřel, aby vyšel vstříc vatikánské církvi a tvrdil, že objevil prapůvodní stvoření, i když později svůj postoj změnil.

Řekl to proto, aby se stal zaměstnancem státu. Myšlenky šíření nemocí a pandemií byly politicky využity k potlačení převratů, ke zvládnutí hladomorů apod. a Pasteur stál u zrodu obviňování zárodků (mikroorganismů, pozn. překl.) z příčin nemocí.

Raný Vatikán chtěl vyvolat strach z nemocí pro své vlastní cíle a tvrdil, že nemoc pochází od démona nemoci a je trestem od Boha, podobně jako to používali Řekové. To vše pro agendu kontroly.

Proto byl Pasteur pověřen, aby našel způsob, jak zabránit Angličanům v cestě přes Středozemní moře a přišel s nápadem nového patogenu, který vytváří nemoci a nazval ho jedem, latinsky virus. To byla ta myšlenka a řekl, že je 1000krát menší než bakterie, a řekl, že používají tak husté filtry, že bakterie nemohou projít. Takže protlačil tekutinu, jed z mrtvého zvířete, přes tento filtr, vstříkl ji do mozku psa, který je vertikálně přivázaný ke sloupu, tekutina mu vytéká z uší, pes se zmítá v křečích, štěká, má pěnu u tlamy a pak zemře. Nazval to vzteklinou. Tohle udělal Pasteur. Tvrdil také, že má protilátku proti viru, aby prosadil koncept vakcíny.

Tato agenda byla propagována především ve Francii. Němci měli svá antibiotika a chemoterapii. Pasteur se ve všech svých počinech dopouštěl podvodů. Byl alespoň natolik lidský, že všechny své podvody dokumentoval v denících, které byly paralelou k jeho laboratorním knihám. Nařídil, aby jeho rodina tyto knihy nikdy nevydala. Jeho rodina na tom samozřejmě velmi zbohatla. Když však zemřel jeho vnuk, byly tyto deníky v roce 1993 vydány profesoru Geraldu Geisonovi a Princetonské univerzitě.

Geison je přeložil a odhalil obrovský podvod, kterého se Louis Pasteur na lidstvu dopustil. Jednalo se o po staletí udržovaný model nemoci, který byl ve skutečnosti modelem války. Nebyl to model přírody, který je vždy modelem symbiózy. (zvýraznění od překl.) Pasteur tehdy nepředpokládal, že v budoucnu bude existovat elektronový mikroskop, který bude mít mnohem větší zvětšení než optický mikroskop a bude schopen zviditelnit struktury 1000krát menší než bakterie. Nyní jsme mohli vidět spory a uvědomili jsme si, že když bakterie pomalu umírají, mění svůj tvar do formy spor, aby se samy zachovaly. Když umírají rychle, například vlivem extrémních teplot, vytvářejí ještě menší částice, které nemohou žít samy o sobě, samy o sobě, ale obsahují nukleovou kyselinu uprostřed a skládají se z bílkovin. Ty poskytnou ostatním bakteriím, které přežily, živiny, aby mohly krizovou situaci přežít. To je vidět v praxi u podobných organismů, jako jsou houby a améby a řasy z oceánů, ale u člověka, zvířete nebo rostliny tento děj nikdy pozorován nebyl. Lze to s malým úsilím ověřit.

Pak nastupuje Gerbert z Aurillacu, který spojil arabské a čínské znalosti v Evropě. Ájurvédské a čínské lékařské znalosti neznaly pojem nákazy, ta byla způsobena buď přírůstkem nebo úbytkem, vysvětlovaným v termínech energie nebo čchi. Válečná představa o zárodcích byla pouze evropskou myšlenkou. V roce 969 vykonal hrabě Borrell II. pouť do Říma a vzal s sebou Gerberta. Tam se Gerbert setkal s papežem Janem XIII (965-972) a císařem Otou I., přezdívaným „Veliký“ (936-973). Papež přesvědčil Otu I., aby Gerberta zaměstnal jako vychovatele svého malého syna, budoucího císaře Oty II. (973-983). O několik let později dal Ota I. Gerbertovi volno ke studiu na katedrální škole v Remeši, kde ho arcibiskup Adalberon brzy jmenoval učitelem.

