Corona_Fakten: Výroba vakcín na bázi fetálního hovězího séra a potracených lidských plodů – skvrna na lidské historii!

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

13. ledna 2021

Ano, čtete správně. Obsah tohoto článku rozhodně nebude mít na růžích ustláno. Otevírají se naprosté propasti. Budeme se muset dozvědět o děsivých, až nelidských věcech a o tom, že nejen v minulosti se děly velmi ohavné věci (myšleno pokusy na lidech v Institutu Roberta Kocha v době nacismu).

Ještě dnes je běžné dávat volný průchod zvrácenostem ve vědě v přesvědčení, že „je všechno v pořádku“. 

Zde pro vás dokumentujeme, že jako základ pro výrobu vakcín se používá nejen fetální hovězí sérum získané bestiálním způsobem, ale také buněčný materiál z potracených lidských plodů. 

Již víme, že vakcíny jsou zcela neúčinné [přehled některých našich článků]. Ale kde je eticko-morální křik všech „zelených“, kteří předstírají, že chtějí chránit životní prostředí, nebo veganů a spolků na ochranu zvířat, kteří se chlubí, že jim jde o ochranu zvířat?

Věděli jste, že zvířata jsou vystavena strašlivému mučení, aby byla uspokojena stále rostoucí poptávka po fetálním séru, které je potřeba pro výrobu vakcín?

Pro uspokojení stále rostoucí poptávky po fetálním séru je každoročně bez umrtvení otevřeno 2 000 000 březích krav, jejich neanestezovaný plod je vyjmut, rozříznut a z bijícího srdce je mu odebrána krev. 

Pokud by se plod vyjmul z živé matky konvenčním způsobem (tedy při porodu), výtěžnost séra by byla mnohem nižší. Pokud by se anestetika podávala matkám a/nebo plodům, došlo by k rychlému rozkladu fetálního séra, protože tyto látky nelze ze séra odstranit.

Z takto získané krve se nyní vyrábí fetální sérum! Je zřejmé, že v zájmu optimalizace zisku dochází i zde k falšování, jak to známe z vína. A aby ušetřili peníze, kupují pracovníci laboratoří levné sérum, o kterém si každý snadno představí, že obsahuje ještě více nečistot než dražší varianta. Pouze pomocí těchto fetálních sér je možné vůbec vyrábět vakcíny. Složky těchto sér, které nemohou být za žádných okolností sterilní, jsou nám pak podávány ve formě vakcín. 

Dlouho mě překvapovalo, že se o této známé skutečnosti na raw food nebo veganské scéně nemluví. Syrová strava a veganství se rozhodně vylučují s očkováním a získáváním fetálních sér, stejně jako s pokusy na buněčných kulturách!

Prohlášení organizace Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Taz – „Krutý vedlejší účinek“ zde čteme následující postup:

„Při extrakci je plod telete vyjmut spolu s dělohou, potracen a odloupnut z plodového vaku. Poté se do srdce živého zvířete bez anestezie zabodne silná jehla.

Studie profesora Davida Mellora z Massey University na Novém Zélandu z roku 2003 ukazuje, jak mučivé je krvácení: plody dýchají a mají neporušené mozkové funkce, zatímco jim je odčerpávána krev. Celý proces může trvat až 20 minut. Když časopis Der Spiegel v roce 1997 informoval o získávání a mafiánské distribuci séra, uvědomil si René Fischer, molekulární biolog z ETH v Curychu, jaké je to dilema.“

Pro lidi, kteří si nyní uvědomují, že veškeré toto mučení musí být použito pro lékařskou úchylku, je zde obrovské emocionální sousto ke vstřebání.

V této souvislosti mi připadá zajímavá i následující informace:

Pomocné látky obsažené ve všech vakcínách (tzv. adjuvans, ve skutečnosti silné neurotoxiny) slouží ke stimulaci imunitních reakcí proti údajným virům. Ve skutečnosti tělo vyvíjí imunitní reakce, ale místo deklarovaného ochraňujícího efektu, jsou to alergické „auto“ imunitní reakce proti sobě samému, protože místo „cizího“ tělesa jsou implantovány typické tělesné bílkoviny (např. při očkování proti spalničkám).

Vakcína proti spalničkám, která se má skládat z oslabených „živých spalničkových virů“, je složena výhradně z vyhladovělých a otrávených buněk. Vzhledem k tomu, že očkování má vyvolat reakce proti očkovaným bílkovinám, je jasné, proč zejména vakcína proti spalničkám způsobuje výrazně více poškození v podobě mírných až těžkých alergických reakcí a – v nejlepším možném vědecky prokázaném smyslu – také autismus.

Výsledky následujících studií vyvracejí všechna tvrzení o existenci údajného viru spalniček. Porovnání takzvané genetické sekvence údajného viru spalniček se zcela normálními sekvencemi lidských buněk jasně ukázalo, že takzvaný genetický materiál údajného viru spalniček je ve skutečnosti řadou typických částí molekul, které se přirozeně vyskytují ve všech buňkách.

Protože „virus spalniček“ nebyl nikdy nalezen, izolován a biochemicky charakterizován u člověka nebo zvířete, používá se k údajnému šíření „viru spalniček“ pouze buněčný materiál. Tyto studie dokazují, že žádný virus spalniček neexistuje a že buněčné molekuly byly nesprávně interpretovány jako součásti domnělého viru, a to se bohužel stále děje. 

Sekvence nukleové kyseliny viru spalniček – výsledek genetických studií: Neexistují žádné „viry způsobující onemocnění“.

Následující výňatek z časopisu Science Plus 2017 2. vydání:

„V procesu jsem [Dr. Stefan Lanka] nechal předložit vědecky podložené důkazy o tom, že zveřejněná „genová sekvence“ viru spalniček se ve skutečnosti skládá z promyšleně sestavených fragmentů zcela normálních buněčných složek. Tyto fragmenty vznikají častěji, zejména když jsou buňky usmrceny ve zkumavce. Ujistil jsem soudy a předložil příslušnou důkazní literaturu, že víra ve všechny viry způsobující nemoci je založena na stejném mylném předpokladu, který Enders publikoval pro „virus spalniček“ v roce 1954 a který se stal vědeckým faktem až díky udělení Nobelovy ceny. Aby byl obsah a výsledek níže otištěné sekvenční analýzy srozumitelnější, je graficky znázorněno, které chybné předpoklady vedly k mylnému přesvědčení o existenci „viru spalniček“ a všech „virů“ v důsledku udělení Nobelovy ceny Endersovi v roce 1954. A dále: jak jsme vyvrátili tvrzení o existenci „viru spalniček“ a všech „virů způsobujících nemoci“.“

Dvě uznávané laboratoře, včetně největšího a předního světového genetického institutu (výsledky laboratoří si můžete přečíst v Stefan Lanka W+ Magazine 2017 2nd edition), dospěly nezávisle na sobě k naprosto stejným výsledkům. Výsledky dokazují, že autoři šesti publikací o studii spalničkového viru a všichni spalničkoví virologové se mýlili a mýlí: nesprávně interpretovali normální buněčné složky jako fragmenty podezřelého spalničkového viru. Kvůli této chybě byly normální buněčné komponenty mentálně sestaveny do modelu viru spalniček v procesu budování konsenzu, který trval desítky let. Skutečná struktura odpovídající tomuto modelu nebyla dosud nalezena ani u člověka, ani u zvířete. Díky výsledkům genetického výzkumu byla vědecky vyvrácena všechna tvrzení o existenci viru spalniček.