Když Gerbert zemřel, vše se změnilo. Římský Vatikán potlačil velkou část jeho díla a začal pomocí nemocí určovat, kdo je dobrý a kdo zlý a měl by být vyloučen. Německé slovo pro malomocenství je Aussatz, což znamená vyhnat. To se v 11. století stalo ústředním náboženským dogmatem. Mini doba ledová v roce 1308 způsobila masové stěhování lidí, protože v chladném počasí nemohli pěstovat své plodiny, došlo ke katastrofě hladomoru, mohutné zemětřesení ve Friuli v roce 1348 situaci ještě zhoršilo. Zemětřesení bylo považováno za znamení antikrista, protože zákon a řád se změnily v chaos. Zhroutilo se ústřední centrum světového obchodu, Benátky a hlavní obchodní linky, zhroutily se i měny. 

Toho využili kněží k tomu, aby obrovské skupiny obyvatelstva považovali za potrestané Bohem a tvrdili, že mají černý mor. Celé skupiny hladovějících lidí byly dány do karantény, pod zámek, umíraly hlady, byly vyvražďovány a tráveny, přesně jak to popsal Goethe. Malomocenství bylo přejmenováno na černý mor. Později, po francouzské a americké revoluci, byl stejný pojem přejmenován… na pravé neštovice. Totéž bylo provedeno s AIDS. Jedná se o techniku vyhlazování určitých skupin lidí, pomocí níž mohli být umístěni do karantény a otráveni takzvanými léky, které je údajně měly vyléčit. Lidé ve skutečnosti umírali hladem a vystavením se nepřízni prostředí, nikoliv na nějakou nákazu. Strach z šíření takové zlé démonické nemoci byl kontrolním opatřením.

Již Galén, velký lékař Marka Aurelia, odmítal myšlenku, že by nemoci způsobovaly choroboplodné zárodky, ale naznačoval, že nemoci mohou být spojeny s hříchy. Při studiu díla Gerta Hamera z německé Nové medicíny to můžeme pochopit, protože nemoci se projevují jako psychózy.

Max von Pettenkofer prokázal, jak hygiena zabránila choleře, která byla toxickou otravou z odpadních vod.

Louis Pasteur byl podvodník, najatý francouzskou vládou. Všechny živé organismy se skládají z BUNĚK. Takže když mluvíte o zdraví, ve skutečnosti mluvíte o BUNĚČNÉM ZDRAVÍ. Nezáleží na tom, zda jde o ledviny, srdce, plíce atd. Veškeré zdraví je založeno na BUNĚČNÉM ZDRAVÍ. Kyseliny ničí buněčné tkáně a způsobují buněčnou degeneraci. Nezáleží na tom, odkud tyto „Toxiny“ (ve skutečnosti kyseliny) pocházejí. Abychom tyto nepříznivé účinky zvrátili, musíme kyseliny neutralizovat a buňky regenerovat. Toho lze dosáhnout konzumací ovoce a zdržováním se všech kyselin z jakéhokoli zdroje. To se týká i bakterií, které kyseliny produkují. Pokud jsou bakterie ve špatném zdravotním stavu i ony mají systémy, které vytvářejí kyseliny, aby jim pomohly přežít. 

No a když máte v těle obrovské množství bakterií, které produkují kyseliny, může se to stát pro hostitele, tedy pro VÁS, smrtelným. Nedostatek kyslíku může vytvořit anaerobní stav a pak se tyto Zdravé bakterie ve vašem těle stanou nezdravými bakteriemi anaerobního stavu a začnou produkovat toxiny. Všechny bakterie jsou stejné, stejně jako jsou stejní všichni lidé, stejně jako jsou stejní všichni psi. Můžeme se však jevit jako odlišní, pokud se naše prostředí změní a způsobí tyto rozdíly, totéž platí pro bakterie.