Opět zjednodušeně:

 •     Tyto modely „virů“ nebyly nikdy ve skutečnosti pozorovány, nikdy nebyly viděny, nikdy nebyly prokázány. Srovnání modelů virů se složkami normálních zdravých buněk dokazuje, že buněčné složky byly a jsou nesprávně interpretovány jako viry. 
 •     Provedený znalecký posudek dokazuje, že zveřejněná „genová sekvence“ viru spalniček je ve skutečnosti složena z promyšleně sestavených fragmentů zcela normálních buněčných komponent (lidských a zvířecích, použitých buněčných kultur, hovězího séra a lidských buněk).
 •     Genetický materiál údajného viru spalniček se ve skutečnosti skládá z typických fragmentů molekul, které jsou na sebe navázány tak, jak se přirozeně vyskytují ve všech buňkách.
 •     Tyto fragmenty vznikají ve velkém množství, zejména když jsou buňky usmrceny ve zkumavce.

Pro srozumitelnější prezentaci obsahu a výsledku níže otištěné sekvenační zprávy je graficky znázorněno, které chybné předpoklady vedly k mylnému přesvědčení o existenci „spalničkového viru“, a tím zároveň všech „virů“ v důsledku udělení Nobelovy ceny Endersovi v roce 1954. A: Jak jsme vyvrátili tvrzení o existenci „viru spalniček“ a všech „virů způsobujících nemoci“.

Prohlášení o sekvenci nukleových kyselin viru spalniček – (předloženo v rámci procesu týkajícího se viru spalniček dne 10.2.2016)

Vysvětlení, co se dělá s buněčnými kulturami v laboratoři.

Buněčné linie potracených plodů při výrobě vakcín.

Vzhledem k tomu, že (pozn.: údajné) viry vyžadují k replikaci vždy živou buňku, je k výrobě „vakcinačních virů“ nutná zvířecí nebo lidská buněčná kultura (buněčná linie). V závislosti na „typu viru“ se pro tento účel ukázaly jako obzvláště vhodné různé typy buněk nebo buněčných linií. Například v případě chřipkových vakcín se dosud jednalo především o embryonální nebo inkubovaná slepičí vejce. Viry spalniček a příušnic se množí na kuřecích fibroblastech, viry zarděnek a planých neštovic na lidských diploidních buňkách (MRC-5). 

[Srov. Paul Ehrlich Institute (PEI).

Z etického a morálního hlediska však nabývá pochybných rysů, když lidé využívají lidi ke své obživě, k pokusům s nimi nebo k farmaceutickým účelům.

Pro mnoho lidí (zejména ortodoxně orientovaných) se však nyní stává problémem, když jsou nuceni nechat si aplikovat vakcíny, které byly vyrobeny například z tkáně lidského plodu. Ano, čtete správně!

Lidské fetální buňky z dětí narozených při potratech se používají mimo jiné k výrobě antivirových vakcín proti zarděnkám a planým neštovicím. 

Pro tyto vakcíny se od 60. let 20. století až dodnes v celé Evropě a také v Německu používají jako kultivační média výhradně linie lidských fetálních buněk z nenarozených dětí pocházejících z potratů.

Od roku 2020 jsou lidé v Německu povinně očkováni proti spalničkám trojkombinační nebo čtyřkombinační vakcínou. 

Jedná se o vakcíny, které byly kultivovány na lidských buněčných liniích z plodů pocházejících z potratů.

Doposud existovaly různé buněčné linie:

 • Buněčná linie WI-38 (WI = Wistar Institute of the University of Pennsylvania) byla izolována v roce 1961 z plicní tkáně tříměsíčního ženského plodu, který byl potracen. Tento plod však byl předtím speciálně vybrán k tomuto účelu lékařem, popisuje v eseji v časopise „American Journal of Diseases of Childhood“ Dr. Stanley Plotkin (lékař, výrobce vakcín a vydavatel knihy „Vaccines“). K doktoru Plotkinovi se vrátíme později.

Mnoho žen bylo naverbováno, aby nechaly své děti potratit, až byl nakonec virus zarděnek izolován u 27. potraceného dítěte (pozn.: tvrzení, že virus byl izolován, nebylo dodnes prokázáno). Odtud název kmene viru RA 27/3 – kde R znamená zarděnky, A potrat, 27 plod a 3 třetí vzorek tkáně.

[Viz Paul-Ehrlich-Institut (PEI)] | [Viz Wikipedia]

 • Buněčná linie MRC-5 byla rovněž získána v roce 1966 v Londýně v Medical Research Council z fetálních lidských plicních buněk získaných z potraceného 14týdenního mužského plodu. [Viz Paul-Ehrlich-Institut (PEI)] | [Viz Wikipedia]
 • Buněčné linie Walvax-2 z roku 2015 byly získány v Číně z plicní tkáně tříměsíčního plodu ze série koordinovaných potratů pro výrobu vakcíny. Opět bylo nutné provést desítky potratů, než se podařilo tyto buňky úspěšně izolovat. [Viz Pubmed NCBI]

Jak vidíme, existuje několik linií fetálních buněk, které se používají ve vakcínách, a v žádném případě jsme zde neuvedli všechny. 

Farmaceutický gigant Merck na svých webových stránkách v popisu vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám oficiálně uvádí, že používá mimo jiné želatinu, lidský albumin a neomycin. Jsou zmíněny i četné možné kontraindikace a rizika, o kterých se od lékařů dozvídáme jen zřídka.

https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf

Přeloženo: „Živá vakcína proti zarděnkám, kmen Wistar RA 27/3 živého oslabeného viru zarděnek, množený v diploidních lidských plicních fibroblastech WI-38“.

Také v příbalovém letáku vakcíny Priorix (přímý odkaz ke stažení) od farmaceutického gigantu GlaxoSmithKline se dočteme, že se v něm používají buněčné linie z potracených lidských plodů.

https://www.gsk-arzneimittel.de/assetManager.xm?action=getFi&id=08627744

Některé další najdete v následující tabulce: Seznam očkovacích látek v Německu (k 02/2019) a označování očkovacích látek vyrobených s použitím lidských fetálních buněk. 

https://aerzte-fuer-das-leben.de/pdftexte/impfstoffliste-02-2019-endfassung.pdf

https://aerzte-fuer-das-leben.de/pdftexte/impfstoffliste-02-2019-endfassung.pdf

Pokud se tedy chystáte nechat své dítě očkovat některou z těchto vakcín nebo jste tak již učinili, víte, že kromě mnoha dalších toxinů maskovaných jako „adjuvans“ obsahují i buňky z potracených lidských plodů, stejně jako fetální hovězí sérum.

Výrobní společnosti popírají, že by existovala „souvislost mezi potratem a vakcínou“. 

Potraty nebyly prováděny speciálně za účelem získání fetálních buněk pro výrobu vakcíny. Dr. Hayflick však již v roce 1961 hovořil o tom, jak ekonomické a snadné je použití fetální tkáně na rozdíl od jiných kultivačních médií, která nejsou tak snadno dostupná. [embryo.asu.edu]

„Izolace a charakterizace lidských diploidních buněčných linií odvozených z fetální tkáně činí tento typ buněk vhodným substrátem pro výrobu virových vakcín.“ 

Protože bez okamžitého zásahu nejsou buňky plodu dlouho životaschopné, musí vědci a potratáři pracovat ruku v ruce, aby získali kýženou tkáň. Podle amerického lidského embryologa Dr. C. Warda Kischera: [Hayflick and P.S.Moorhead, The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains,Experimental Cell Research, 1961, 25, pg 618]. 

„Pro získání 95 % buněk je nutné připravit živou tkáň do pěti minut. Během hodiny by poškození buněk pokračovalo a vzorky by se staly bezcennými.“ 

Pro kultivaci vakcinačních buněk je obvykle nepoužitelná také tkáň ze spontánních potratů, protože spouštěč potratu, například bakteriální infekce, chromozomální vada a podobně, činí tkáň nepoužitelnou pro přísné standardy výrobců vakcín.