NEEXISTUJE NIC TAKOVÉHO JAKO VIRUS. Tečka, konec příběhu. Když Enders dělal své pokusy, za které dostal tuším v roce 1954 Nobelovu cenu. Neprováděl žádné negativní kontroly a jeho pokusy nebyly vědecky podložené. Víte, Enders sterilizoval buněčné kultury a několik dalších věcí, než kulturu „infikoval“ svým fantomovým virem. Protože provedl NULOVOU kontrolu experimentů, uniklo mu, že ve skutečnosti se děje to, že ENDERS SÁM ZABÍJÍ BUNĚČNÉ KULTURY tím, že na ně působí kyselinami (sterilizace), a pak obviňuje ze smrti buněčných kultur viry, přičemž na začátku žádný virus ani neizoloval. To, co ve skutečnosti pozorovali pomocí elektronového mikroskopu, byly BUNĚČNÉ ČÁSTICE. 

Víte, že když vám odumřou kožní buňky, říkáme jim mrtvé kožní buňky. No, totéž se děje v buněčných kulturách, když tyto buňky odumírají, prohlížejí se pod elektronovým mikroskopem a oni říkali, že tyto částice JSOU VIRY! Čistý vědecký podvod. Celý náš lékařský průmysl je zcela založen na podvodech a nesmyslech. Proto nemocnice hromadně zabíjejí lidi. Udělejte si laskavost. Pochopte, že KYSELINY ZNIČÍ BUŇKY. POKUD SE VAŠE TĚLO SKLÁDÁ ZE 100 BILIONŮ BUNĚK, ANO, MŮŽE TRVAT 30 LET ZNEUŽÍVÁNÍ, NEŽ SE ZABIJETE, ALE ZEMŘETE STRAŠLIVOU SMRTÍ. Možná se ve stáří utopíte ve vlastních tekutinách kvůli „zápalu plic“. Nebo můžete skončit s roztroušeným mozkem , bezmyšlenkovitě existujícím v nějakém domově důchodců. Příznaky jsou divoké. 

Promluvme si o „GENETICKÉ DĚDICTVÍ“. Staří NEO-DARWINISTÉ si myslí, že prokleté rasy ZDĚDILI ŠPATNÉ GENY. To je naprostá blbost, nic takového jako dědičnost špatných „GENŮ“ neexistuje. Víte, co se skutečně děje? TVOJE MÁMA SE O SEBE ŠPATNĚ STARALA A JEJÍ VAJÍČKA BYLA UMLÁCENÁ TÝRÁNÍM. TAKŽE KDYŽ TĚ PORODILA, NAKONEC SES VYVÍJEL ŠPATNĚ. Můžeš to zvrátit tím, že budeš jíst HLAVNĚ ovocnou stravu a tím, že se zdržíš KYSELIN. Doufejme, že jsi neutrpěl nevratné poškození způsobené špatnými rozhodnutími tvé matky.

Amandha D Vollmer

BSc, Herbalist,Reiki Master,

Holistic Health Practitioner,

Degree of Doctor of Naturopathic Medicine

Websites:

YumNaturals Emporium Store: https://yumnaturals.store/

Healing with DMSO Book: https://healingwithdmso.com/

Bringing the Wisdom of Nature Education: https://yummy.doctor/

DMSO Products: https://DMSO.store

Support my work by making a donation:

https://yumnaturals.store/product/general-fee-or-donation/

https://www.patreon.com/yumnaturals

YUM BTC (Bitcoin) – bc1qayv9rjzlpc8hlc0t5d80le8u0g72f5p75570hz

YUM ETH (Ethereum) – 0xD4AE2Ae316435e4e68DC0c5D2131c2252fD9B0c4

Telegram Chats:

ADV’s Main Channel: https://t.me/amandhavollmer

ADV’s Group: https://t.me/healthydoseoftruth

ADV’s Legal/Lawful TemplatesGroup: https://t.me/HDoT_Templates

ADV’s Local Ontario Group: https://t.me/ontarioawake

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Goethe píše ve Faustovi varování, jak jeden lékař zabije tisíce lidí „pekelným latwergenem“, což byl sirup ze rtuti. Píše: „Zde byl lék: pacienti umírali. Nikdo se neptal: kdo se uzdravil? Nikdo se neptal: je ta teorie správná? Existuje vůbec virus? Tak jsme se potulovali s našimi…

Sdílet na sociální sítě