Využívání lidských fetálních buněk pokračuje – jednotlivci už dlouho nemají přehled – a rozšiřuje se i do dalších oblastí medicíny a výzkumu, až po kosmetický průmysl. Ani vědci si často nejsou vždy vědomi, kdy jsou „skryté“ fetální buňky použity ve výrobku, pro jehož použití umírají nenarozené děti nebo jejich usmrcení musí být načasováno tak, aby odpovídalo technickému procesu, jinak je fetální tkáň již nepoužitelná. Bohužel se také zdá, že mnozí vědci již nepovažují za nic špatného „používat“ buňky z embryí nebo z potracených plodů. To je pravděpodobně jen začátek vývoje, který se stále více rozšiřuje. Proto je velmi důležité vzdělávat veřejnost a zvyšovat její povědomí.

Označování vakcín vyrobených s použitím lidských fetálních buněk

Vakcíny, které byly vyrobeny pomocí buněčných linií z potracených plodů, se obvykle uvádějí v příbalovém letáku nebo v červeném seznamu v části „složení“ takto:

 •     pěstované v kulturách HDC (MRC-5) nebo
 •     pěstované v kulturách lidských diploidních buněk (MRC-5) nebo
 •     pěstované v kulturách lidských diploidních buněk (MRC-5) nebo
 •     pěstované v buněčných kulturách MRC-5, nebo
 •     pěstované v lidských diploidních buněčných kulturách, nebo
 •     kultivované v lidských diploidních fibroblastech (MRC-5) nebo v buňkách
 •     Virus zarděnek, kmen Wistar RA 27/3 (živý, oslabený) kultivovaný v lidských diploidních plicích
 •     lidských diploidních plicních fibroblastů (WI-38) nebo
 •     Virus zarděnek, kmen Wistar RA 27/3 (živý, oslabený), produkovaný v lidské diploidní krvi.
 •     lidské diploidní buňky (MRC-5) nebo
 •     Virus vztekliny (inaktivovaný, kmen: Wistar PM/WI 38 1503-3M) kultivovaný v prostředí
 •     lidských diploidních buněk (HDC).

Tento seznam si nečiní nárok na úplnost – v neposlední řadě proto, že pro farmaceutické společnosti neexistuje „povinnost úplného označování“, tj. nemusí například uvádět, zda jsou „někde ve výrobním procesu“ jejich léků použity lidské embryonální nebo fetální buněčné linie.

Přesně to by se však mělo vyžadovat od společností vyrábějících léky.

Lidé si dnes bohužel raději přečtou návod k použití nejnovějšího iPhonu nebo nové trouby. Ale když jde o jejich malé dítě, deset minut je zřejmě příliš mnoho na to, aby se smířili alespoň s vedlejšími účinky a složkami vakcíny, která je jejich malému dítěti aplikována.

Dr. Stanley Alan Plotkin je považován za jakéhosi kmotra vakcín, při slyšení dne 11. 1. 2018 potvrdil nejkrutější obavy z potracených lidských plodů při výrobě vakcín.

Tato část není pro slabé povahy, ale je třeba se jí zabývat, aby lidé (z nichž mnozí bohužel stále naivně chodí po světě plném barevných ptáčků a nevšímají si těchto machinací) byli probuzeni do tvrdé reality.

Ve výňatku ze slyšení, on nebo jeho vlastní studie potvrzují následující:

 •     jen v jedné studii bylo použito 76 plodů.
 •     všechny tyto plody byly v době potratu staré 3 měsíce nebo více.
 •     všechny byly normálně vyvinuté plody
 •     zaměstnanci „odebírali“ celou řadu tkání.
 •     tyto získané vzorky byly následně nakrájeny na menší kousky.
 •     ty pak byly kultivovány.
 •     některé z nich byly hypofýzy (hormonální žláza o velikosti hrášku, která visí na spodině mozku a je řízena hypotalamem, který hraje ústřední roli v regulaci hormonálního systému v těle).
 •     ty, stejně jako plíce, kůže, ledviny, slezina, srdce a jazyk plodů, byly následně rozřezány na další části.

Na otázku, kolik plodů spotřeboval Dr. Plotkin za celou svou kariéru, když tolik potracených plodů bylo použito jen v jedné studii, odpověděl takto:

Dr. Plotkin: „Nepamatuji si přesný počet, ale bylo jich docela dost, když jsme na nich ještě prováděli výzkum, než jsme se rozhodli je (plody) použít pro vakcíny.“

Na otázku, kolik studií za svou kariéru provedl, odpověděl Dr. Plotkin takto:

„Už si nepamatuji, kolik…“

Dr. Plotkin poznamenává, že to bude pravděpodobně on, kdo za použití potracené tkáně přijde do pekla, a že to udělá rád.

Toto byl jen malý výňatek ze slyšení. 

Na stránkách společnosti Corvelva je dobré shrnutí se všemi videozáznamy. Obsahuje také informace o tom, čeho se videa z jednání týkají. 

Shrňme si titulky:

Video 1 – Doporučení k očkování, střety zájmů.

Video 2 – Licenční poplatky a zisky výrobců vakcín

Video 3 – Úroveň imunity, vakcína DTaP

Video 4 – Zákon o poškození očkováním v pediatrii

Video 5 – Vakcína proti černému kašli, předlicenční klinické studie

Video 6 – Vakcíny MMR, Hib a Gardasil

Video 7 – Kmotr vakcín: studie bezpečnosti, vakcína proti chřipce, nežádoucí účinky

Video 8 – Autismus, příčinná souvislost, očkovaní vs. neočkovaní

Video 9 – Hliníkové adjuvans, účinky na zdraví, randomizované studie

Video 10 – Vakcíny

Video 11 – Kmotr vakcín: HIV/AIDS, plody, testované osoby

Video 12 – Poslední část – Účinnost, VAERS, svobodná vůle

Italští vědci ze společnosti Corvelva analyzovali vakcínu Priorix proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dospěli k děsivým závěrům.

V publikaci „Vaccinegate: MRC-5 obsažený v přípravku Priorix Tetra – kompletní sekvenování genomu“ došli vědci k následujícímu závěru:

„Bylo zjištěno, že lidský referenční genom se shoduje s DNA vakcíny na 99,76 %, tj. je téměř kompletní. DNA lidského plodu v této vakcíně je jeden kompletní genom, tj. vakcína obsahuje genomovou DNA se všemi chromozomy mužského jedince (ve skutečnosti MRC-5 pochází z mužského plodu).“

Jejich závěr zní:

„Lidská genomová DNA obsažená ve vakcíně Priorix-Los č. A71CB256A je zjevně abnormální a vykazuje významné nesrovnalosti ve srovnání s typickým lidským genomem, tj. genomem zdravého člověka. Existuje několik neznámých variant (nejsou zaznamenány ve veřejných databázích) a některé z nich jsou v genech, které se podílejí na vzniku rakoviny. Jako anomálie se jeví také nadbytek variací v počtu kopií (CNV) a strukturních variant (SV) genomu, jako jsou translokace, inzerce, delece, duplikace a inverze, z nichž mnohé ovlivňují geny.

Možný podíl četných variant (které nejsou k dispozici ve vědecké literatuře ani ve veřejných databázích) na fenotypu buněk používaných pro růst vakcinačního viru není znám.“

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 13. ledna 2021 Ano, čtete správně. Obsah tohoto článku rozhodně nebude mít na růžích ustláno. Otevírají se naprosté propasti. Budeme se muset dozvědět o děsivých, až nelidských věcech a o tom, že nejen v minulosti se děly velmi ohavné věci (myšleno pokusy na lidech…

Sdílet na sociální sítě